ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର
ଜହନ୍‌ତି ଜେତି ଆକି
ଜହନ୍‌ ଆକିନି ପାଦେକ୍‌
ଜହନ୍‌ ଲେକିକିତି ଜେତି ଆକି ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଜଲମ୍‌ନି ୫୦-୧୦୦ ବିତ୍ରେ ପକ୍ୟାତି ଜହନ୍‌ନ୍ତି ହୁଦାଂ ଲେକାଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ଜହନ୍‌ ଜାର୍ତିଂ ଲେକିକିତାକାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଜାଣା ହିଉନା, ତା ବାଟା ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍ତିଂ ବୁଡ଼ାଲୁ ଇଞ୍ଜି ଜାଣା ହିନାନା । ଜହନ୍‌ନ୍ତି ଜେତି ଆକିନି ରାହାଣ୍‌ ଲାହାଂ ଜହନ୍‌ ଲେକାତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ତ ମାନି ବିସ୍ରେ ଲାହାଂ ସମାନ୍‌ । ହେୱାନ୍ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଏକ୍‌ଟା ବାବ୍ରେ ହାରିତିଂ ଜିଉନନାକା ବିସ୍ରେ ଜିସୁତି ବଲ୍‌ ସବୁ ମାନିକିନାକା ଇନାନା, ହେୱାନିଂ ଜିଉନନାକା ୨ ଜହନ୍‌ ୧:୫-୬ଜହନ୍‌ ୧୫:୯-୧୦ ।
ଇଦାଂ ପାର୍ତି କିଆନାତ୍‌ ଜେ ଜହନ୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଏପିସିତ ବାହା କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ଜହନ୍‌ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ଲାହାଂ ଜହନ୍‌ତି ତିନି ଗଟା ଆକିଂ ପା ଲେକିକିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ୧ ଜହନ୍‌, ଜେତି ଜହନ୍‌, ଆରି ୩ ଜହନ୍‌ ।
ଜହନ୍‌ ଇ ଆକିତ ବାଚିକିତି କଗ୍‌ଲେକ୍‌ ଆରି ହିମ୍‌ଣାଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତିଂ ଆକି ଲେକିକିତାନ୍ନା । ଜହନ୍‌ତି ଇ ଆକି ଲେକିକିନାକା ଇଦାଂ ଜେ, ପାର୍ତି କିନାକାରିଂ ସାସ୍‌ ହିନି କାଜିଂ ଆରି ମିଚ୍‌ ଗୁରୁର୍‌ତାଂ ଜାଗ୍ରତ୍‌ ମାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‍ ଲେକିକିତାନ୍‍ ।
୨ ଜହନ୍‌ ଆକି ବିସ୍ରେନି ରାହାଣ୍‌
୧. ଜହନ୍‌ ଇ ଆକିତ ପାର୍ତି କିନାକାରିଂ ବାନ୍ଦାୟ୍‌ କିନାନ୍‌ ୧:୧-୩
୨. ମୁଡ଼୍‌ ବଲ୍‌ଦିଂ ଏତ୍‌ କିଜ଼ି ଜହନ୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତିଂ ସାସ୍‌ ହିନାନ୍‌ ୧:୪-୬
୩. ମିଚ୍‌ ହିକ୍ୟା ହିନାକାର୍‌ତାଂ ଜାଗ୍ରତ୍‌ ମାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ କାଜିଂ ଇନାନ୍‌ ୧:୭-୧୧
୪. ଇମେତାକେ ବାହା କିଜ଼ିମାନି ପାର୍ତିକିନାରିରିଂ ବାନ୍ଦାୟ୍‌ କିଜ଼ି ଲେକିକିଜ଼ି ୱିସ୍ତାନ୍‌ ୧:୧୨-୧୩
୧ ପ୍ରାଚିନ୍‌ ଜହନ୍‌ ଜେ ଆନ୍‌, ର ବାଚିକିୟାତି କଗ୍‌ଲେ ଆରି ତା ମାଜ଼ିର୍‌ ଲାଗାଂ ଆକି ଲେକିକିନାଙ୍ଗା । ହେୱାରିଂ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଲାକେ ଜିଉନନାଙ୍ଗା, ଆରେ କେବଲ୍‌ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ହାତ୍‌ପା ପୁନ୍‌ଞ୍ଜି ମାଚି ୱିଜ଼ାର୍‌ ଲକୁ ପା ଜିଉନନାର୍‌ । ୨ ଇମ୍‌ଣି ହାତ୍‌ପା ମା ୱାସ୍କିତ ମାନାତା ଆରି ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ମା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ ।
୩ ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ହେ ଆବା ମାଜ଼ି ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାଂ ଉପ୍‌କାର୍‌, ଦୟା ଆରି ସୁସ୍ତା ମା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଆରି ଜିଉନନିତ ମା ଲାହାଂ ମାନେତ୍‌ ।
ହାତ୍‌ପା ଆରି ଜିଉନନାକା
୪ ମି ମାଜ଼ିର୍‌ ବିତ୍ରେ ଏଚେଜାଣ୍‌ତିଂ ଆବା ତାଙ୍ଗ୍‌ ପାୟାତି ବଲ୍‌ତାଂ ହାତ୍‌ପାତ ବେବାର୍‌ କିଜ଼ିମାଚାକା ହୁଡ଼୍‌ଜି ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ବେସି ୱାରି । ୫  ୧:୫ ଜହନ୍‌ ୧୩:୩୪; ୧୫:୧୨,୧୭.ଏ ମାନିନିକାୟ୍‌, ନଙ୍ଗ୍‌ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ନି ଲାଗାଂ ଇନାକା ପୁନି ବଲ୍‌ ଲେକିକିନାଙ୍ଗା, ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ଆଗେତାଂ ପାୟାତି ବଲ୍‌ ଲେକିକିଜ଼ି ଗୱାରି କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା ଜେ, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହାରି ଜିଉନବା ଆନାସ୍‌ । ୬ ଆରେ ଆପେଂ ଜେ ତା ବଲ୍‌ ଲାକେ ବେବାର୍‌ କିନାସ୍‌, ଇଦାଂ ନେ ଜିଉନନାକା ସାର୍‌ । ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆଗେତାଂ ଇନାକା ୱେନାଦେରା, ହେ ଲାକେ ବେବାର୍‌ କିୟାଟ୍‌, ଇଦାଂ ହେ ବଲ୍‌ ।
୭ ଇନେକିଦେଂକି ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଗାଗାଡ଼୍‌ ଆସ୍ତି ଜୁତ୍‌ତାନାଂ ଇଞ୍ଜି ମାନି କିଉନ୍‌, ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ବେସି ବୁଲ୍‌କାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ ଜଗତ୍‌ତ ହତ୍‌ତାର୍ଣ୍ଣା । ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ବାର୍ତି ମାନାୟ୍‌ ବୁଲ୍‌କାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ ଆରି ଚାକ୍ରାୟ୍‌କ୍ରିସ୍ଟ । ୮ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ମାଦାଂ କିତି କାମାୟ୍‌ନି ପାଡ଼୍‌ ଆରାୟ୍‌ କିୱାଦାଂ ନଲେ ହେବେନି ବାର୍ତି ଇନାମ୍‌ ଗାଟା ଆଡୁ, ହେଦାଂ କାଜିଂ ଜାର୍ ଜାର୍ ବିସ୍ରେ ଜାଗ୍ରତ୍‌ ଆଡୁ ।
୯ ଇନେନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ହିକ୍ୟାନି ହାନ୍ଦି ବିତ୍ରେ ମାନ୍‌ୱାଦାଂ ହେଦାଂ ନାତିସ୍‌, ହେୱାନ୍ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଗାଟାୱାତାନ୍‍ନା; ଇନେନ୍‌ ହିକ୍ୟାନି ହାନ୍ଦି ବିତ୍ରେ ମାନାନ୍‌, ହେୱାନ୍ ଆବା ଆରି ମାଜ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ରିଆରିଂ ଗାଟାତାନ୍ନା । ୧୦ ଇନେର୍‌ ଜଦି ଇ ହିକ୍ୟା ଅୱାଦାଂ ମି ଲାଗେ ୱାତିସ୍, ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନିଂ ଇଞ୍ଜ ଗତାଂ କିମାଟ୍ “ଆରି ଜୁୱାର୍‌ କିମାଟ୍ ।” ୧୧ ଇନେର୍‌କି ତାଙ୍ଗ୍‌ ଜୁୱାର୍‌ କିନାର୍‌, ହେୱାନ୍ ତା ବାନ୍ୟା କାମାୟ୍‌ତ ମେହା ଆନାନ୍‌ ।
ହାରିହାରାନି କାତା
୧୨ ମି ଲାଗେ ଆଦେକ୍‌ ବିସ୍ରେ ଲେକିକିଦେଂ ମାନାତ୍‌, ମାତର୍‌ କାଗଜ୍ ଆରି କାର୍ହାତିତ ହେଦାଂ ଲେକିକିଦେଂ ଇଚା କିଉଙ୍ଗା; ନା ଆହା ଜେ; ମି ଲାଗେ ଏକିସ୍ ମୁମ୍‌ ମାମ୍‌ କାତାବାର୍ତା କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌, ଇନେସ୍‌ ମା ୱାରି ବାର୍ତି ଆନାତ୍‌ ।
୧୩ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବାଚିକିତି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ହିମ୍‌ଣାଙ୍ଗ୍ ମିଂ ଜୱାର୍‌ ଜାଣାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାରା ।

୧:୫ ୧:୫ ଜହନ୍‌ ୧୩:୩୪; ୧୫:୧୨,୧୭.