^
1 Gwa
Giwekikaluru Tokanchi, Geso Kristo
Goyakalni wa pokamlalu
Kristonwa wuglepokyegitjeru
Yokanru gerotu
Gi gishinikanru tye psolchijneko
Gi gepikatkana Kristo kamnixachine
Kristo gwanu gixa
Goyakalu wgenene
Wa mukochri ga wa poyagkaklewlu
Wushiniikakinripa
Giwekikaluru Goyakalunu ga wa giwekikaluru Kristo kamnixjeru giyakatyachri
Goyakalni gishiniklewlu
Gishiniklewlu mmagatikatu maleka giknoklu piklu
Walixle gaalixlu tye psolchijneko
Wa Giwekikaluru Walenwa gipgujtatachri
Giwekinri gike rixiniko mnikawnakatu
Tyenwa galikakpotunanu Goyakalu