ଯୋହନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ
ଜହନ୍‌ତି କାଜିଂ ହତ୍‌ତି ବଚନ୍‌
ଜହନ୍‌ତି କାଜିଂ ହତ୍‌ତି ବଚନ୍‌ ବିସ୍ରେ ପାଦେକ୍‌
ହତ୍‌ତି ବଚନ୍‌ ପୁନି ନିୟମ୍‌ତ ହାରିହାରାନି ପତି । ଇଦାଂ ପା ଜହନ୍‌ ହୁଦାଂ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଜଲମ୍‌ନି ଆନ୍‌ମାନ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ୯୫ ବାର୍ହୁତ ଲେକା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ ୧:୧ । ହେୱାନ୍‌ ଜହନ୍‌ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ତିନ୍‌ଗଟା ଆକି ପା ଲେକିକିତାନ୍‌ ୧ ଜହନ୍‌, ୨ ଜହନ୍‌, ୩ ଜହନ୍‌ । ଜହନ୍‌ ଇନେରିଂ ଜିସୁ ବେସି ଜିଉନଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ପା ପୁନ୍ୟା ଆନାତ୍‌ ଜହନ୍‌ ୧୩:୨୩ ଜହନ୍‌ ଆଇସ୍‌ଲାଣ୍ଡ୍‌ନି ପାତ୍‌ମସ୍‌ତ ମାନି ସମୁତ ଇ ହତ୍‌ତି ବଚନ୍‌ ଲେକିକିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ଇନାକିଦେଂକି ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିନି କାଜିଂ ତାଙ୍ଗ୍‌ ହେବେ ବାଚି କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌ । ୧:୯ ।
ଜିସୁତି ୱାନାକା ସମୁ ଲାଗେ ମାଚିଲେ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାକେ ପାର୍ତି ମାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ପଡ଼ି କିନାକାରିଂ ସାସ୍‌ ଆରି ଆହା ହିନି କାଜିଂ ଜହନ୍‌ ଇ ହତ୍‌ତି ବଚନ୍‌ ଲେକିକିତାନ୍‌ । ୧:୩୨୨:୭ ହେ ସବୁ ପାର୍ତି କିନାକାର୍‌ ଆରି ହାର୍‌ ବାବ୍ରେ ସାତ୍‌ଗଟା ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତିଂ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ନାନ୍‌ ୨–୩ ଜହନ୍‌ ତା ଲେକାତ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାନା ୧:୩ ଆରି ହେୱାନ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜିମାନି ବେସି ଉବ୍‌ଜାତି ବିସ୍ରେ ଲେକିକିତାନ୍‌ନା । ଇ ପତିତ ଏଚେକ୍‌ ବାଗ୍‌ତ ପ୍ଡାନି ପତିନି ବାଗ୍‌ତାଂ ସମାନ୍‌ ମାନାତ୍‌, ପାର୍ତିତ ଜିକରିୟ ୬:୧-୮ତାକେ ହୁଡ଼୍‌ନାସ୍‌ ।
ହେ ସମୁତ ଆରି ସାତ୍‍ଗଟା କଣ୍ଡିଂ ଇନାକା ଇସ୍ୱର୍ ମିସର୍‌ ନିକାରିଂ ଡାଣ୍ଡ୍‌ହିନି କାଜିଙ୍ଗ୍‌ ଦୁକ୍‌ଦୁକା ପକ୍‍ନାର୍ ଜାତ୍ରା ୭:୯ ହତ୍‌ତି ବଚନ୍‌ ହାରିହାରା ସମୁତ ଇନ୍ୟା ଆନାତ୍‌ ଜିସୁ ହାରିହାରାତ ଜିତା ଆନାନ୍‌ ଆରି ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ତା ତାକେ ବାର୍ସି କିନାର୍‌ ହେୱାର୍‌ ସବୁୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ତା ହୁଦାଂ ମାନ୍‍ଙ୍ଗାନାର୍ । ଇ ପତି ଜାର୍‍ତିଂ ଜାଗ୍ରତ୍‌ କିଏନ୍ ଆରି ଆହା ହିଏନ୍ ଜେ, ଜିସୁ ବେଗି ମାସ୍‍ଦି ୱାନାନା ।
ହତ୍‌ତି ବଚନ୍‌ ବିସ୍ରେନି ରାହାଣ୍‌
୧. ଜହନ୍ତି ଜାଣାଚିନା ଆରି ତା କେଚ୍‌କଣ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ନାକା ୧:୧–୧:୨୦
୨. ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାକେ ସାତ୍‍ଗଟା ମଣ୍ଡ୍‌ଲି କାଜିଂ ଜହନ୍‌ତି କାତା ୧:୧–୩:୨୨
୩. ସାତ୍‍ଗଟା ଡାବୁଙ୍ଗ୍ ୪:୧–୮:୫ ସାତ୍‍ଗଟା ମରିଂ ୮:୬–୧୧:୧୯ ବିତ୍ରେ ଲେକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା ।
୪. ହିମ୍‍ଣା କାଦେର୍ ଆରି ସାତ୍‍ଗଟା କାପ୍‍ଡ଼ା ହିଜ଼ି ପାଡ଼ାନି ରାଚ୍‌ ଲାହାଂ ଜୁଜ୍‌ ୧୨:୧–୧୪:୨୦
୫. ସାତ୍‌ଗଟା ଗାତ୍ରା କଣ୍ଡି ବିସ୍ରେ ଇନାକା ୧୫:୧–୧୬:୧୮
୬. ଇସ୍ୱର୍‌ ସାର୍ଗେତ ତା ସାତ୍ରୁଙ୍ଗ୍‌ ଜିଣା ଆନାନ୍‌ ୧୭:୧–୨୦:୧୫
୭. ପୁନି ସାର୍ଗେ ଆରି ପୁନି ପୁର୍ତି ୨୧:୧–୨୨:୨୧
୧ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ହତ୍‌ତି ବଚନ୍‌; ବିଲମ୍‌ ଆୱାଦାଂ ଇନା ଇନାକା ହାତେନେ ଗିଟାନାତ୍‌, ହେ ୱିଜ଼ୁ ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଜାର୍‌ ଆଡ଼ିୟାରିଂ ୱେଚ୍‌ନାନ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ଇଦାଂ ଜିସୁ ଲାଗାଁୟ୍‌ ହେଲାୟ୍‌ କିତାନ୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ ଦୁତ୍‌ତିଂ ପକ୍‌ଚି ଜାର୍‌ ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ଜହନ୍‌ତିଂ ଇଦାଂ ପୁନି: କିୟ୍‍କିତାନ୍ । ୨ ଆରେ ଜହନ୍‌ ନିଜେ ଇନାକା ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍ନା, ହେଦାଂ ଇବେ ହପ୍‌ତାନ୍‌ନା । ଇ ପତିତ ଇସ୍ୱର୍‌ତି କାବୁର୍‌ ଆରି ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ସାକି ବିସ୍ରେ ଲେକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା । ୩ ଇନେନ୍‌ ପଡ଼ି କିତାନ୍‌ ଆରି ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଇ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକା ୱେନାର୍‌, ଆରେ ହେବେ ଲେକାତି ବିସ୍ରେ ସବୁ ମାନିକିନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ଦନ୍ୟ ଇନେକିଦେଂକି ସମୁ ଲାଗେ ୱାତାତେ ।
ସାତ୍‍ଗଟା ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତିଂ ବନ୍ଦାଇ କିନାକା
୪  ୧:୪ ହତ୍‌ତି ୪:୫.ଜହନ୍‌ ଆସିଆତ ମାନି ସାତ୍‍ଗଟା ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଲାଗାଂ ନା ଜୱାର୍‌ ଜାଣାୟ୍‌କିନାଙ୍ଗା, ଇନେର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌, ପ୍ଡାନାକା ଆରି ଆଗେ ୱାନିଦିନ୍ତ, ହେୱାନ୍‌ତାଂ ଆରି ହେୱାନ୍ତି ଗାଦି ମୁମ୍‌ଦ ସାତ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ତାଂ ୫ ଆରେ ପାର୍ତିନି ସାକି, ହାତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ପର୍ତୁମ୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ଆସ୍ତାକାନ୍‌ ଆରି ପୁର୍ତିନି ମୁଡ଼୍‌ଦାକାନ୍‌ ରାଜାର୍‌ତାଂ ରାଜା ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାଂ ଦୟା ଆରି ସୁସ୍ତା ମି କାଜିଂ ଆଏତ୍‌ । ଇନେନ୍‌ ମାଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନଜ଼ି ଜାର୍‌ ନେତେର୍‌ ହୁକେ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମା ପାପ୍‌ତାଂ ମୁକ୍‌ଡ଼ାୟ୍‌ କିତ୍‌ତାନ୍‌ନା, ୬ ଆରେ, ମାଙ୍ଗ୍‌ ର ରାଜାକୁଟୁମ୍‌ ଲାକେ ଜାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ଆବାତି ଲାଗେ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ଲାକେ ବାଚିକିତ୍‌ତାନ୍ନା, ହେୱାନ୍ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଆରି ବପୁ ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ଆଏତ୍‌ । ଆମେନ୍‌ ।
୭  ୧:୭ ମାତିଉ ୨୪:୩୦; ମାର୍କ ୧୩:୨୬; ଲୁକ ୨୧:୨୭; ୧ ତେସ୍‌ଲନିକି ୪:୧୭; ଜହନ୍‌ ୧୯:୩୪,୩୭; ମାତିଉ ୨୪:୩୦.ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ବାଦାଡ଼୍‌ତ ୱାନାନା, ଜାଣ୍‌କେ ମାନାୟାର୍‌ ହେୱାନିଂ ହୁଡ଼୍‌ନାର୍‌, ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ହେୱାନିଂ ଏଚ୍‌ଜି ମାଚାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ପା ହୁଡ଼୍‌ନାର୍‌, ଆରେ ପୁର୍ତିନି ସବୁ ଜାତି ତା ୱାନାକା କାଜିଂ ଆଡ଼୍‌ବାନାର୍‌ । ଇ ସବୁ ହାତେନେ ଗିଟାନାତ୍‌ । ଆଁ ଆମେନ୍‌ ।
୮  ୧:୮ ହତ୍‌ତି ୨୨:୧୩.ଇନେନ୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌, “ଆକ୍‌ତୁ ଆରି ୱାନିଦିନ୍ତ” ଇନେର୍‌ ସାକ୍ତିକାଟାକାନ୍‌, ହେ ମାପ୍ରୁ ଇସ୍ୱର୍‌ ଇନାନ୍‌ “ଆପ୍‌ ଆରମ୍‌ ଆରି ହାରିହାରା ।”
କ୍ରିସ୍ଟ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟାତାନ୍‌
୯ ଆନ୍‌ ଜହନ୍‌, ମି ରୱାନ୍‌ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ଆରି ଜିସୁତି ଚେଲା ଲାକେ ତା ରାଜିନି ମାନାୟାର୍‌ ଦୁକ୍‌ ଜପି ଆଜ଼ି ମାନି ସାସ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମେହା ଆନାକା, ଆନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ବଚନ୍‌ ଆରି ଜିସୁତି ସାକି କାଜିଂ ପାତ୍ମ ତର୍‌ନି ଏସ୍‌କୁପୁଲିତ ବନ୍ଦି ମାଚାଂ । ୧୦ ଆନ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ଦିନ୍ତ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ନା ଜପି ଜୁତ୍‌ତାତ୍‌ ଆରି ନା ପାଚେ ମରି ସବଦ୍‌ ଲାକେ ର ଗାଜା କାଟ୍‌ ଇଦାଂ ଇନାକା ୱେଚାଙ୍ଗ୍‌, ୧୧ ଏନ୍‌ ଇନାକା ହୁଡ଼୍‌ନାୟା, ହେଦାଂ ର ପତିତ ଲେକିକିଜ଼ି ସାତ୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି, ଇଚିସ୍‌ ଏପିସିୟ, ସ୍ମୁର୍ଣ୍ଣା, ପର୍ଗମ୍‌, ତୁୟାତିରା ସାର୍ଦ୍ଦି, ପିଲାଦେଲ୍‌ପିଆ ଆରି ଲାଅଦିକିଆ ଲାଗାଂ ପକା ।
୧୨ ଇନେର୍‌ ନା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ କାତା ଇନାନା, ଇଦାଂ ହୁଡ଼୍‌ନି କାଜିଂ ଆନ୍‌ ଜେଣ୍‌ପାଡ଼୍‌କା ମାସ୍‌ତାଂ । ଆରେ ମାସ୍ତିଲେ ଆନ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ତାଂ, ସାତ୍‌ ହନା ବଇଟା, ୧୩ ଆରେ ହେ ବଇଟାଙ୍ଗ୍‌ ମାଦ୍‌ଣି ବାହାତ ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ିତି ଲାକେ ରୱାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌; ହେୱାନ୍‌ ପାନା ପାତେକ୍‌ ହେନ୍ଦ୍ରା ଉସ୍‌ପାତାକା ଆରି ନେଞ୍ଜେଡାକିତ ହନା ଚାର୍‌ବେଣ୍‌ତାଂ ଡରି ଗାଚ୍‌ୟାତାନ୍‌ନା; ୧୪ ହେୱାନ୍ତି କାପ୍‌ଡ଼ାନି ତେମୁଲ୍‌ ଆଞ୍ଜ୍‌ଗା ଲାକେ ଡ଼ିଞ୍ଜ୍‌ନାକା ମାଚାତ୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍ତି କାଣ୍‌କୁ ଆହ୍‌ନି ନାଣି ଲାକେ; ୧୫ ହେୱାନ୍ତି ପାନା ରିଣ୍ଡି ନାଣି ହଲି ନିର୍ମଲ୍‌ ଅଜଡ଼୍‌ ପିତାଡ଼୍‌ ଲାକେ ଆରି ହେୱାନ୍ତି କାଟ୍‌ ବେସି କାଡ଼୍‌କାନି ଏଜ଼ୁଙ୍ଗ୍‌ ଲାକେ । ୧୬ ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ ବୁଜ୍‌ଣି କେଇଦ ସାତ୍‍ଗଟା ହୁକାଂ ଆସ୍ତି ମାଚାନ୍‌, ହେୱାନ୍ତି ୱେଇଦାଂ ତିପ୍‌ତିପା ରିଦାରା କାଣ୍ଡା ହସି ମାଚାତ୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍ତି ମୁମ୍‌ ମୁଣ୍ଡାବେଲାନି ୱେଡ଼ା ଲାକେ ଡ଼ିଞ୍ଜି ମାଚାତ୍‌ ।
୧୭  ୧:୧୭ ହତ୍‌ତି ୨:୮; ୨୨:୧୩.ହେୱାନିଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ଆନ୍‌ ହାତି ଲାକେ ହେୱାନ୍‌ ପାନା ତାରେନ୍‌ ଗୁର୍‌ତାଂ । ହେବେ ହେୱାନ୍‌ ନା ଜପି ଜାର୍‌ ବୁଜ୍‌ଣି କେଇ ଇଡ଼୍‌ଜି ଇନ୍‌ଚାନ୍‌, “ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆମା, ଆନ୍‌ ଆରମ୍‌ ଆରି ହାରିହାରା । ୧୮ ଆନ୍‌ ମାନେଜିତାକାଂ; ହାଜ଼ି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌, ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ଜିତାଙ୍ଗ୍‌ନା ୱିଜ଼୍‌ୱି କାଡ଼୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ମାନ୍‌ଗାନାଙ୍ଗ୍‌ । ହାକି ଆରି ହାତିଲକାର୍‌ ପାତାଲ୍‌ନି କୁଚିକାଡି ନା କେଇଦ ମାନାତ୍‌ । ୧୯ ଲାଗିଂ, ଇନା ଇନାକା ବିସ୍ରେ ହୁଡ଼୍‌ତାୟ୍‌, ଇନା ଇନାକା ନଙ୍ଗ୍‌ ଗିଟାନାତା ଆରି ଇଦାଂ ପାଚେ ଗିଟାନାତ୍‌, ହେ ସବୁ ଲେକିକିୟା । ୨୦ ମା ବୁଜ୍‌ଣି କେଇଦ ଇମ୍‌ଣି ସାତ୍‍ଗଟା ହୁକାଂ ହୁଡ଼୍‌ତାୟ୍‌, ହେବେନି ଆରି ସାତ୍‍ଗଟା ହନା ବଇଟାନି ଅରତ୍‌ ଇଦାଂ, ହେ ସାତ୍‌ଗଟା ହୁକାଂ ସାତ୍‍ଗଟା ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ଦୁତକ୍‌” ଆରି ସାତ୍‌ଗଟା ବୈଟାଂ ସାତ୍‍ଗଟା ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଆନିକ୍‌ ।

୧:୪ ୧:୪ ହତ୍‌ତି ୪:୫.

୧:୭ ୧:୭ ମାତିଉ ୨୪:୩୦; ମାର୍କ ୧୩:୨୬; ଲୁକ ୨୧:୨୭; ୧ ତେସ୍‌ଲନିକି ୪:୧୭; ଜହନ୍‌ ୧୯:୩୪,୩୭; ମାତିଉ ୨୪:୩୦.

୧:୮ ୧:୮ ହତ୍‌ତି ୨୨:୧୩.

୧:୧୭ ୧:୧୭ ହତ୍‌ତି ୨:୮; ୨୨:୧୩.