ଫିଲୀମନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର
ପିଲିମନ୍‌ ଲାଗାଂ ପକ୍ୟାତି ପାଉଲ୍‌ତି ଆକି
ପିଲିମନ୍‌ ଆକି ବିସ୍ରେ ପାଦେକ୍‌
ଇଚ୍ରୁ ପିଲିମନ୍‌ ଆକି ପକ୍ୟାତି ପାଉଲ୍‌ତି ହୁକେ ଲେକା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ ୧:୧ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଇଦାଂ ଲେକିକିତାନ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଜଇଲ୍‌ ଇଞ୍ଜ ଗେହ୍‌ୟା ଆଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ଇନାକା ଅରତ୍‌ ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ରମ୍‌ତାଂ ଇଦାଂ ଲେକିକିତାନ୍‌ନା । ଜଦି ହେୱାନ୍‌ ରମ୍‌ତ ମାଚାନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ଜଲମ୍‌ନି ଆଦିକ୍‌ ଆତିସ୍‌ ତିନ୍‌କଡ଼ି ଏକ୍‌ ୬୧ ବାର୍ହୁ ପାଚେ ଇ ଆକି ଲେକି କିଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାନ୍‌ । ଇନାକା ହେ ସମାନ୍‌ୱେଡ଼ାଲିଂ କଲସିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତିଂ ଲେକି କିଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାନ୍‌ ।
ହେୱାନ୍‌ ଇ ଆକି ପିଲିମନ୍‌ ତର୍‌ନି ରୱାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ତିଂ ଲେକିକିତାନ୍‌ନା । ପିଲିମନ୍‌ ରୱାନ୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ମେମର୍‌ ଆରି ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ହାଉକାର୍‌ ମାଚାନ୍‌ । ପାଉଲ୍‌ ଲେକିକିନାନ୍‌ ଜେ, ହେୱାନ୍‌ ଅନିସିମସତିଂ ଦାଣ୍ଡ୍‌ ହିମେର୍‌, ଇନେର୍‌କି ପିଲିମନ୍‌ ତାଂ ମ୍ଡାସି ଦେହା ହନ୍‌ଚି ମାଚାନ୍‌ । ରମ୍‌ନି ବିଦି ଇସାବ୍‌ରେ ପିଲିମନ୍‌ ଅନିସିମସତିଂ ହାକି ଦାଣ୍ଡ୍‌ ହିନି ଆଦିକାର୍‌ ମାଚାତ୍‌ ।
ଅନିସିମସତିଂ କ୍ରିସ୍ଟାନ୍‌ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ବାବ୍ରେ ଇଟ୍‌ନି କାଜିଂ ଇନେସ୍‌ ରାଜି ଆନାର୍‌ ହେଦାଂ କାଜିଂ ପିଲିମନ୍‌ତିଂ ପାଉଲ୍‌ ଗୱାରି କିତାନ୍ନା । ପାଉଲ୍‌ ଅନିସିମସତିଂ ତା ବାହାତ ହେବାକାମାୟ୍‌ କିନି କାଜିଂ ଆଦିକାର୍‌ ହିନି କାଜିଂ ବୁଜାୟ୍‌ କିତାନ୍‌ ୧:୧୩-୧୪
ପିଲିମନ୍‌ ଆକି ବିସ୍ରେନି ରାହାଣ୍‌
୧ ପାଉଲ୍‌ ପିଲିମନ୍‌ତିଂ ବାନ୍ଦାୟ୍‌ କିନାନ୍‌ ୧:୧-୩
୨ ପାଉଲ୍‌ ଅନିସିମସତି ତାପଣ୍ତାଙ୍ଗ୍‌ ପିଲିମନ୍‌ତିଂ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟାନ୍‌ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ବାବ୍ରେ ଇଟ୍‌ଦେଂ ଇନାନ୍‌ ୧:୪-୨୧
୩ ପାଉଲ୍‌ ହେୱାନ୍‌ତି ଆରେ ରଗ ହାନି ବିସ୍ରେ ମାନ୍‌ବାବ୍‌ନା ଆରି ବାନ୍ଦାୟ୍‌ କିଜ଼ି ୱିହ୍‌ନାନ୍‌ ୧:୨୨-୨୫
ପିଲିମନ୍‌ ଲାଗାଂ ପକ୍ୟାତି ପାଉଲ୍‌ତି ଆକି
୧ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି କାଜିଂ ବନ୍ଦି ଆଜ଼ି ମାଚିଲେ ଆନ୍‌ ପାଉଲ୍‌, ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ତିମତି ମା ୱାରିନିକାନ୍‌ ଆରି ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାନ୍‌ ପିଲିମନ୍‌ ତାଂ ଆକି ଲେକି କିନାଙ୍ଗା, ୨ ଆରେ, ତଣ୍‌ଦେଲ୍‌ ଆପ୍‌ପିୟା ଆରି ମା ହୁଦାଂ ମେଲ୍ୟା ଆର୍କିପ୍‌ପ ଆରି ମି ଇଞ୍ଜ ନି ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଲାଗାଂ ଆକି ଲେକିକିନାଙ୍ଗା ।
୩ ମା ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାଙ୍ଗ୍‌ ଦୟା ଆରି ସୁସ୍ତା ମି କାଜିଂ ଆଏତ୍‌ ।
ପିଲିମନ୍‌ତି ଜିଉନନାକା ଆରି ପାର୍ତି
୪ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ପିଲିମନ୍‌ ନା ପାର୍ତାନାତ ନି ତର୍‌ ଲେକି କିଜ଼ି ସବୁ ୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ନା ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜୱାର୍‌ କିନାଙ୍ଗା, ୫ ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ୱେଚାଙ୍ଗ୍‌ନା, ମାପ୍ରୁ ଜିସୁତାକେ ମିଦାଂ ଏଚେଜାଣ୍‌ ପାର୍ତି ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ମାନିକିନି ସାଦୁର୍‌ କାଜିଂ ମିଦାଂ ଏଚେକ୍‌ ୱାରି ! ୬ ଇନେସ୍‌ ମି ପାର୍ତିନି ମେହାଣ୍‌, ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହିୟାଜ଼ି ମାନି ୱିଜ଼ୁ ହାର୍‌ଦି ବିସ୍ରେ ମେହାତି ଗିଆନ୍‌ ହୁକେ କ୍ରିସ୍ଟତି ପାକ୍ୟାତ କାମାୟ୍‌ ଆନାଙ୍ଗା । ୭ ଇନାକିଦେଂକି, ଏ ଟଣ୍ଡେନ୍‌, ପୁଇପୁୟା ସାଦୁର୍‌ତି ଜିବୁନ୍‌ତ ମି ହୁକେ ବାଡ଼୍‌କାସ୍‌ ପାୟା ଆଜ଼ି ଆନ୍‌ ନି ଜିଉନନାକା ବେସି ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ ଆରି ୱାରି ଆନାଙ୍ଗ୍‌ ।
ଅନିସିମଙ୍ଗ୍‌ତି କାଜିଂ ଗୱାରି
୮ ଲାଗିଂ ଇନାକା ହାର୍‌ଦାକା, ହେ ବିସ୍ରେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବଲ୍‌ ହିନି କାଜିଂ କ୍ରିସ୍ଟତି ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ଲାକେ ଆତିସ୍‌ପା ନା ବାର୍ତି ସାସ୍‌ ମାନାତ୍‌, ୯ ଆତିସ୍‌ପା ଆନ୍‌ ବୁଡ଼୍‌ହି ପାଉଲ୍‌, ଜିଉନନି କାଜିଂ ମିଙ୍ଗ୍‌ ଗୱାରି କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା, କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି କାଜିଂ ନଙ୍ଗ୍‌ ଗେହ୍‌ୟା ଆତାଙ୍ଗ୍‌ନା ଜେ ଆନ୍‌, ୧୦  ୧:୧୦ କଲସିୟ ୪:୯.ନାଦାଂ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଗାଚ୍‌ୟା ଆତି ଅବସ୍ତାତ ନାତାଙ୍ଗ୍‌ ହତ୍‌ତି ନା ବପା ଅନିସିମ୍‌ କାଜିଂ ମିଙ୍ଗ୍‌ ଗୱାରି କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା । ୧୧ ହେ ଆଗେ ମି କାଜିଂ କାମାୟ୍‌ ଆଡ୍‌ୱାକାନ୍‌ ମାଚାନ୍‌, ମତର୍‌ ନଙ୍ଗୟ୍‌ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ନାଦାଂ ହାରି ଉପ୍‌କାର୍‌ ଆନାତା ।
୧୨ ହେୱାନ୍‌ ତ ନା ଜିବୁନ୍‌ତ ଲାକେ; ଆନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମି ତାକେ ମାସ୍ତି ପକ୍ତାନାଙ୍ଗା । ୧୩ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ କାଜିଂ ଗାଚ୍‌ଚିତିହିଂ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ନି ବାହାତ ନା ହେବା କିନି କାଜିଂ ଲାଗେ ଇଡ଼ିଦେଂ ନା ମାନ୍‌ ଆନାତା, ୧୪ ମତର୍‌ ମି ଦାନ୍‌ ଅୱାଦାଂ ଆନ୍‌ ଇନାକା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ କିୱାତାଂ, ଇନେସ୍‌ ମି ହାର୍‌ଦି କାମାୟ୍‌ ବଲତ୍‌କାର୍‌ କିତି ଲାକେ ଆୱାଦାଂ ଜାର୍‌ମାନ୍‌ତାଂ ଆଏତ୍‌ ।
୧୫ ଇନାକିଦେଂକି ଆନାତ୍‌ପା, ଇନେସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ଲାକେ ଗାଟାୱାଦାଂ ନଲେ ଆଡ଼ିଏନ୍‌ତାଂ ଗାଜାକାନ୍‌, ଇଚିସ୍‌, ରୱାନ୍‌ ୱାରିନି ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ଲାକେ ୱିଜ଼୍‌ୱି କାଡ଼୍‌ ପାୟାଦେଂ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଅନିସିମସ୍‌ ଅଲପ୍‍ କାଡ଼୍‌ କାଜିଂ ମିଂ ତାଂ ବିନେ ଆଜ଼ି ମାଚାନ୍‌; ୧୬ ବେସିକିଜ଼ି ଆଡ଼ିୟା ନାୱାନ୍‌ ରୱାନ୍‌ ୱାରିନି ଟଣ୍ଡେନ୍‌, ଲାଗିଂ, ଗାଗାଡ଼୍‌ତ ଆରି ପା ମାପ୍ରୁତାକେ ମି କାଜିଂ ଆୱିତିସ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ଲାଡ୍‌ ଆଉତ୍‌ ।
୧୭ ଲାଗିଂ ଜଦି ଏପ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ରୱାନ୍‌ ମେହାଣ୍‌ ଇଞ୍ଜି ବାବି କିୟା, ତା ଆତିସ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଡ଼୍‌ଦିତି ଲାକେ ହେଦେଲିଂ ଇଟାଟ୍‌ । ୧୮ ଜଦି ହେୱାନ୍‌ ମି କାଜିଂ ଇନାକା ଅନ୍ୟାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାନାନ୍‌ କି ମି ତାକେ ରିଣ୍‌ ଆଜ଼ି ମାନାନ୍‌, ତେବେ ହେଦାଂ ନା ଇସାବ୍‌ତ ଲେକିକିୟା; ୧୯ “ଆନ୍‌ ପାଉଲ୍‌ ଜାର୍‌ କେଇଦାଂ ଇଦାଂ ଲେକି କିଜ଼ି ହିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଆନ୍‌ ହେଦାଂ ହୁଜା ଆନାଙ୍ଗ୍‌,” ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନିଜେ ଜେ ନା ଲାଗାୟ୍‌ ସବୁ ଦିନ୍‌ନି ରିଣ୍‌ୟା, ଇ ବିସ୍ରେ ଆନ୍‌ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ କିଉଙ୍ଗା ମି ଜିବୁନ୍‌ ନା ତାକେ ରିଣ୍‌ । ୨୦ ଆଁ, ଟଣ୍ଡେନ୍‌, ମାପ୍ରୁ ଲାହାଂ ରଚେମାଞ୍ଜି ମି ହୁକେ ନା ଲାବ୍‌ ଆଏତ୍‌, କ୍ରିସ୍ଟ ତାକେ ନା ଜିବୁନ୍‌ତ ସୁସ୍ତା ହିଦା । ୨୧ ନି ବଲ୍‌ତାଂ ନା ପାର୍ତି ମାଚିଲେ ଆନ୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଲେକିକିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା; ଆନ୍‌ ପୁନାଙ୍ଗ୍‌ ଜେ, ଆନ୍‌ ଇନାକା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତା ତାକେଣ୍ଡାଂ ଆଦିକ୍‌ ପା କିନାଦେର୍‌ । ୨୨ ହେ ହାଙ୍ଗେ ହାଙ୍ଗେ ନା ମାନି ବାହା ପା ରଚ୍‌ଚି ଇଟାଟ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ମି ପାର୍ତାନା ହୁକେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମାସ୍‌ଦି ଗାଟାନାଦେର୍‌, ଆନ୍‌ ଇଦାଂ ଆହା କିନାଙ୍ଗା ।
ହାରିହାରା ଜୁୱାର୍‌
୨୩ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି କାଜିଂ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ନା ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାନ୍‌ ରଚେ ଗାଚ୍ୟା ଆତାକାନ୍‌ ଏପାପ୍ରା ଆରି ନା ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାର୍‌ ୨୪ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁ କାଜିଂ ନା ହାଙ୍ଗ୍‌ଦି ବନ୍ଦି ଏପାପ୍ରା ଆରି ନା ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାର୍‌ ଇନେନ୍‌ ମାର୍କ, ଆରିସ୍ତାର୍କ, ଦିମା ଆରି ଲୁକ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜୁୱାର୍‌ ଜାଣାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାନା ।
୨୫ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଉପ୍‌କାର୍‌ ମି ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ତ ଆଏତ୍‌ ।

୧:୧୦ ୧:୧୦ କଲସିୟ ୪:୯.