ଯୋହନଙ୍କ ତୃତୀୟ ପତ୍ର
ଜହନ୍‌ତି ୩ ଗଟା ଆକି
୩ ଗଟା ଆକି ବିସ୍ରେ ପାଦେକ୍‌
୩ ଗଟା ଜହନ୍‌ତି ଆକି ହୁଦାଂ ୫୦-୧୦୦ ବିତ୍ରେ ଜିସୁକ୍ରିସ୍ଟତି ଜଲମ୍‌ ପାଚେ ଲେକାଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ଜହନ୍‌ତି ଜେତି ଆକି ଲାକେ ଇ ଆକିତ ପା ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ଜାର୍ତିଂ ଲେକିକିନାକାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଜାଣା ହିୱାଦାଂ ରୱାନ୍‌ ବୁଡ଼୍‌ହି ଇଞ୍ଜି ଜାଣା ହିନାନା ୧:୧ । ହେୱାନ୍‌ ୨ ଜହନ୍‌ନ୍ତି ଇନେସ୍‌ ଲେକିକିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌୨ ଜହନ୍‌ ୧:୧ ଜହନ୍‌ ୩ ଜହନ୍‌ । ଇଦାଂ ପାର୍ତି କିଆନାତ୍‌ ଜେ, ହେୱାନ୍‌ ଏପିସିତ ମାନିୱେଡ଼ାଲିଂ ଜହନ୍‌ ଲେକାତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ଲାହାଂ ୩ ଗଟା ଆକିଂ ପା ଲେକିକିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ଇଚିସ୍‌ ୧, ୨ ଆରି ୩ ଗଟା ଜହନ୍‌ । ଜହନ୍‌ ଗାୟ ଇନି ରୱାନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତିଂ ପାର୍ତି କିନାକାନିଂ ଇ ଆକିତ ଲେକିକିନାନା ।
ହେୱାନ୍‌ ଗାୟ ଇଞ୍ଜି ରୱାନିଂ ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାନ୍‌ ବାବ୍ରେ ଇଞ୍ଜି ହେ ନିପ ପ୍ଡାଞ୍ଜ୍‌ନି କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ ଟଣ୍ଡାରିଂ ହେବା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ବଲ୍‌ ହିତାନ୍ନା ।
୩ ଜହନ୍‌ ଆକି ବିସ୍ରେନି ରାହାଣ୍‌
୧. ଜହନ୍ ତା ଜାଣା ହିନାନ୍‌ ୧:୧
୨. ହେୱାନ୍‌ ଗାୟତିଂ ସାସ୍‌ ହିଜ଼ି ହେ ନିପ ବୁଲାନାକାର୍ ଟଣ୍ଡାର୍‌ କାଜିଂ ଗତାଂହେବା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ବଲ୍‌ ହିନାନ୍‌ ୧:୨-୮
୩. ହେୱାନ୍‌ ରିଆରିଂ ଡାୟଟ୍ରେପିସ୍‌ ଆରି ଡିମିଟ୍ରିଅସ୍‌ ବିସ୍ରେ ୧:୯-୧୨
୪. ହାରିହାରା ଲେକା ୱିହ୍‌ନାନ୍‌ ୧:୧୩-୧୪
୧ ପ୍ରାଚିନାର୍‌ ଜହନ୍‌ ଜେ ଆନ୍‌, ନା ୱାରିନି ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାନ୍‌ ଗାୟତି ଲାଗେ ଆକି ଲେକିକିନାଙ୍ଗା; ହେୱାନିଂ ଆନ୍‌ ହାତ୍‌ପାରଚେ ଜିଉନନାଙ୍ଗ୍‌ ।
୨ ୱାରିନି ହାଙ୍ଗ୍‍ଦାକାୟ୍, ନି ୱାସ୍କିତ ଇନେସ୍‌, ହାର୍‌ ଆନାତା, ହେ ଲାକେ ସବୁ ବିସ୍ରେ ନିଦାଂ ହାର୍‌ ଆଏତ୍‌ ଆରି ଏନ୍‌ ବାଡୁଙ୍ଗ୍ ମାନାଟ୍‌, ଇଦାଂ ନା ପାର୍ତାନା । ୩ ଇନେକିଦେଂକି ଟଣ୍ଡାର୍‌ ୱାଜ଼ି ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଜିବୁନ୍‌ ହାତ୍‌ପା କାଜିଂ ମିଦାଂ ହାର୍ଦି ବାବ୍ରେ, ଇଚିସ୍‌ ହାତ୍‌ପାତ ମି ବେବାର୍‌ ବିସ୍ରେ ସାକି ହିତାର୍‌, ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଆନ୍‌ ବେସି ୱାର୍‌ୟା ଆତାଙ୍ଗ୍‌ । ୪ ନା ହିମ୍‌ଣାଙ୍ଗ୍ ଜେ ହାତ୍‌ପାତ ବେବାର୍‌ କିନାରା, ଇଦାଂ ୱେନିତାଂ ନା ୱାରି ଆରେ ଗାଜା ବିସ୍ରେ ଆକାୟ୍‌ ।
ବିଦେସ୍ୟା ଟଣ୍ଡାର୍‌
୫ ୱାରିନି ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାନ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ବେସିକିଜ଼ି ବିଦେସ୍ୟା ଟଣ୍ଡାର୍‌ କାଜିଂ ଇନାକା କିନାଦେରା, ହେଦାଂ ପାର୍ତି ବାବ୍ରେ କିନାଦେରା । ୬ ହେୱାର୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଲାଗେ ମି ଜିଉନନାକା ବିସ୍ରେ ସାକି ହିନାରା; ଏପ୍‌ ଜଦି ହେୱାରିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜଗ୍‌ ଉପ୍‌କାର୍‌ ହିଜ଼ି ହାଜ଼ି ବାଦ୍‌ଲାୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌, ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ହାର୍ଦି କାମାୟ୍‌ କିନାଦେର୍‌, ୭ ଲାଗିଂ ହେୱାର୍‌ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ମୁଡ଼େ ଇଟ୍‌ୱାଦାଂ କ୍ରିସ୍ଟତି ତର୍‌ କାଜିଂ ହତ୍‌ତାର୍‌ନା । ୮ ଲାଗିଂ, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ସତ୍‌ କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ତି ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାର୍‌ ଆଦେଂ ଆଡ୍‌ନାସ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ତି ଉପ୍‌କାର୍ କିନାକା ମା କାମାୟ୍‌ ।
ଡାୟଟ୍ରେପିସ୍‌ ଆରି ଡିମିଟ୍ରିଅସ୍‌
୯ ଆନ୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଲାଗେ ଅଲପ୍‍ ଲେକିକିତାଂ; ମତର୍ ଦିୟତ୍ରପା ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ବିତ୍ରେ ମୁଡ଼୍‌ ଆଦେଂ ମାନ୍‌ କିଜ଼ି ମାଙ୍ଗ୍‌ ମୁନା କିତ୍‌ତାନ୍ନା । ୧୦ ହେୱାନ୍ ମା ବିରୁତ୍‌ତ ବାନ୍ୟା କାତା ଇଞ୍ଜି ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ନିଦା କିଦ୍‌ନାନ୍‌, ଆରେ ହେବେ ସାରିଆୱାଦାଂ ନିଜାର୍‌ ଟଣ୍ଡାରିଂ ଲବାୟ୍‍ କିଉନ୍‌, ଆରେ ବିନେନିକାର୍ ହେଦାଂ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚା କିତିସ୍ ହେୱାରିଂ ମୁନାକିନାନ୍‌, ଆରେ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତାଂ ହେୱାରିଂ ପେଜ଼୍‌ନାନ୍; ଲାଗିଂ ଆନ୍‌ ହାଚିସ୍ ହେୱାନ୍ତି ଇ ୱିଜ଼ୁ କିତାକା କାରାପ୍‌ କାମାୟ୍‍ତ ଏତ୍‍ତ ତାଇୱାନାଙ୍ଗ୍ ।
୧୧ ୱାରିନି ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାୟ୍‌, ଏନ୍‌ ବାନ୍ୟାକାମାୟ୍‍ନି ଗୁଣ୍‌ଦ ହାଲ୍‌ୱାଦାଂ ହାର୍‌ କାମାୟ୍‍ନି ଗୁଣ୍‌ଦ ହାଲା । ଇନେନ୍‌ ହାତ୍‌ପା କାମାୟ୍‌ କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌; ଇନେନ୍‌ ବାନ୍ୟା କାମାୟ୍‌ କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ହୁଡ଼୍‌ୱା ତାନ୍‌ନା ।
୧୨ ଦିମିତ୍ରିୟ ପାକ୍ୟାତାଂ ୱିଜ଼ାର୍‌ ସାକି ହିତାର୍‌ନା; ହାତ୍‌ପା ନିଜେ ପା ସାକି ହିତାନ୍‌ନା; ଆପେଂ ପା ସାକି ହିନାପା, ଆରେ ମା ସାକି ଜେ ହାତ୍‌ପା; ଇଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଚାଦେର୍ଣ୍ଣା ।
ହାରିହାରା କାତା
୧୩ ମି ଲାଗେ ନା ଆଦିକ୍‌ ବିସ୍ରେ ଇନାକା ମାନାତ୍‌, ମାତର୍‌ କାର୍‌ହାତାକା ଆରି ପେନ୍‌ତାଂ ହେଦାଂ ଲେକିକିଦେଙ୍ଗ୍ ଇଚା କିଉଙ୍ଗା । ୧୪ ନା ଆହା ଜେ, ବେଗି ନି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌କା ଆଦେଂ, ଆରେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ବେଟା ଆଜ଼ି କାତାବାର୍ତା କିନାସ୍‌ ।
୧୫ ନି କାଜିଂ ସୁସ୍ତା ଆଏତ୍‌; ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜୱାର୍‌ ଜାଣାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାରା ।
ଜାଣ୍‌କେତି ତର୍‌ ଅଜ଼ି ମାସାଦାରିଂ ଜୱାର୍‌ ଜାଣାୟ୍‌କିଆ ।