ହିବ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପତ୍ର
ଏବ୍ରିରିଂ ଲେକିକିତି ଆକି ।
ଏବ୍ରି ଆକି ବିସ୍ରେ ପାଦେକ୍‌
ପ୍ଡାନି ନିୟମ୍‌ନି ବାର୍‌ବିନ୍‌ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକା ସବୁ ବାର୍ତି ଆତାକା ବିସ୍ରେ ଇବେ ଗାଟାନାସ୍ । ଇବେ ଆଦିକ୍‌ ଅତିସ୍‌ ୬୦ ତାଂ ଆଦିକ୍‌ ପ୍ଡାନି ନିୟମ୍‌ନି ପାଟ୍‌ ମାନାତ୍‌ । ଇନାକା ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଇନେସ୍‌ ବାବ୍ରେ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିତାକା ଆରି ଜିହୁଦି ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାର୍ତି କାମାୟ୍‌ ବାର୍ତି କିତାନ୍‌ ଇବେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପାୟା ଆନାସ୍‌ ।
ଇ ବିସ୍ରେତାଂ ଇଦାଂ ଜିହୁଦିର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟିୟାରିଂ ସାସ୍‌ ହିନି ପତି । ଏବ୍ରି ପତି ଜିସୁ ବିଦି ୱିହ୍‌ନି କାଜିଂ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ଆରେରଗ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ପୁଜାକିନାକା ଲଡ଼ା ଆକାୟ୍‌ । ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଆନାନା ୱିଜ଼ୁ ପାପ୍‌ନି ପୁଜା ହିଆତାନ୍ ରଞ୍ଜେମାଡ୍‌ ସବୁୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ କାଜିଂ । ନଙ୍ଗ୍‌ନି ଜୁଗ୍‌ନି କ୍ରିସ୍ଟିୟାର୍‌ କାଜିଂ ଏବ୍ରି ଆକିତ ସାସ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ୟା ଆନାତ୍‌ । କେବଲ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ମା ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ବାର୍ସି କିନି କାଜିଂ ଆଡ୍‌ନାସ୍‌ । ଆରେ ପା ହେୱାନ୍‌ ତାକେ ବାର୍ସି କିଜ଼ି ଚାଲାନାସ୍‌ ୧୨:୨ ।
ଏବ୍ରି ପତି ଇନେର୍‌ ଲେକିକିତାର୍ଣ୍ଣା ପୁନ୍ୟାଉତା, ମାତର୍‌ ପଣ୍ଡିତାର୍‌ ଇନାରା, ପକ୍ୟାତି ପାଉଲ୍‌, ଲୁକ, କି ବର୍ଣ୍ଣବା ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାର୍‌ । ଇବେନି ଲେକା ପା ପୁନ୍ୟାଉତ୍‍ ମାତର୍‌ କେତେକ୍‌ ଜାଣ୍‌ ପାର୍ତି କିତାର୍‌ ଜେ, ଇଦାଂ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଜଲମ୍‌ ପାଚେ ୭୦ ତ ଲେକା ଆତାତ୍ନା । ଜିରୁସାଲମ୍‌ ମନ୍ଦିର୍‌ ୭୦ ତ ନାସ୍‌ ଆତାତ୍‌ ମାତର୍‌ ଇ ଆକିନି ଲେକିକିନାକାନ୍‌ ଇଦାଂ ନାସ୍‌ ଆୱିତି ଲାକେ ଇନାନ୍‌ । ଏବ୍ରି ଆକି ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ ରମିୟ୍‌ ଗାଡ଼୍‌ଦ ଲେକାଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ ୧୩:୨୪ ଆରି ବାର୍‌ବିନ୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତ ପାସ୍‌ପିସ୍‌ ହିତାର୍ଣ୍ଣା ।
ଏବ୍ରି ଆକି ବିସ୍ରେନି ରାହାଣ୍‌
୧. ଲେକିକିନାକାନ୍‌ ଇନାନ୍‌ ଜେ, ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଆନାନା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାନ୍‌ ଆରି ଦୁତକ୍‌ ତାଂ ପା ଗାଜାକାନ୍‌ । ୧:୧–୪:୧୩
୨. ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ହେବା କିନି ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାର୍ ତାଂ ପା ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଗାଜାକାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଲେକିକିନାକାନ୍‌ ଇନାନା । ୪:୧୪–୭:୨୮
୩. ମସାତି ହୁଦାଂ ମାନାୟାରିଂ ହିୟାଜ଼ି ମାଚି ବିଦି ନି ପାନି ଗଜା ଜିସୁତି ହେବାକାମାୟ୍‌ ଗାଜାକାନ୍‌ । ୮:୧–୧୦:୩୧
୪. ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ୁତାକେ ଗାଜାକାନ୍‌ । ୧୦:୩୨–୧୩:୧୭
୫. ଲେକିକିନାକାନ୍‌ ଇ ଆକିତ ଏଚେଗଟା ସାସ୍‌ନି ବୁଜାୟ୍‌ କିଜ଼ି ଲେକା ୱିହ୍‌ନାନ୍ । ୧୩:୧୮-୨୫
ମାଜ଼ିତି ଇସ୍ୱର୍‌ ହିତ୍‌ତି କାବୁର୍‌
୧ ଇସ୍ୱର୍‌ ଆଗେକାଡ଼୍‌ଦ ବିନ୍‌ବିନ୍‌ ବାଗ୍‌ତ ଆରି ବିନେବିନେ ବାନି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌ କିନାକାର୍‌ କାଜିଂ ବୁଡାରିଙ୍ଗ୍‌ କାତା ଇଞ୍ଜି ମାଚାର୍‌ ୨ ଇ ହାରିହାରା କାଡ଼୍‌ଦ ମାଜ଼ି କାଜିଂ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କାତା ଇଞ୍ଚାର୍ଣ୍ଣା; ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହେ ସବୁ ବିସ୍ରେନି ଆଦିକାର୍‌ କିଜ଼ି ବାଚି କିତାନ୍‌, ତା ହୁକେ ପା ସବୁ ଜଗତ୍‌ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ କିତାନ୍‌; ୩ ହେୱାନ୍‌ ତାକେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ନି ଅଜଡ଼୍‌ ଆରି ତାଦାଂ ପୁରା, ହଲନାକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା । ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ତି ବଚନ୍‌ କାଜିଂ ପୁର୍ତିନି ଜଗତ୍‌ତିଂ ତାବେ କିତାନ୍‌ । ହେୱାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ଜାତି କାଜିଂ ପାପ୍‌ ନିର୍ମଲ୍‌ କିଜ଼ି ସାର୍ଗେତ ସାକ୍ତିକାଟି ଇସ୍ୱର୍‌ ବୁଜ୍‌ଣି ବାଗାଙ୍ଗ୍‌ କୁଚ୍‌ଚାନ୍ନା ।
ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାଜ଼ି ମୁଡ଼୍‌ଦାକାନ୍‌
୪ ହେୱାନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଇସାପ୍‌ତ ସାର୍ଗେନି ଦୁତ୍‌କୁକାଂ କାଜିଂ ଆଦେକ୍‌ ନେକ୍ରି ତର୍‌ଦି ଆଦିକାର୍‌ ଆତାର୍ଣ୍ଣା, ହେ ଇସାପ୍‌ତ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାକ୍‌ତାଂ ଆଦିକ୍‌ ମୁଡ଼୍‌ଦାକାନ୍‌ ଆତାନ୍ନା, ୫ ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ଦୁତ୍‌କୁ ବିତ୍ରେ ଇନେରିଂ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌ୱାତାନ୍ନା ।
“ଏନେଙ୍ଗ୍‌ ମା ମାଜ଼ି,
ନେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‍ତାଂ ଆନ୍‌ ନିଂ ଜଲମ୍‌ ହିତ୍‌ତାଙ୍ଗ୍‌ନା ?”
ଇସ୍ୱର୍‌ ପା ଇଚାନ୍‌, ଆରେ
“ଆପ୍‌ ମି ଆବା ଆନାପ୍‌,
ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ମା ମାଜ଼ି ଆନାନ୍‌ ?”
୬ ଆରେ, ଇମ୍‌ଣି ସମୁତ ହେୱାନ୍‌ ପର୍ତୁମ୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ଆସ୍ତି ମାଜ଼ି ଆରେରଗ ପୁର୍ତି ବିତ୍ରେ ନେଚ୍‌କାନାର୍‌, ହେ ସମୁତିଙ୍ଗ୍‌ ଇଟ୍‌କାଡ଼୍‌ କିଜ଼ି ହେୱାନ୍‌ ଇନାନ୍‌ ।
“ଇସ୍ୱର୍‌ନିକାର୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଦୁତ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜୱାର୍‌ କିଏତ୍‌ ।”
୭ ମାତର୍‌ ର ପାକ୍ୟାତ ହେୱାନ୍‌ ଦୁତ୍‌କୁ ବିସ୍ରେ ଇଞ୍ଜାନାନ୍,
“ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ ଦୁତରିଂ ଡ଼ୁଇଲାକେ କିନାନ୍‌,
ଆରେ ଜାର୍‌ ହେବାକାରିରିଂ ନାଣିନି ପଙ୍ଗ୍‍ନିଲାକେ କିନାନ୍‌,”
୮ ବିନ୍‌ ପାକ୍ୟାତ ହେୱାନ୍‌ ମାଜ଼ିତି ବିସ୍ରେ ଇନାନ୍‌,
“ଏ ଇସ୍ୱର୍‌, ନି ଗାଦି ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌,
ଆରେ ନିୟାୟ୍‌ନି ଦାଣ୍ଡ୍‌ ମି ରାଜିନି ଦାଣ୍ଡ୍‌ ଆନାତ୍‌ ।”
୯ “ଏପ୍‌ ଦାର୍ମିତିଂ ଜିଉନତାୟ୍‌ନା ଆରି ଅଦାର୍ମି କାତାତିଂ ବାନ୍ୟା କିତାୟ୍‌ନା,
ଲାଗିଂ ହେଦାଂ ଏ ଇସ୍ୱର୍‌ ମି ଇସ୍ୱର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବାଚିକିତ୍‌ତାନ୍ନା,
ମି ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାର୍‌ ବାଟା ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ୱାରି ଲାକେ ଚିକାଣ୍‌ତାଂ ସିଗ୍‌କିତାନ୍ନା ।”
୧୦ ହେୱାନ୍‌ ଆରେ ପା ଇଚାନ୍ନା,
“ଏ ମାପ୍ରୁ, ଏନ୍‌ ମୁଡ଼୍‌ଦାଂ ପୁର୍ତିତ କୁନାଦି ରଚ୍‌ଚି ମାଚାୟ୍‌,
ଆରେ ଆକାସ୍‌କାଂ ନି କେଇଦାଂ ରଚ୍‌ଚି କାମାୟ୍‌ ।”
୧୧ “ହେ ସବୁ ବୁଡାନିକ୍‌, ମତର୍‌ ଏନ୍‌ ନିତ୍ରେତିର୍‌,
ଆରେ ହେ ସବୁ ଆଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍‌ ଲାକେ ଜିରା ଆଜ଼ି ହାନିଙ୍ଗ୍ ।”
୧୨ “ଆରେ ଏନ୍‌ ହେନ୍ଦ୍ରା ଲାକେ, ଆଁ ଆଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍‌ ଲାକେ ହେ ସବୁ ପରିକିଦ୍‌ନାତ୍, ଆରେ ହେ ସବୁ ବାଦ୍‌ଲାନାତ୍‌ ।
ମତର୍‌ ଏନ୍‌ ନିତ୍ରେ ସମାନ୍, ଆରେ ନି ଜିବୁନ୍‌ ସବୁ ଇନିୱାଡ଼ାଂ ୱିଜ଼ୁତ୍ ।”
୧୩ “ଆରେ ଆପ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ପାତେକ୍‌ ମି ସାତ୍ରୁରିଂ ମି ପାନା ତାରେନ୍‌ ଇଡ୍‌ୱାତାପ୍‌ନା ।
ହେପାତେକ୍‌ ମା ତିନାକେଇ ନିପ କୁଚ୍‌ଚି ମାନାଟ୍‌,
ଇଦାଂ ହେୱାନ୍‌ ଦୁତ୍‌ର୍‌ ବିତ୍ରେ ଇନେରିଂ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ଇନ୍‌ୱାତାନ୍ନା ।”
୧୪ ଲାଗିଂ ସାର୍ଗେଦୁତ୍‌ ଇନେର୍‌ ? ହେୱେକ୍‌ ଆନିକା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ହେବାକାରି, ମୁକ୍‌ଡ଼ାନି ମାନାୟାର୍‌ତି ଉପ୍‌କାର୍‌ କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ହୁକେ ପକ୍ୟାତି ଜିବୁନିଂ ।