Jisas Kandjiyebe Wopake PDF

Kandawo

Nupela Testamen long tokples Kandawo long Nuigini

gam


Copyright © 2012-2014 Wycliffe Bible Translators, Inc.