ଯିହୁଦାଙ୍କ ପତ୍ର
ଜିହୁଦାତି ଆକି
ଜିହୁଦା ଆକିନି ପାଦେକ୍‌
ଇ ଆକି ଲେକିକିତାକାନ୍ତି ତର୍‌ ଇସାପ୍ରେ ଜିହୁଦା କିଆତାତ୍ନା । ଜିହୁଦା ଜାର୍‌ତିଂ ଜାକ୍‌ବ ଆରି ଜିସୁତି ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଜାଣାଚିନା କିନାନା । ଲାଗିଂ ଜିସୁ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ରୱାନ୍‌ ହେୱାନିଂ ଜିସୁତି ରକାନ୍‌ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ଲାକେ ପା ପାର୍ତି କିଆନାତ୍‌ ୧। ପ୍ଡାନି ନିୟମ୍‌ନି ବିସ୍ରେତିଂ ଅଜ଼ି ମାଚିଲେ, ଇଦାଂ ର ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତିଂ ଲେକା ଆଜ଼ି ମାଚି ଲାକେ ମାନେ ଆନାତ୍‌ । ଜିହୁଦା ଆକିନି ହାତ୍‌ପା ପଡ଼ିକିନାର୍‌ ଜିହୁଦିର୍‌ ବାବ୍ରେ ଜାଣାଚିନା । ଇନେର୍‌କି ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜିଉନନିତ କ୍ରିସ୍ଟିତି କାଜିଂ ଇଟ୍ୟା ଆତାନ୍ନା ୧। ହେ ଇନାକାପାଆୟେତ୍‌ ଜିହୁଦା ୱିଜ଼ାର୍‌ କୁକ୍ୟାତି ମାନାୟାରିଂ ଟିକ୍‌ଣା ହିନାନ୍‌ । ଆକି ଜିସୁକ୍ରିସ୍ଟତି ଜଲମ୍‌ ପାଚେ ୬୦ ବାର୍ହୁତ ଲେକା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ ।
ଇ ଆକି ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଚାକ୍ରାୟ୍‌କ୍ରିସ୍ଟ ନିପ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାର୍‌, ହେ ୱିଜ଼ାର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟିୟାରିଂ ଜାଗ୍ରତ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲେକା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ହେୱାନ୍‌ ଇନାବାନି ଆଟ୍‌ୱା କାଜିଂ ପ୍ଡାନି ନିୟମ୍‌ନି ଆରି ଗଟ୍‌ଣା ବିସ୍ରେ ଇନାନ୍‌ । ଇ ଆକିତ ମିଚ୍‌ ହିକ୍ୟାହିନାକାର୍ତି ବିରୁଦ୍‌ତ ପିତର୍‌ତି ୨ ଆକିତ ଲେକା ଆଜ଼ି ମାନି ଚିନ୍ତା ଲାହାଂ ମିହାନାତା । ଇବେ ଦୁତ୍‌ ଆରି ସଦମ୍‌ ଗମରା ବିସ୍ରେ ପା ଲେକା ଆତାତ୍ନା ଜିହୁଦା ୪ ଆରି ୨ ପିତର୍‌ ୨:୧
ଜିହୁଦା ଆକି ବିସ୍ରେନି ରାହାଣ୍‌
୧. ଜିହୁଦା ପର୍ତୁମ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ପଡ଼ି କିନାକାରିଂ ଜାଣା ହିନାନ୍‌ । ୧:୧-୨
୨. ମିଚ୍‌ ହିକ୍ୟା ହିନାକାର୍‌ ବିରୁଦ୍‌ତ ଜାଗ୍ରତ୍‌ କିନାନ୍‌ । ୧:୩-୪
୩. ହେୱାନ୍‌ ପ୍ଡାନି ନିୟମ୍‌ନି ମାନାୟାରିଂ ଆରି ଗଟ୍‌ଣାତିଂ ଅଜ଼ି ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ ଇନାନ୍‌ । ୧:୫-୧୬
୪. ଜାକୁବତି ଜାଗ୍ରତ୍‍ନି ଇନିତ ହେୱାର୍‌ତି ଦାଇତ୍‌ ଇନାକା ଆନାତ୍‌ ହେ ବିସ୍ରେ ଇନାନ୍‌ । ୧:୧୭-୨୩
୫. ହାରିହାରା ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ହିଜ଼ି ଆକି ୱିସ୍ତାନ୍‌ ୧:୨୪-୨୫
ଜିହୁଦାତି ଆକି ବାନ୍ଦାୟ୍‌
୧ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ହୁଦାଂ କୁକ୍ୟାତାର୍‌ନା ଆରି ତା ଜିଉନନି ମାଜ଼ି ଆରି ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଲାହାଂ ରାକ୍ୟା, ହେୱାର୍‌ ଲାଗାଂ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଆଡ଼ିୟାର୍‌ ଆରି ଜାକୁବ୍‌ ଟଣ୍ଡାହି ଜିହୁଦାତି ଆକି ।
୨ ମି କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଦୟା, ସୁସ୍ତା ଆରି ଜିଉନନିତ ବେସି ବାବ୍ରେ ଆଏତ୍‌ ।
ଚାକ୍ରାୟ୍‌ ଗୁରୁର୍‌ କାଜିଂ ଦାଣ୍ଡ୍‌ନି ବଲ୍‌
୩ ଏ ୱାରିନିକାଦେର୍‌, ଆନ୍‌ ମାଦାଙ୍ଗ୍‌ ସିଦାସାଦା ମୁକ୍‌ଡ଼ାନାକା ବିସ୍ରେ ମି ଲାଗାଂ ଅଲପ୍‍ ଲେକିକିଦେଂ ବେସି ଜାତୁନ୍‌ ଆଜ଼ି ପୁଇପୁୟା ହୁଦାର୍‌ ଲାଗାଂ ରଞ୍ଜେ ମାଡ୍‌ ହେଲାୟ୍‌ ପାର୍ତି ପାକ୍ୟାତ ଜିବୁନ୍‌ ହିଜ଼ି ଜୁଜ୍‌ କିନି କାଜିଂ ମିଂ ୱାରିକିୟ୍‌ କିଦ୍‌ନି କାଜିଂ ଲେକିକିଦେଂ ଲଡ଼ା ବାବି କିତାଂ । ୪ ଇନାକିଦେଂକି ପାରାଚିନାର୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ତ ଡାଣ୍ଡ୍‌ନି ଲଗୁ ଇଞ୍ଜି ହାନ୍ଦାୟ୍‌ ଆତି ଏଚେକ୍‌ ଲଗୁ ମି ବିତ୍ରେ ଡ଼ୁଗ୍‌ଜି ହଟାର୍ଣ୍ଣା; ହେୱାର୍‌ ଅଦାର୍ମି, ମା ଇସ୍ୱର୍ତି ଦୟା ଉଲ୍‌ଟା ବାବ୍ରେ ଦାରୁଲାତ ବେବାର୍‌ କିଜ଼ି ମେହାୟ୍‌ କିତାର୍‌, ଆରେ ମା ରୱାନ୍‌ ମତର୍‌ ମୁଣିକା ଆରି ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତିଂ ହେୱାର୍‌ ପାର୍ତି କିଉର୍‌ ।
୫ ଆତିସ୍‌ପା ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ବାର୍ତି ରଚେ ପୁଚାଦେର୍ଣ୍ଣା, ଆତିସ୍‌ପା ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଏତ୍‌ କିଇକିଦେଙ୍ଗ୍ ମାନ୍‌ କିନାଂ ଜେ, ମାପ୍ରୁ ମିସର୍‌ ଦେସ୍‌ତାଂ ଲକୁରିଂ ରାକ୍ୟା କିତାନ୍, ଆରେ ଇନେର୍‌ ପାର୍ତି କିୱାତାର୍‌, ପାଚେ ହେୱାରିଂ ବୁଡାୟ୍‌ କିତାନ୍‌ । ୬ ଆରେ ଇମ୍‌ଣି ସାର୍ଗେନି ଦୁତକ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଉଚ୍‌ ପାଦ୍ ଇଟାୱାଦାଂ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ବାହା ପିସ୍ତାର୍, ହେୱାରିଂ ହେୱାନ୍ ଗାଜା ବିଚାର୍ଣ୍ଣା ଦିନ୍‌ ପାତେକ୍‌ ୱିଜ଼୍‌ୱିଦିନ୍‌ ପାତେକ୍‌ ଗାଚ୍‌ଚିତାକେ ହୁର୍‌ପିସ୍‌ ମାଜ୍‌ଗାତାକେ ବାହାତ ଇଟ୍‌ତାର୍ଣ୍ଣା ଇଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମାନେ କିୟାଟ୍‌ । ୭ ହେ ଲାକେ ସଦମ୍‌ ଆରି ଗମରା ଆରେ ହେୱାର୍‌ତି ଚାରିବେଣ୍‌ତାଂ ଗାଡ଼୍‌ଦାକାର୍ ଦାରି ଆରି ବାନ୍ୟା କାମାୟ୍‌ତ ଆହା ଆତିଲେ ୱିଜ଼୍‌ୱି ନାଣିଲାକେ ଦାଣ୍ଡ୍‌ ବଗ୍‌ କିଜ଼ି ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ ଲାକେ ଆତାର୍ଣ୍ଣା ।
୮ ଆତିସ୍‌ପା ଇ କ୍ଡେଞ୍ଜ୍‌କଣ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ନାକାର୍‌ ପା ହେ ଲାକେ ଗାଗାଡ଼୍‌ତିଂ ବିଟାଡ଼୍‌ କିନାର୍‌, ମାପ୍ରୁତ ମାନିକିଉର୍ ଆରି କାବାଆନି ସାକ୍ତିତିଂ ନିନ୍ଦା କିନାର୍‌ । ୯  ୧:୯ ହତ୍‌ତି ୧୨:୭.ମାତର୍‌ ମୁଡ଼୍‌ ଦୁତ୍‌ ମିକାୟେଲ୍‌ ମସାତି ମାଡ଼ା ବିସ୍ରେ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ ହୁଦାଂ କାତାବାର୍ତା କିନିୱେଡ଼ାଲିଂ ନିଦା କିଜ଼ି ତାଦାଙ୍ଗ୍‌ ବିଚାର୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ସାସ୍ ଆଦେଂ ଆଡ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚାତ୍‌, କେବଲ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ଇଚାତ୍‌, “ମାପ୍ରୁ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ଦାକା ହିଦେନ୍ ।” ୧୦ ବିନ୍‌ ପାକ୍ୟାତ ଇୱାର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ପୁନୁର୍‌, ହେ ସବୁନି ନିନ୍ଦା କିନାର୍‌, ଆରେ ପୁନ୍‌ୱି ପସୁ ଲାକେ ଇନା ଇନାକା ହାତ୍‌ପା ଲାକେ ବୁଜାନାର୍, ହେ ସବୁ ହୁଦାଂ ବୁଡାନାର୍ । ୧୧ ଇନେସ୍‌ ହେୱାର୍‌ ଦୁକ୍‌ନିଲଗୁ, ଇନେକିଦେଂକି ହେୱାର୍‌ କୟିନତି ହାଜ଼ିତ ତାଙ୍ଗ୍‌ଜି ହାଚାର୍ଣ୍ଣା, ଡାବୁଙ୍ଗ୍ ଲାବ୍‌ଡ଼ି କାଜିଂ ବିଲିୟାମ୍‌ ଚାକାର୍‌ତ ଆର୍ତାର୍ଣ୍ଣା ଆରି କରହ ଲାକେ କୁର୍ଲି କିଜ଼ି ବୁଡାତାର୍ଣ୍ଣା । ୧୨ ହେୱାର୍‌ ଲାଜାୱାଦାଂ ମି ହୁଦାଂ ତିନାଉଣା କିଜ଼ି ମିଦାଂ ଜିଉନନି ବଜିନି ପ୍ରାଲ୍‌ ଲାକେ ଆତାର୍ଣ୍ଣା; ହେୱାର୍‌ ଜାର୍ ଜାର୍‍ତି ପଟ ପାଞ୍ଜ୍‌ନାର୍‌; ହେୱାର୍‌ ଦୁକାତାଂନି ଏସ୍‍ ହିଲ୍‌ୱି ବାଦାଡ଼୍‌ ଲାକେ; ହେୱାର୍‌ ରିହା ହାକି, ଆରମ୍‌ତାଂ ଉଟ୍‌କାତି ଦିୱାଡ଼୍‌ କାଡ୍‌ନି ପାଡ଼୍‌ହିଲ୍‌ୱି ମାର୍‌ ଲାକେ; ୧୩ ହେୱାର୍‌ ଜାର୍ ଜାର୍ ଲାଜ୍‌ ଲାକେ ପୁମେଲ୍‌ କାକ୍‌ନି ହାମ୍‌ଦୁର୍ଣ୍ଣି ନିଙ୍ଗ୍‌ତି ଲଡ଼ି ଲାକେ; ହେୱାର୍‌ ବୁଲାନି ହୁକାଂ ଲାକେ; ହେୱାର୍‌ତି କାଜିଂ ୱିଜ଼୍‌ୱି କାଡ଼୍‌ ବେସି ମାଜ୍‌ଗାତ ଇଟ୍ୟାତାତ୍‌ନା ।
୧୪ ଆଦମ୍‌ତାଂ ସାତ୍‌ ଟିକ୍‌ ଜେ ହନକ, ହେୱାନ୍‌ ପା ହେୱାର୍‌ ବିସ୍ରେ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌ କିଜ଼ି ସୁଣାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାନ୍, “ମାପ୍ରୁ ହାଜାର୍‌ ହାଜାର୍‌ ପୁଇପୁୟା ସାର୍ଗେନି ଦୁତକ୍‌ ଲାହାଂ ୱାନାନା । ୧୫ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ମାପ୍ରୁ ୱିଜ଼ାରିଂ ବିଚାର୍‌ କିନି କାଜିଂ, ଆରେ ଅଦାର୍ମି ଲଗୁ ୱିଜ଼ାର୍‍ ଜାର୍ ଜାର୍‍ତି ଅଦାର୍ମି କାତାତ ଇମ୍‌ଣି ସବୁ ଅଦାର୍ମି କାମାୟ୍‌ କିନାରା ଆରି ଅଦାର୍ମି ପାପିର୍‌ ତା ବିରୁତ୍‌ତ ଇମ୍‌ଣି ସବୁ ବାଦି କାତା ଇଞ୍ଚାନ୍ନା ।”
୧୬ ଇ ମାନାୟାର୍‌ ଗାଣ୍‌ଜୁଗଟିଆର୍, ଜାର୍ ଜାର୍ ଅବସ୍ତାତ ସାରିଆୱାତାକା ଆରି ଜାର୍ ଜାର୍ ଦସ୍‌ ଆସ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଲ୍‍ସା ତାଙ୍ଗ୍‍ତାକା; ହେୱାର୍‌ତି ମୁମ୍‌ ଗାଜା ଗାଜା କାତା ଇନାତ୍‌ ଆରି ଗିଣ୍‌ମାନ୍ ବାର୍ତି କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ ଲକାର୍ ମୁମ୍‌ ଜପି ୱାରି କିନାର୍‌ ।
ଚେତ୍‌ନାହିନାକା ଆରି ବୁଜାମାଣା
୧୭ ମାତର୍‌, ଏ ୱାରିନିକାଦେର୍, ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ପକ୍ୟାତାକାର୍‌ ଆଗେ ଇମ୍‌ଣି ସବୁ କାତା ଇଚାର୍ଣ୍ଣା, ହେ ସବୁ ଏତ୍‌ କିୟାଟ୍‌; ୧୮  ୧:୧୮ ୨ ପିତର୍‌ ୩:୩.ହେୱାର୍‌ ଇନେସ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ଇଞ୍ଜିମାଞ୍ଚାର୍, “ହାରିହାରା କାଡ଼୍‌ଦ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବିରୁଦ୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ହସି ୱାଜ଼ି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗ୍ଡାଇଦାନାର୍ ।” ୧୯ ହେୱାର୍‌ ମାନ୍ଦାମାନ୍ଦା କେତ୍‌ପା ଆନାକା ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ କିନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ଜଗତ୍‍ମାନ୍ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜିବୁନ୍‌ ହିଲ୍‌ୱାକାର୍‌ । ୨୦ ମାତର୍‌, ଏ ୱାରିନିକାଦେର୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍ତିଂ ବେସି ପୁଇପୁୟା ପାର୍ତି ଜପି ଜାର୍‍ତି ଦରମ୍‌ ଜିବୁନ୍‍ ଲାଗ୍‌ଦି ଇଲ୍‌ ରଚାଟ୍, ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍ତ ପାର୍ତାନା କିୟାଟ୍‌, ୨୧ ଆରେ, ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ କାଜିଂ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଦୟାନି କାଇ କିଜ଼ି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜିଉତ ଜାର୍ତିଂ ତିର୍‍ କିଜ଼ି ଇଟାଟ୍‌ ।
୨୨ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଚିନ୍ତାତ ମାନାର୍‌ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଏଚେଜାଣ୍‌ତିଂ ଦୟା କିଜ଼ି ନାଣିତାଂ ଉନ୍ଦ୍‌ନି ଲାକେ ପରିକ୍ୟା କିୟାଟ୍‌ । ୨୩ ଚାକାର୍‌ତ ଆର୍ଜି ନାସ୍‌ ଆଦେଂ ହାଲ୍‌ଜି ମାନି ମାନାୟ୍‌ତିଂ ନାଣିତାଂ ମୁକ୍‌ଡ଼ାୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌ । ଆରେ ଏଚେଜାଣ୍‌ତିଂ ପାପ୍‌ ପ୍ରାଲ୍‌ଆସ୍ତି ହେନ୍ଦ୍ରାତିଂ ପା ଗିଣ୍‌ କିୟାଟ୍‌, ମାତର୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରୁ ଲାହାଂ ହେୱାରିଂ ଦୟା ଚଚାଟ୍‌ ।
ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ପାର୍ତାନା
୨୪ ଇନେର୍‌ ମିଂ ହାକିତାଂ ରାକ୍ୟା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ହେୱାନ୍ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ନି ଲାଗେ ଦସିଆୱାଦାଂ ଆରି ୱାରିଆଜ଼ି ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌, ୨୫ ଇନେର୍‌ ମାଙ୍ଗ୍‌ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ହୁଦାଂ ମା ରାକ୍ୟାକାର୍‌ଆ ରୱାନ୍ ମତର୍ ଇସ୍ୱର୍‌, ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌, ସାକ୍ତି, ବାପୁ ଆରି ହାଉକାର୍‌ପାଣ୍‌, ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ହୁଦାଂ ୱିଜ଼୍‌ୱି କାଡ଼୍‌ଦାଂ ନଂ ପାତେକ୍‌ ଆରି ଆଦିକାର୍‌ ହେୱାନ୍ତି ଆଏତ୍‌ । ଆମେନ୍‌ ।

୧:୯ ୧:୯ ହତ୍‌ତି ୧୨:୭.

୧:୧୮ ୧:୧୮ ୨ ପିତର୍‌ ୩:୩.