12
Pauloa vara bivani'a'iki ida vadami fori hiki
Asia oabono ovaboraborahaki ho namitha'iki kodiania. Ni-nahina kaimoni va'ihariki fori hiki kavarania okavaraniki. Vara ovani'aki bana ida vadami fori hiki, nahina hoariha Deus hora nanokiahivini hi'iki.
Vara ovani'aki bana ada Cristo kaija'ari oogaki. Badara 14 ipohini radahani vani Cristo khama vara vakhanira adani.
Vara vakhanina vani Cristoa biavikasi'ara ada makhira kidiania nama. Hovani oa oabono vara ovani'aja. Ni-oogaki ida vadami fori hikia nama-ra onokivini. Ni-oogaki ida ka'oa hini ookasi'ina Deua kania namajaja oabono adaha'ini. Ni-oogaki. Deus ka'oa biogaki ida.
3-4 Vara oni'ianaki ho. Oogaki ida Deus kania namajaja ookasi'ina. Ni-oogaki ida namithaki kodiania oabono okasi'ini. Ni-oogaki ida vadami fori hiki ka'oa nama-ra onokivini. Deus ka'oa biogaki ida.
Nama ohojana oadani okamithamaha'iki ida vara vani'avahariki. Ni-Deua biva'ahaki ija'aria binanamithavini.
Ovaboraborahaki bana ida nahina jahani arafiaki namitha'iki kodiania. Ni-oabono ka'oa ovaboraborahaki. Ovaboraborahaki bana ida nahina odanorina-ra nanokiaki.
Oabono ovaboraboraha'ianavini-ra onofija vaha; oabono ovaboraborahamanihi vaha. Kodivarani ka'oa hini mani ida ija'ari va'ihariki fori hora niharija.
Ni-oabono ovaboraborahajanavini hiki ida vadami fori hiki ahapini onoki'iki. Ni-onofiki ida varani ohina avakavaranini:
—Vadami fori hiki ipohiki-ra vada ni'avini mani ida Paulo-ra avava'ihavini-ra najahaja — ni-nikia avakavaranini-ra onofiki. Nimania bana hida vara hora avavani'avini-ra najahaki:
—Anokiki ida kidibadani afobakhia, akamithabakhiaki jaboni ida kidivarani, oniani ida Paulo-ra avava'ihavini-ra najahaja.
Deus hora nanokiahibakhiavini hiki ida nahina vahoariha avigariki vadami fori hikia. Kaba'i, ni-binofiki ida oabono okava'ibodivaranivini nahina ohina ija'ari vahoariha nahina vihina-ra aradavinia.
Binadabaja kaimoni ida niki-ra okava'ibodivaranivini, Deua biobai'iki ida jaroi fori hiki oimana bodinia. Jahari kahonai abono ida jaroi fori hiki. Hora txagaki ida. Oimana-ra anahahavini mani ida oabono khai oni'avini arafiani-ra okaabokaravini hija. Ahoarabakosikia Jesu-ra vara oni'avini hi'iki ida jaroi fori hiki, okanikharia'iki ida bianivini kodiania. Oathi-ra gathani'aha:
—Iniani. Jokoa oanirihi ida kadania. Arajomaki ida ira okajoamoraha'oadahavini. Iabononi ikaabokaravini vani nokiajahakija ida odanona kadania — hora ni'aha. Oniania khai oni'ahi ida odanorina-ra vara ovani'avini. Oabono okaabokaravini vani Cristo hora kajoamoraja, biobaiki ida danona kodiania.
10 Ni-ovamakhaniki ida odanorina, ija'ari onii jaharikia hora vani'avini, ova'i rogo inini, ojahariharina, nahina jahariki namithaki kodiania. Cristo kaija'ari ohina mani ida niki-ra nanamithaja kodiania. Oabono okaabokaravini vani Cristo hora nadanoja.
Va'i soko iniki ada Paulo
11 Hari. Ija'ari va'ihariki kahojaia okahojai'oamani'ia oabono ovaboraborahavini. Hora avaravadadami'iki fori avihiki a'oni oabono ovaboraborahavinia okavaranina. Hora avarigavini kaba'i, ni-varani ohina jahakia avakavarani'iki. Nahina ohirina kaba'i, ni-hora avaradaki adani Cristo athi-ra avavaadahaoniki 'badara. Khai va'ora avani'abakhia'iki adani.
12 Deus hora kakodiavini vani bada oni'abakhiaja ida Deus kabadani danoki ipohiki ija'ari-ra nava'ibodivaraniki. Ni-okava'ipahiniki ida kodibadani avakadiania. Deus kabadani danokia okabadanina mani ida Cristo athi avaadahaoniva abono ka'oa ohina-ra avarigajahakivini hija.
13 —Paulo va'ora naibavijahajahakiki adani Jesus kaija'ari vahoariha. Harivani, ni-haria naibavijahajahakiki — avakhaniki a'oni. Hojaki ida nahina hoarani bada oni'aki vakadiania, ni-bada oni'aki avakadiania. Ni-avava'ini-ra okai'dokaki jiniro-ra okanikhariavinia. Jaharia koda ida avava'ini-ra okai'dokaravini?
14 'Bamija avakadiania oadaha'iki ho. Oabono onaibavijaha'iki ho a'onira onavanavanaha'ianavini. Ni-nahina-ra okanikhariaki avakadiania bana. Ni-onofiki ida avakadijiniro.
A'onira onofi'oamanija. Ni-isai vakadiabi'i-ra vakahinanikaki. Isai kaabi'i vani ada isai-ra va'ora kahinanikara. Onivani fori ohija avakadiabi'i fori ohina.
15 Ova'ahaki bana ida kodijiniro hahavi-ra onihimavini, oabono okananahinaravini, oabono gahinai onihavini a'onira okajoamoraja kaimoni. Onakarahohi ida a'onira onofijahakivini; avanapa'itximania koda ida hora avanofivini?
16 Vahoariha avakadiania vahojaki vakhanihaki vahabini:
—Ka'oa hini kaba'i ida jiniroa haria ka'domaravini, Pauloa biogaki ida akadijiniro-ra anivini akadiania haria korijanahavinia — haria avakaraganahavini korijanahia.
17 Niha oni'a'amanija koda ida a'onira okorijanahavini? Va'ora okarona'iki adani oipohina avakadiania avikhana. A'onira vakorijanahamanira koda adani? Iniani.
18 Tito-ra okanikharia'iki ho avakadiania okha'ina. Okarona'aha ada arigamina hoariha Tito-ra vaipohihavini. Avakadivarani himanija koda ida Tito a'onira vakorijanahavini? Iniani. Tito kahojai kodihojai fori hiki ida. Nahina onofiki, ovaria binofiki jaboni.
19 Hari'a vakava'ibodivarani bana hida akadivarani hahavi ariabono avajari'davini-ra anofivini avaviahania. Deua mitha bini'aja kaimoni ida akadivarani. Cristo kahonai abono arihina mani ida varani ka'oa hinia haria kanavaranija.
Akadiva'ahi, a'onira akajoamoravini kaimoni ida akadibadani hahavia akabadanina, kaaraja kaimoni ida Cristo-ra avavakaijokavini.
20 Oakava'isokoniki ida avakadihojai asohiriki-ra okaragavini bana avakadiania okaikahina kamahini.
Oakava'isokoniki ida avakadihojai ovajahariki bana. Niki namithahi; ni-avavajahaki ida kodivarani, kodibadani hiki avakadiania.
Va'ora oakava'isokoniki va'ora okaragavini adani ija'ari avahararania vaabono avakanaathidanoararikhamaki, ija'ari abononi aakabaikhamaki, ija'ari 'damo'damo niki, ija'ari oniani ka'oa abononi nofiki, ija'ari onii jaharikia hoariha-ra kanavaranihaki, ija'ari athii masini-ra akanarafarakhamaki, ija'ari abononi vaboraborahaki, ija'ari vakadimahi rifirafiraki.
21 Oakava'isokoniki jaboni ida avakadiania ohoja'ina okaikahibiininina avakadiania namithaki namitha'ianani. Avakadihojai asohirikia avakahojaini mani ida Deus hora anava'i'aipahihivini hija bana avaviahania, oniani ida hora naasaraja bana. Ova'i-ra anaasaraki bana ida ija'ari vaipohiki hojai Deua bivajaharikia vakahojai'bo'da'iki asia vahojana hikia vakahojaina. Ni-vaabono vaka'da'digariavini hiki ida vakadihojai. Ni-vakava'ipahinika'oaki ida badani karamonavahaki. Makhira kidigamo hiriki khama vaabono vakavi'omakhamavini. Onivani fori hija ida hojai asohiriki kaipahivahaki hoariha ija'ari avahararania vahojaki vakadihojai.