11
Paulo vara va'ora vani'aki adani Cristo athi avaadahaoniva abono 'badara
Hari. Oigamina, oabono ovaboraborahavini athinia okavaraniki bana ho. Hari'a bana hora avakaitapia. Ija'ari va'ihariki kavarani hiki ida kidihojai jahani ija'ari hoariha kahojai jahani-ra aradavini. Hora avava'aharia koda nikia okavaranina, a'onira oka'ojomo'ija kaimoni?
Hari. Ima'inavi fori avihiki a'oni. Avakadimakhira kaimoni ada Cristo. A'onira ovaimajahahivini hiki Cristo kani avihini, Deus a'onira vaimajahahivini vani fori ohija. Onava'iponivini hiki ada Cristo kidimoni avihini. Onofiki ida avaabononi avarakadava'avini ima'inavi makhaniriki fori avihija kaimoni, avakadi'akarai kamahini Cristo kania. Oakava'isokoniki ida gamo miro'a Eva oniki kania namitha'iki, namitha'ianani avakadiania. Makha vania bikorijanaha'ia ida Eva, bikajari'daria kaimoni ida kidikorijanahi. Niki vania hoja'ianara ada Jahari. Binofiki ida avakadiva'ibodivarani-ra nasohiravini, oniani ida Cristo ka'oa-ra avanofivini-ra avakava'ipahinivini hija bana.
Kodivarani vihiki adani makhira avakadiania vakaikahi'iki va'ora avagathanijahaki'avini. Va'ora avava'aha'iki adani Jesus varani hina asohirikia vakavarani'ina. Cristo athi avavaadahaoniva abono 'badara adani. A'onira oakava'isokonivini hiki a'onira vaka'ojomo'ivini hiki-ra khai avani'avinia.
Jesus varani hina a'onira ananamithabiininivini fori hirihi ida Jesus varani hina a'onira vaka'ojomo'ivini hi'iki. Avakapoari'iki ida ma'onahai a'onira vanava'iponivini hi'iki. Ma'onahai Jahaki hiriha ada ma'onahai hoariha. Avakapoari'iki ida Jesus monina hoariha vara vavani'aki, asohirini kaba'i. Vara a'onira ani'avini hi'iki ida Jesus monina ka'oa hini. A'onira aakodiavini hi'iki jaboni ida Ma'onahai Jahaki-ra avagathani'avini.
Va'ora avakava'ibodivaraniki adani hi'adani Deus athi avavaadahaoniva abono 'badara haria avaradamikarahovini. Hovani oabono okava'ibodivaranivini hiki ida hora avaradamiravini. Hora vakanavaranihavini hiki ida vahoariha vaviaha vara onina-ra okaabokaravini-ra vakahivini. Kaba'i, oogajahakiki ida Cristo monina. A'onira onanokiahibakhiavini hi'iki ida Cristo-ra oogajahakivini, kodivarani, kodibadani, kodihojai hikia.
Ni-onofiki ida kodivarani-ra avanaabosivini jiniroa, Deus monina jahakia a'onira okanamonivini kari. Oabono oagathogathohivini hiki ida avakadihonai abono fori ohina, a'onivani ka'da'di fori avihija kaimoni. Asohiria koda ida avakadijiniro-ra ogathaniravini.
Ogathani'iki ida jiniro Cristo kaija'ari ibavi hoariha avajoronionibakhiakia vakarona'iki. Bada onirina kaba'i vakadiania, ogathani'iki ida vakadijiniro bada onija kaimoni avakadiania.
Avakadiania ohojana kari jiniro-ra okainamo'avini kaba'i, ni-jiniroa a'onira okanikhariaki. Jesus kaija'ari Macedônia kaarabonia vikha'ina vani hora vakavikha'ara adani nahina okainamokia. Oniaro kari onofirihi ida avava'ini-ra okai'dokavini okanikhariana. Jokoa avava'ini-ra okai'dokarihi nahina okainamoki-ra okanikhariavinia.
10 Ka'oa hihaha'oadahaki ida Cristo kavarani. Onivani fori hija hida kodivarani. Oabono khai oni'avini hiki ida kodibadani abosirini avakadiania Acaia kaarabonia. Ni-ova'ahaki ida kodibadani abosirini kavaranihi-ra avanadabavini.
11 Nahina kaimoni hora avakaijahitavini-ra onofirihi oniki ho. Hari'a a'onira onakaidivariki avaabononi vavaniha bana. Deua biogaki ida a'onira onakaidivajahakivini.
12 Kodihojai ida avakadijiniro-ra okanikhariaravini. Jokoa onakama'darihi ida okanikhariavini. Hiva'oani Cristo athi avavaadahaoniva abono 'badara vaabono vavaboraborahavini, vakhaniha:
—Paulo bada nina vani fori hija ida bada akhanina — vakhaniha.
Va'oaniaroa vagathanibakhiaki ida avakadijiniro vakadibadani abosini hini, oniani ida ogathanivini onofiravini hija. Onofiki ida vakadivarani 'badara onadabavini.
13 Ka'oa hirihi ida Deus athi avavaadahaoniva abono vihina-ra vakahivini. Deus va'ora karonavini-ra vakahi'badaraki adani. Vakadibadani-ra korijanahia vara vavani'aki adani. Akadibadani-ra vakabanafoki adani, Deus athi avavaadahaoniva abono ka'oa vahoariha va'ora vavanihara kaimoni. 14 Vakadihojai ni-ava'i-ra kadi hiki. Satanás jaharia bikaabokaki ida abono-ra nanokiavini Deus ibavi kaija'arini nokiana vagana fori hina. 15 Deus athi avavaadahaoniva abono 'badara vakaabokaki ida Deus kahonai abono vanokiana fori vihina jaboni. Vakadihojai sohika'oani-ra vananokia'badaraki adani. Deus ija'ari kahojai-ra naabosivini kamahini vagathaniki bana ida vakadihojai asohiriki abosini.
Pauloa vara bivani'aki ida jahariharina
16 Oigamina, vara ovani'a'ianaki bana ida va'ihariki fori ohina hora avakava'ibodivaranivini. Asohirini kaba'i ida avakadiva'ibodivarani, hora vagathanijahaki bana va'ihariki fori ohina kaba'i. Onofiki ida kodibadani jahania oabono ovaboraborahavini vahoariha vakadibadani jahania vaabono vavaboraborahavini fori hini, a'onira oka'ojomo'ija kaimoni varani niki ija'ari va'ihariki kavarani fori hikia.
17 Akadika'da'di Jesus Cristo ni-hora honariavini hiki hida hihida varani a'onira vara oni'avini hiki bana. Oabono ovaboraborahavini mani bana hida ija'ari va'ihariki fori hora nihaja. 18 Ija'ari Deu-ra vanofiriki vaabono vavaboraborahabakhiaki fori ohiki bana ho.
19 Avaabononi avakava'ibodivaranivini hiki ida ija'ari ogahani arafiaki avihini, oniani ida ija'ari va'ihariki vara nina-ra avava'ahavini hija. 20 A'onira nikia vanahojavini hiki honai abono kapavakarivahaki fori avihini. A'onira vabo'diavini, a'onira vakorijanahavini, a'onira vakaihiponiravini, avanokhoni-ra vakapatavini. Nikia a'onira vanahojavini kaba'i, va'ora avava'ahaki adani, vaathi avakajari'dariha adani.
21 Va'oaniaro fori arihirihi. Ni-nikia a'onira onahojaki. A'onira akaabokariki avaabononi avavanihavini hija koda? Nikia a'onira onahojaja vaha; ova'i aipahihimanihi vaha. Va'oaniaro ni-vava'i anaipahihini hiki ida vakadibadani jahani vaabono vavaboraborahavini avakadiania. Ija'ari va'ihariki nikia kavaraniki fori ohina, oabono ovaboraborahaki bana ho, va'oaniaro fori ohija kaimoni.
22 Vaabono vavaboraborahavini hiki hebreu kaija'arini vihina, Israel kaija'ari vihina, Abraão kaija'ari vanamitharonisiagaki vihina jaboni.
Hovani jaboni hebreu kaija'arini ho, Israel kaija'ari ho. Abraão kahanodi namitharonisiagaki ho jaboni.
23 Cristo kahonai abono vihina vaabono vavaboraborahaki adani. Cristo kahonai abono vihina kaba'i, arafiaki ida Cristo kabadania okabadanina. Hovani obadanina arafiaja.
Hovani khama cadeia ohojabakhiaja. Hovani dafi ohibakhiana arafia'iki ho.
Hovani oabinikamaribakhiaki ho. Ija'ari va'ihariki athini oamani ida nikia okavaranina.
24 Judeus kaija'ari vakadika'da'dia vavahonariahibakhiaki ida dafi ohina. Xikotxia 39 hiki ipohini ida dafi ohina mahi hoarani.
Oa'aadahaonina vani sa'ai kahoarani hikia namitha'ianaki ida kodiania.
25 Roma sidaji kaija'arini vakadika'da'dia vavahonariahiki ida ava hora vidafiabakhiavini adani ija'ari.
Oa'aadahaonina vani ahoarabakosikia namitha'ianaja ida kodiania. Hoaranija ija'ari ja'dia hora vanagaha'iki ho, hora vanaabinikamariki adani.
Kanava oa'aadahaonina ahoarabakosikia kahidai kihibakhiaki ida kanava kakaraho akavaadahaki. Ako'omari'iki ida. Hoaranija paha bodinia ohoja'iki ho mahi hoarani, joma hoarani, oabono ogathi'iki ho ava rakokia.
26 Oa'aadahaonibakhiana opohimajakamaribakhia'iki ho. A'ahabodijorakiki ida paha jorani oahidakamari'iki ho. Nahina anahoroabakhiava abono hora vanapohimajakamari'iki ho jaboni. Hora vanapohimajakamariki afobakhia adani kodija'ari, judeus kaija'ari vihiriki jaboni. Opohimajakamari'iki ho sidaji ipohiki bodini, amasi, paha karaho kajokiraki hiki kania. Hora vanapohimajakamariki adani Cristo kaija'ari vihi'badaraki.
27 Oabono ovafajafajahakarahovini hi'iki ida kodibadani arafiaki. Joma onokibakhiana ohojana. Ovai'amibakhiana, okanabidi akaaforabakhia'ini jaboni. Okainamobakhiaki ida 'bai, vada ibavini, makari hiki.
28 Hojaki ida nahina ipohiki hoariha ova'i-ra rogo ani'aki. Va'ora okava'ibodikarahoki adani Cristo kaija'ari avajoronionibakhiaki. Nahina khanaki-ra okaiba'ivini fori hiki ida.
29 Danorihi ida ija'ari Cristo-ra vakaijokavini; okamithahi ida odanoriki fori ohina jaboni. Cristo kaija'aria bada bini'ahi ida hojai Deua bivajahariki, ova'i-ra rogo ani'ahi.
30 Hari. Hora avakanavaranihavini mani ida kodiania namitha'ikia oabono ovaboraborahavini hi'ia, oniani ida nahina odanorina-ra nanokiavini maina oabono ovaboraborahavini hija bana.
31 Deua biogaki ida korijanahia vara onirina. Akadika'da'di Jesus Cristo kaabi'i ada ovari. Jahaki ida ija'ari hahavi jahana danona hiki khai vani'avini.
32 Hari. Damasco sidajia ohojana kari arabo kaka'da'dini Aretas onikia bihonariaki ada sidaji vaka'da'diva:
—Va'ora honariaha adani sorara sidaji kaathania vahojana mahija Paulo khaonanina-ra vagathivini — Areta bini'aha.
33 Hari. So'oro bodinia ohojana vani kodiva'ahi hora avanahiririrari'ia sidaji kavasiribanini akharani kania, oniani ida hora anaihota'ia. Ni-sorara hora vagathi'iki.