28
Ahoki'iki ada Jesus
(Marcos 16.1-8; Lucas 24.1-12; João 20.1-10)
Hari. Avakoirina kamahini naothinia, domingo vani, mahi avagani kama'dani avikha'ianaha adani Maria Madalena, Maria hoariha khama aba'oi ka'damahani kania vavanavanaha'aha.
Hari. Jorakia ho'doho'dodanoki'ihi ida arabo. Deus ibavi kaija'arini gaari'aha nama. Jesus ka'damahana kania akhanorari'aha. Biani'ihi ida ja'di, ja'di hodi jama'oki ka'oahajanaria kaimoni. Bianivini naothinia, vithi'aha ja'di namania. Bahi kabanabanahi nokiana fori hiki ida Deus ibavi kaija'arini nokiana. Vaforini arafiaki ida kidimakari. 'Dama kania vahojaki jaboni adani sorara. Vaimahidakaraho'aha, oniani ida va'ora nathararaja varai'a'ina, vaabiniki fori vihiki adani.
Oniaroa, 'dama kania avakhano'aha adani gamo. Gamo-ra va'ora ni'aha ada Deus ibavi kaija'arini:
—Hari'a vaimahida! Oogaki ida Jesus ava akasanakhamakia aka'itapoamisahanaki-ra avanako'dihavini. Ni-hida hojajanariha ada. Ada ahoki'aha. Nimania ida abinina viahania a'onira nava'isohijoravini hi'iki. Vada vani'ajakosi hida aba'ona hojani ibavini — va'ora ni'aha.
Vara ni'a'ianaha ada Deus ibavi kaija'arini:
—Ai vihi'a mahija Jesus ipohina-ra va'ora avanava'isohihavini, va'ora vani'a bana:
“Ada ahoki'aha Jesus.
Galiléia kaarabonia a'onira naviahanokhaki bana ada.
Idiaja avanokiki bana ada.
Onivani fori hija ida kidivarani a'onira ni'ajoravini hiki.”
Va'ora vani'a bana — Deus ibavi kaija'arini va'ora ni'aha adani gamo.
Hari. Ka'damahi ibavinia jorakia va'ajihi'aha adani gamo. Vaimahidakarahona kaba'i khai vakhanikaraho'aha jaboni. Vaki'darahaha'aha Jesus ipohina vakadiania va'ora vananamithavini hija kaimoni ida vanoki'iki, vakamitha'iki hiki.
Oniaroa, jorakia gamo vakadiania abono-ra nanokiaha ada Jesus. Bini'aha:
—Deus a'onira no'aki a'oni va'i jahajahania!
Jesu-ra vanamaakari'aha, 'dama vakajara'ba'ba'aha, Jesu-ra vakanamasivi'aha. 10 Oniaroa, va'ora ni'aha ada Jesus:
—Hari'a vaofini! Kodipohi kania avikha'a bana. Va'ora vanava'isohi bana: Galiléia kaarabonia avikha'a bana, idiaja oabono onanokiaki ho avakadiania.
Sorara vara vavani'aki ida vanoki'iki
11 Hari. Ai vihi'aha adani gamo. Hagihia avikhana kaba'i, ai vihi'aha adani 'dama-ra avakadava'aki vaipohiriki. Sidajia avajoi'ina sasidotxi vavaka'da'diva vakadiania avikha'aha, va'ora vananamithavini hi'ihi ida vanoki'iki 'dama kania.
12 Oniaroa, sasidotxi vavaka'da'diva va'ora vakaboa'i'aha adani judeus kaija'ari vanava'isohiva abono vajoronina. Vaabono vakanava'isohikhama'aha:
—Va'ora ano'aki bana adani sorara jiniro karahoa vananamithajanaria kaimoni ida vanoki'iki vahoariha vakadiania — vakhaniha.
13 Oniaroa, va'ora vani'aha adani sorara:
—A'onira ano'avini hiki hida jiniro karaho Jesus monina-ra vara avavani'ajanaravini abosini. Vahoariha vakadiania vani'a bana:
“Joma vania avadina kaba'i,
vikha'aha adani Jesus
ipohina, aba'oi-ra vabo'diaha'aha.”
Vani'a bana. 14 Pilatoa vahabini bikamithaki bana ida varani avihini, haria nana'dohivini hiki ida avavadini varani hini. Pilato-ra anaariakaki bana hari avakadimoni, jaharikia a'onira arakharara kaimoni — sorara-ra vani'aha adani sasidotxi vavaka'da'diva.
15 Hari. Sorara vagathani'ihi ida jiniro, sasidotxi vavaka'da'diva vaathi-ra vanaaba'aha, ni-vara vavani'a'iki ida vanoki'iki. Vara vavani'a'ihi ida sasidotxi vavaka'da'diva va'ora vahonariavini hiki. Judeus kaija'ari vaipohikia vakamitha'ihi ida sorara vakadikorijanahi. Asia mani judeus kaija'ari vaipohiki vakadikorijanahi-ra vakajari'dariha.
Kidipohi vakadiania abono-ra nanokia'iki ada Jesus
(Marcos 16.14-18; Lucas 24.36-49; João 20.19-23; Atos 1.6-8)
16 Hari. Galiléia kaarabonia avikha'aha adani Jesus ipohina 11 vihiki. Arabo namahiki Jesua bivava'isohihijoraki kania avikha'aha. 17 Avakhano'aha, Jesu-ra vanoki'aha, vakanamasivi'aha. Vahoariha vanokivini kaba'i vava'i kosakhamani hini.
18 Hari. Jesus va'ora anamaakari'aha, va'ora ni'a'aha:
—Ogathaniki ida ogahai danoki hahavi ovaka'da'dija kaimoni ida hahavi namajaja hojaki, arabo hojaki jaboni. Okaabokaki ida hahavi onofiki. 19 Oniani ida arabo hahavi kaija'arini vaibavia avarikhani-ra ohonariavini hija. Vara vavani'a bana hida omonina mahija oathi-ra vanaabavini, oipohina vihira kaimoni. Va'ora vikana bana adani kodiania vaabono gahinai vanihaki. Va'ora avikanavini kamahini vidioni bana ida Deus akadiabi'i onina, vidioni jaboni hida oonina, Deus kaisai ohina, vidioni jaboni ida Ma'onahai Jahaki onina mahija Deus kaija'ari vihina. 20 Va'ora vaka'ojomo'ivinihi bana hida kodihonari hahavi-ra vanaabavini. Vakava'ihokiha'oadahaha bana ida avakadiania ohojana mahi hahavi. Mahi anokhomirini oadani ohojahaha'oadahaki bana ho avakadiania — va'ora ni'aha ada Jesus.
Hari ida vani oamani Mateus kavarani anokhomi'ini.