MARCOS
Marcoa vara bivani'aki ida Jesus monina jahaki
1
João Batista varani hina
(Mateus 3.1-12; Lucas 3.1-18; João 1.19-28)
Jesus Cristo kavarani hiki ida monina jahaki. Deus kaisai ada Jesus Cristo. Hida vani varani moni jahaki kama'dani. 'Bo'dakari hojaki ada Deus athi namoniva abono Isaías oniki. Isaías kohana binajiri'iki ida Deus athi kapapirani pitani. Bini'aki:
—Deus Jesu-ra nava'isohivini:
“Kodisai, iokhani viahania
okaronaki bana ada makhira oathi avikhava abono hira kaimoni.
Ovari va'ora nava'isohiki adani ija'ari hahavi
ikaikahini-ra vanaviahanokhara kaimoni.
Oniaroa, amasia hojaki bana ada iviahania okaronaki,
ija'ari-ra va'ora ni'a'aha bana athi 'barakia:
‘Amaakariki ida akadika'da'di kaikahina kamahini.
Vanamonaha'a ida hagihi
sohiki
akadika'da'dia bivaadahaki kaimoni.
Vanajaha'a ida hagihi kidimoni.’ ”
Nimania ida Isaías kohana athi papira hojaki.
Isaías kohana vara bivani'aki ida hagihi-ra najahaki, kidivarani ka'oa ida ija'ari kamahi-ra nasohija.
Hari. Oniaroa, kaikahi'aha ada makhira Deua bikaronaki, onina João Batista. Amasia hojaki ada. Kagorarihi ida amasi. Hari. Va'ora nava'isohibakhiaki adani ija'ari vaipohiki. Va'ora ni'avini:
—Jahari kahojai-ra vakava'ipahinika'oa bana. Hari'a vanofijana bana ida Jahari kahojaia avakahojaibakhiani mahija a'onira okanavini, Deua bina'biraja kaimoni ida avakadihojai asohiriki bada avani'abakhiaki — va'ora ni'aha ada João Batista. João Batista kania vakhano'aha adani ija'ari vaipohiki. Judéia kaaraboni kaija'arini João kani-ra avanikhabakhiaki. Jerusalém sidaji kaija'arini João kani-ra avanikhabakhiaki jaboni. João kavarani-ra vakamithavini-ra vanofiki. Deus kania vara vavani'avini hiki ida vakadihojai asohiriki hahavi. Vakava'ipahinivini vanofivini, Deus bina'biraja kaimoni ida vakadihojai asohiriki. Vara vavani'avini naothinia, João va'ora kana'aha afohanana Jordão vaini onikia. João Batista kamakari hiki ida camelo asafi amonahaki. Bikaimahaki jaboni jararia baasafi kacinturãohi. Kidi'bai hiki omavari fori hiki, bahina a'bana hiki. Hari. João Batista ija'ari-ra va'ora ni'aha:
—Onaothia khaki bana ada hoariha. Ka'da'di ka'oa ada ovari. Hovani kidihonai abono ho. Arafiaki ida kidihojai asohika'oani. Kodihojai jahani fori hirihi ida kidihojai jahani arafiaki, kaba'i hora nagathogathoha oakodiara kaimoni. Hovani a'onira okanaja paha bodinia. Ovaria bikaronaki bana ada Ma'onahai Jahaki avava'ini-ra nahonariahihiki kaimoni — va'ora ni'aha ada João Batista.
Joãoa bikanaki ada Jesus
(Mateus 3.13-17; Lucas 3.21-22)
Oniaro kari, Galiléia kaarabonia hojaha ada Jesus. Nazaré sidajia hojaha. Oniaroa, ajihi'aha, okha'aha Jordão vaini onikia. João Batista kania akhanofoni'aha. Joãoa bikana'aha ada Jesus vainia. 10 Jesus kanana naothinia ogaimori'aha. Binoki'ihi ida nama arabikhajahavahaki, binokiha jaboni ada Ma'onahai Jahaki gari'ina kidiania, ho'doko aagariki fori hina. 11 Nama kamithavahaki ida Deus athi:
—Ivani kodisai i. Ira onofijahakiki i. Khai oni'aki ida ihojani.
Jaharia bikaboroboroki
ada Jesus
(Mateus 4.1-11; Lucas 4.1-13)
12 Oniaroa, Ma'onahai Jahakia bihonariaha ada Jesus amasia okhana. Kaija'aririhi ida amasi. 13 Hari. 40 mahi vani hojara ada Jesus amasia. Mahi hahavi okhaha ada Jahari Jesus kania bikaborobakhia'aha ada Jesus, bada bini'aja kaimoni ida badani Deua bivajahariki. Jesua ni-bikapoaripa'itxiki ida athi. Tapo'ija vahojaki jaboni amasia. Oniaroa, vigaariha adani Deus ibavi kaija'arini Jesu-ra akadava'ara kaimoni.
Jesus kabadani kama'dani Galiléia kaarabonia
(Mateus 4.12-17; Lucas 4.14-15)
14 Hari. Arabo kaka'da'dinia gathana bivahonariahi'aha ada João Batista, cadeia avibaira kaimoni. Hari. Oniaroa, Galiléia kaarabonia okha'aha ada Jesus. Ija'ari-ra vara va'ora ni'avini hi'ihi ida Deus monina jahaki. 15 Va'ora ni'aha:
—Hidakaba'i Deua binofiki ida athi avanaabavini. Maakariki ida mahi Deus ija'ari hahavi-ra vaka'da'divini. Avakadihojai asohiriki-ra vakava'ipahinika'oa bana. Hari'a vanofijana. Vavakaijokaka'oa bana ida Deus monina varani hini. A'onira akava'ijoavini-ra nofiki bana ada — va'ora ni'aha ada Jesus.
16 Oniaroa, Galiléia 'dako vadinia khabaoniha ada Jesus, va'ora kanokiha adani araba abono vi'bamiki vakatahafahaki. Aajojahiki Simão Pedro, kajo'ojahiki André. 17 Jesus va'ora kani'aha:
—Hora vavaipohiha mahija badani hoariha a'onira oka'ojomo'ivini. A'onira oka'ojomo'ivini hiki ija'ari vahoariha-ra avakaboa'ivini kodija'ari vihira kaimoni — va'ora ni'aha ada Jesus.
18 Oniaroa, vakahagi kabodinia vakanahoja'ihi ida vakaditahafa, Jesu-ra vavaipohiha'aha.
19 Avikha'ianaha adani Jesus, va'ora vakanokiha adani araba abono vahoariha vako'bamiki, vakadiabi'i khama. Aajojahiki Tiago, kajo'ojahiki João. Vakadiabi'i Zebedeu oniki. Vakahagi kabodinia vahojaki adani. Bada vakhaniki adani tahafa-ra avakanaja'divini. 20 Jesus va'ora baranahaha adani vi'bamiki:
—Hora vavaipohiha!
Jorakia vakahagi-ra vakanahojaha'aha. Vakaamina'aha ada vakadiabi'i, vakadihonai abono vihiki jaboni, Jesu-ra vavaipohiha'aha. Avikha'aha.
Jesua bianaihotaki ada makhira kabajadiki
(Lucas 4.31-37)
21 Hari. Cafarnaum sidaji onikia avakhanoha adani Jesus, vahoja'aha. Avakoirina kamahini judeus kaija'ari Deu-ra vara vani'avini kagorania avi'oi'aha. Va'ora ka'ojomo'i'aha adani ija'ari vajoroni'iki. 22 Vakava'ibodivaraniki ida va'ora ka'ojomo'ivini niha ninini Jesua biogajahakiki ida nahina Deua binofiki, oniani ida Deus athia va'ora ka'ojomo'ijahakivini hija. Judeus kaija'ari vaka'ojomo'iva abonoa ni-avigajahakiki, Jesus fori vihiriha adani.
23 Hari. Oniaroa, judeus kaija'ari Deu-ra vara vani'avini kagorania hojaha ada makhira kabajadiki. Bodi'baraha'aha:
24 —Jesus, nahina hida akadiania inofija? Haria inihimamaniki i koda? Ira oogaki ho. Ivani ijahaka'oaki i, Deus ira karonavini hida ikhani — makhira bini'aha ada Jesus. 25 Oniaroa, Jesua bikaabani'ihi ida bajadi:
—Avisoni'a! Makhira kania akara'o'a bana!
26 Hari. Bajadia binarai'aha ada makhira, bodi'bara'ihi, ajihi'ihi. 27 Vahoariha mitha vani'a'ihi, vakava'ibodivarani'ihi ida Jesus kavarani. Vaabono vakani'akhama'aha:
—Nahina nimania ida Jesus ka'ojomo'ihi athini ja'dini akamithabiinini'iki. Ka'da'di oamani ada Jesus. Ovaria bikaabokaki ida bajadi akara'o'ini-ra honariavini. Bajadia binaaba'iki ida athi — vaabono vakani'akhama'aha. 28 Ija'aria vara avavani'aoni'iki ida Jesus varani hina. Galiléia kaaraboni kaija'arini vaipohikia vakamitha'ihi.
Jesua bianaihotaki ida Simão Pedro kamasodini
(Mateus 8.14-15; Lucas 4.38-39)
29 Hari. Oniaroa, judeus kaija'ari Deu-ra vara vani'avini kagorania ai vihi'aha adani Jesus, kidipohi khama, Tiago João vihiki. Simão, André vihiki vagorana avikha'aha adani Jesus. Vakaikahiha, gora bodinia avi'oi'aha.
30 Simão kamasodini kabaravaki, omaki. Jesu-ra vara vani'avini hi'ihi hida kidikavamoni. 31 Bivi'omaki kania okhamiha ada Jesus, sa'ani biagathi'ihi, bikajoamoravini biragama'ihi. Oniaroa, jorakia radaha'ihi ida kidibarava, va'ora kahinanika'ihi.
32 Hari. Mithani vaivaini vani, Jesus kania ija'ari va'ora vavikha'aha adani ija'ari vahoariha vaipohiki vakavamoniki. Vakabajadiki-ra va'ora vavikha'avini jaboni.
33 Gora banininija vajoronihahaviha adani sidaji kaija'arini vâipohiki bakatha. 34 Vakavamoniki-ra va'ora anaihota'aha ada Jesus. Ipohiki ida vakadikavamoni. Ija'ari vaipohiki vakavamoniki ava'aihota'iki afohanana. Jesua bihonariahi ida bajadi akara'o'ini ija'ari kania, akara'omani'ihi. Bajadia avigaki ada Jesus Deus kaisai hina, oniani ida Jesus bajadi vara vakhanina-ra va'aharavini hija.
Galiléia kaarabonia aadahaoniki ada Jesus
(Lucas 4.42-44)
35 Hari. Oniaroa, ka'afokajomani avagarini vani gama'aha ada Jesus, ajihi'aha, kaija'aririki kani-ra anikhaha'avini. Amasia kaikahi'aha, Deu-ra vara ni'aha.
36 Oniaroa, vanokho'afora'aha adani Simão. Ai vihi'aha, Jesu-ra avanako'dionivini. 37 Vakaraga'aha, Jesu-ra vani'a'aha:
—Ira vanako'dihahaviki adani ija'ari vâipohiki — vani'aha ada Jesus. 38 Va'ora ni'aha:
—Ija'ari vahoariha vaibavi maakarikia aokha'ava mahija Deus athia va'ora okanamonivini, oniani hida hora arakhaja — va'ora ni'aha ada Jesus.
39 Oniaroa, avaadahaoni'aha Galiléia kaaraboni kaibavinia vahihavi'aha. Judeus kaija'ari Deu-ra vara vani'avini kagorani hahavia va'ora kanamonivini hiki hida Deus athi. Jesus va'ora nokiha adani ija'ari vakabajadiki, bajadi akara'o'ini-ra honaria'aha.
Jesua binajahaki ada makhira kavamonia asafi namani binajahariki
(Mateus 8.1-4; Lucas 5.12-16)
40 Hari. Jesus kania kha'aha ada makhira kavamoniki. Asafi hahavi namani-ra najaharikia kakavamoniki ada. Binamaakari'aha, kajo'atharari'aha Jesus viaha. Bini'aha:
—Jesus, hora kajoamora bana. Hora inajahavini-ra inofihi; hora inajahahi — niha ada makhira. 41 Jesua binakaidivamaniha, bikanaibavi'ihi ida sa'a makhira namana, bikadasa'aha, bini'aha:
—Ha'a. Onofiki ida ira onajahavini.
42 Vara nina kaba'i avisoni'ihi ida kidikavamoni asafi namania. Jaha'aha ada makhira. 43 Hari. Jesua bikaabanidanoki'aha:
44 —Hari'a bana vahoariha-ra nanamitha'a ira onajaha'avini. Okha'a bana sasidotxi kania mahija iasafini namani-ra nokivini, biogaja kaimoni ida ijaha'ini. Deus kava'isohihi jirikia bihonaria'iki ida ija'ari jaha'iki Deu-ra kanava'igavini igitha abononi aha'dikia vahoariha avigaja kaimoni ida jaha'iki.
Sasidotxi ira nokivini naothinia inaaba'a bana ida Deus kava'isohihi jiriki. Okha'a bana mahija oathi-ra inaabavini — Jesua bini'a'aha.
45 Hari. Ajihi'aha ada makhira. Ija'ari vaipohiki vakadiania vara biavani'aoni'ihi ida Jesua bianaihota'avini. Sidaji bodinia ija'ari vaipohikia vanokhaha ada Jesus kaikahina. Oniaroa, ni-o'oijanaki ada Jesus sidajia. Amasia, ibavi kagorariki kania hoja'aha. Ibavi ipohikia avikhaonaninanibakhia'aha adani ija'ari Jesus kani-ra avanikhaha'avini.