2
Meno'o mu tubetse besa sokwama mu ka Te Pabe'e besa'yoona sopedakwadoona. Soo Te Pabe'e mu soobedyana ka Tu Besa Pooha-matu-ma mu sootuha'e. Mu ka nanasoobedyana besa mu tumatuguna besa oo soobedya. Mu sakwa nanasoobedyana, besa nanano unnena ka yow manekwuse, oetu nehanena. Mu ka oo manena nuka besa masoonammekute. Tamme sakwa gi numu tu'wepana, gi nasootza'mepana, tammesoo ooonakwa besa sakwa tamme kukumasoo numu besa matugu. Gi muusoo nakwitu mooe soohanepana mu natummatzibu soogwidu tummatza'e. Tamme sakwa ka Te Pabe'e-wa'nesoo tusoohane, oosoo puu tamme-witu mooe soohaneyakwe. 6-8 Ka oe manakwana Te Pabe'e ka Te Naa-wa'ne'yoosoo pana yise gi besa nasooyugwe pumme tu nasooyugwe-kwa'ne meeoo soonamme, “Gi hownne'yoo tooe mu numu gi e sootuhipana.” Soo Te Pabe'e gi maawa'ne nasooyugwese yaa tamme-koobatoo nabatsa. Mu numu ka Te Pabe'e sutakoo numu-wa'ne matugu ka oo batsase. Pana soo Te Naa oo ya'e-kwikoo oo mayodase no'oko numu moohedu oo mayugwe, yise numu ooonakwa besasoo oo matabue.
10-11 Ka saa'a yise mu no'obatusoo numu tooe hanotu tooe mu numu oo sopedakwadookwu ka Te Pabe'e no'oko hemma ooonakwa oo pooha-gakoo. No'obatusoo numu yise tooe hee tooe ka teepu-koobatu meeoo ka Te Pabe'e netammakwu, “Yow tookwa u unu naduyadu. U no'oko ne nemadabuepu.” Ka 'yoo mu manena, soo Te Naa nanesookwugikwu.
12-13 E nanumu, soo Te Naa te sootuhina ooonne'yoona tamme etzaga ooosapa oo nakabetseano'o mu ka nuka mu noko mu ooosapa besa Te Naa tumayohokute mu sakwa ooosapa besa oo tumayohokuno tooe nuka kadookoo sapa. Mu sakwa ooosapa ka Te Naa besa podo meadabe mu ka Te Naa-wi tubetse tunaka'oedyukuna.
14 Gi hayoo unnepana, ka tooe how tooe manena gi numu-no nanepetugupana besakoosoo oo soohanese yise oo mane. 15 O'no yise mu numu gi mu nesootu'idyi-wa'ne'yoo. O'no tookwa mu Te Naa dooamu. Mu numu yaatoo meno'o suta'yoo suda namanedu nage; pana mu gi umu-wa'ne'yoo. Mu tooe togano sapa kootabuapunnekwu paatoosoobaa-wa'ne. O'no mu numu mu sopedakwadookwu ka mu besa'yoona. 16 O'no yise nu besa mu-witu wahakwu ka Te Pabe'e kodyu petuse. O'no mu oo sopedakwadookwu nu tookwa besakoo kaaheno mu tunedyooepu. 17 Nu no'oko mu-matoo besa soonamme, tooe nu ka Te Pabe'e-koobatoo nabatsakwuse sapa, nu ka besa mu tunaka'oedyuku tummatzise. 18 Mu sakwa punno'o nu-koobatoo besa sokwama ka besa kaaheno mumme e tunedyooese.
19 Nu sakwa ka Te Pabe'e nuka meeoo netammase, ka Timothy mu-matoo yabesoo taya. Ka mu-baa oo nummetooase nu saa'a besa oo-makoo tunakase, o'no nu besa soonammedooa. 20 Soo Timothy suu'mu nu-kwa'nesoo tusooyugwedu, ka mumme sootummatzina. 21 Kukumma'yoosoo mu numu ka puusoo hemma soogwa'e suu'mu gi ka Te Pabe'e sootummatzina. 22 Timothy mooasoo mu tzapoonnekute oosoo ka Te Pabe'e Jesus nakabetseana. Oosoo besa e tummatzina nu mu numu tuukwe ka Te Pabe'e-witu. 23 Nu ka e manekwuna sopedakwadoohoose ooonne'yoona nu sumuna mu-matoo oo tayakwu. 24 Nu tuwazoo meeoo tusooyukwe nu pudusoo mu-baa petukakwu.
25-28 Nu ka Epaphroditus-witu mu tuukwekwu. O'nosoo mu e sootummatzi pana nu gi nuusoo kemma-wa'ne manepunne. Mu yise ka Epaphroditus taya nuka oo tummatzi tuunguna. Oosoo e pabe'e-wa'ne'yookoosoo, ka e tummatzina numme nano mu numu ka Te Pabe'e-witu tuukwe'e oosoo ka Te Pabe'e tubetse nakabetseadu. Ka saa'a nu-baa petuse, oosoo tuoeyaese too'e ya'e. Soo Te Naa namekoosoo ne sootuhise oo mabesaku, soo Te Naa ka nuga suda soonammena gi petzabena. Meno'o yise oosoo gi hownne'yoo, nu meeoo oetu soobedya oosoo toge tabu'a ka mu-baatoosoo oo tayase. Oosoo mumme tu poonnekwuna besa soobedya mu ka tuoeya'e mee oo nakase. Mu punno'o ka besa oo poonne sokwamana, mu besa sokwamakwu ka oo namabesakuna poonnese. O'no nu punno'o besa soonammekwu. 29 Ka mu-baa oo petugase mu saa'a tubetse besa oo-matoo sokwama. Mu numu sakwa oo-wa'nekoosoo numu besa sooyugwe, 30 oosoo ka too'e ya'ese ka mu numu Te Pabe'e-witu tuukwe'e ka nuka tummatzina. Mu gi e tummatzi-wa'ne manepunnena oosoo yise oo mamakwe.