10
Paulo abono-ra vajari'davini athini
Hovani Paulo, onofiki ida vara va'ora oni'avini adani korijanahia hora vakanavaranihaki avahararania vahojaki. Avakadivarani hiki ida avakadiania ohojana oadani ija'ari nahina hipa'itxiriki ohina, ni-athii khanakia a'onira onavaravaraki. Napaja ohoja'ina vani oathi kapapirania varani khanakia a'onira vara oni'aja, ni-a'onira okaipahijanaki. Cristo athii forakia kavaranina fori hiki ida vara onina-ra onofivini. Ni-va'i joko inipa'itxiki ada Cristo.
Okaikahina avakadiania onofiki bana ida varani forakia okavaranina. A'onira okanikhariaki ho, varani ohina asohiriki-ra vakava'ipahini bana mahija varani khanakia okavaraniravini avakadiania. Va'ora okaabanivini va'ora okaabokaki adani haria vakanavaranihaki. Deu-ra vanofiriki vakadihojaia akahojaina-ra vakahiki adani.
Ka'oa hini kaba'i ida Deu-ra vanofiriki vahararana arihojana, ni-vakadihojaia akahojaiki. Vakadinahina araboa hojaki-ra vanofivini mani ida va'ora nadanodanoja. Ni-niki kaimoni hida akadidanodanoi.
Akadisa'ai fori hirihi ida Deu-ra vanofiriki vakadisa'ai. Deus kasa'ai danoki vani ida avahojaja. Deus kasa'aia anihimaki ida Jahari, kidipohi vanokiariki khama vadanona. Anihimaki ida aathidanoarari athini asohiriki Jaharia biobaiki ija'ari va'ini bodinia.
Ija'ari abononi vaboraborahakia bikava'ibodivaraniki ida nahina kaimoni hirini Deu-ra ogavini. Anihimaki jaboni ida kidiva'ibodivarani asohiriki Jaharia biobaiki. Anihimaki jaboni ida nahina ija'ari Deu-ra ogavini-ra nadabaki. Akaijo'aki ida kidiva'ibodivarani anahoarihavini, binaabaja kaimoni ida Cristo athi. Ariathi-ra avanaabavini-ra anokivini naothinia jaharikia va'ora oarakhaki adani vahoariha hora vakapoaririki.
Avakava'ibodivarani'iki ida nokiavahaki. Vakava'ibodivarani jaboni bana ida nahina ka'oa hini nokiariki. Hojaki vahabini ada makhira avahararania Cristoa bikaronavini-ra kahiki, athi vikhava abono hina. Jahaki hi'o makhira haria kava'ibodivaranivini Cristo haria karonavini jaboni. Cristo athi vikhava abono hari, ovari fori arihiki hari.
Akadika'da'di Jesus Cristo hora honariavini hiki ida a'onira onasohivini. Binofiki ida avavakaijokavini onadanovini. Ni-binofiki ida avavakaijokavini onathararaki fori hini. Arafiapa'itxiki vahabini ida oabono ovaboraborahavini Cristo danona hora no'avini hi'iki a'onira onasohija kaimoni. Kaba'i, ni-ova'i aipahihiki a'onira onasohivini. Ni-onofiki ida oathi kapapirania a'onira onarapatavini.
10 Nihaki vahabini bana ida ija'ari:
—Paulo athi kapapirania binajiriki ida athii khanaki haria kaabanivini afodanoki. Ija'ari nahina hipa'itxiriha ada Paulo. Ni-varani ogava abono hiriha ada vahoariha vaviaha — nihaki vahabini ida ija'ari hora kanavaranihaki, hora kaihiponiriki.
11 Jahaki ida ija'ari akadivarani-ra kava'ibodivaranivini. Hoarani ida kodivarani a'onira okajirihivini hi'iki. Ni-oanahoarihaki hida kodivarani avakadiania ohojana kamahini. Bada oni'aki bana ida a'onira onava'isohivini hi'iki.
12 Ni-anofipa'itxirihi ida boraborahi rajomahi fori hikia ariabono akarajomakhamavini. Vahoariha vajahana arafiani-ra vakahi'imariniki. Vaabono vavaboraborahavini hiki ida vahoariha-ra va'ora avaradamikarahovini. Vava'ihariki fori vihi'oamanira adani. Vajahana-ra vakava'ibodivaranivini hiki avigaja kaimoni ida vakadirajomahi asohika'oani. Naothinia vaabono varajomavini hiki ida vakadirajomahi, oniani ida ija'ari sohika'oaki vaabono vavanihavini hija. Nirihi bana hida ariabono akava'ibodivaranivini.
13 Nimania bana hida ariabono akava'ibodivaranivini. Deus vani haria honariavini hija ida Cristo athi aavaadahaoniva abono arihina. Haria honaria'iki ada jaboni avakadiania bada akhanina, Cristo monina-ra anamonivinia. Ni-aokhaki haria honariaravini hiki kaniaja, oniani ida kidibadani avakadiania haria honariavini hiki-ra khai ani'avini hija.
14 Avakadiania akaikahibiininina vani Jesus Cristo monina jahakia a'onira akanamoni'ia. Arabo anikhaki kaimonia hojaki ida Corinto sidaji, oniani ida avakadiania akaikahina Deua binofivini hija. Ni-aradaki ida ibavi Deus haria nava'isohivini hi'iki kani.
15 Deus va'ora karonaki adani athi avaadahaoniva abono vahoariha avikhana ibavi Deus haria va'aharavini hiki kania. Ni-vakadibadania ariabono avaboraboraharihi. Anokhaki ida Cristo-ra avavakaijokavini avijavani, a'ba'dija kaimoni ida akadibadani abani avakadiania. Asia arihojaki hari arabo Deus haria va'ahavini hiki kania. 16 Hari. Oniaroa, akadibadani avakadiania a'diahini, anofiki ida arabo hoariha Corinto sidaji okhaninikia a'aadahaonina, Cristo varani hina-ra anamonija kaimoni. Jokoa hoariha kabadania ariabono avaboraboraharihi. Ni-akadibadani hirihi ida vakadibadani, oniani ida arabo Deus ija'ari hoariha-ra va'ahavini hikia aokhana-ra anofiravini hija bana.
17 Hojaki hida athii Deus athi kapapirania:
“Ija'ari kidimahi jahani-ra vara vani'avini-ra nofihi:
jakaho vara bivani'ava ida Deus kabadani jahaki kidiania.”
18 Deua asohini bikahihi ida ija'ari kahojai, bona asohihi ida kidihojai, oniani ida Deua bikapoarivini hija bana. Ni-Deua bikapoariki ida ija'ari kidihojai asohini-ra kahiki.