Maaron Saveeŋ Toni Patabuaŋ PDF

Saveeng

Sampela hap Buk Baibel long tokples Saveeng Oov long Niugini

tuc


Copyright © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.