28
Jesunya Wankaringkula Pakantja
(Markaku 16:1-8; Luke-aku 24:1-12; Johnku 20:1-10)
Ka Sunday-ngka tjiṉṯu panya pakuwiyaringkupaingka maḻangka Mary Magdalene-anya pula Mary panya kutjupaṟara anu tjiṉṯu pakantja kuwaripangka kuḻpikutu nyakunytjikitja. Ka pula nguṟurpa pitjanyangka manta puḻkaṟa uringu, ka Mayatja Godaku angelpa ilkaṟinguṟu ukalingkula puḻi panya taaṉpa kuḻpi tjaanguṟu uṉṯuṟa waṉaṟa kitikitiṉu munu puḻi palula katu nyinakatingu. 3-4 Kaya tjaultji panya tjuṯa puḻkaṟa nguḻuringkula punkaṟa nguwanpa ilungu munuya ilunytja puṟunypa ngaringi. Ka minyma panya paluṟu pula wirkaṟa nyangu angelpa taaṉpangka nyinara pitalytji puḻka mulapa irnyannyangka wanangaṟa puṟunypa. Ka mantara palumpa piṟanpa mulapa pitalytji ngaṟangi. Ka pula nyakula puḻkaṟa nguḻuringangi. Ka angelpa paluṟu minyma panya kutjarangka wangkangu, “Nyupali nguḻuringkunytja wiya ngaṟama! Ngayulu ninti panya nyupali Jesunya ngurini, panya wakaṟaya puṉu kaṯakutjarangka utitjunu. Ka paluṟu nyangangka ngarinytja wiya, panya paluṟu ngaṉmanytju nyurala wangkangu ilunytjatjanu wankaringkula pakantjikitjangku, munu mulapa paluṟu wankaringu. Wanyu pula pitjala nyawa panya paluṟu ngarinytjitja.” Ka pula mulapaṯu tjarpara nyangu, “Awari! Mulapa wiya ngaṟanyi.” Ka angeltu pulala piṟuku wangkangu, “Warpungkula pula ankula tjakultjura palumpa nintintja tjuṯangka alatji, ‘Panya paluṟu wankaringkula pakaṉu, munu paluṟu kuwari nyurala kuranyuriku Galileelakutu, ka nyura nyara palula palunya nyakuku.’ Alatji pula tjanala ankula wangka! Ala! Nyanga wangkanyiṉa nyupalinya, ka pula kulinma watarkurinytja wiyangku.”
Ka pula kuḻpi wantikatira mapalku wirtjapakaṉu nguḻu-nguḻu pukuḻpa mulapa nintintja tjuṯangka wangkanytjikitja.
Munu pula nguṟurpa nyangu Jesunya ngapari-ngapari ngalya-pitjanyangka. Ka paluṟu pulala wangkangu, “Awari! Minyma kutjara!” Ka pula ilaringkula palula kuranyu tultjungaṟakatira palunya tjina witiṟa waḻkuningi. 10 Ka Jesulu pulala wangkangu, “Nguḻu wiya pula rapariwa, munu pula ankula wangka ngayuku panya maḻpa tjuṯangka Galileelakutu ankunytjaku, kaṉiyawi paluṟu tjana nyawa nyara palula.”
Tjaultji Maṉkurtu Kuḻpi Aṯunymankunytjatjanungku Wangkanytja
11 Ka minyma panya paluṟu pula ankunyangka tjaultji panya kuḻpi aṯunymankupai maṉkurpa pakaṟa anuṯu Jerusalemalakutu munuya tjukurtjara kuranyitja tjuṯangka tjakultjunu uwankara tjana nyakunytjatjanungku. 12 Kaya mayatja paluṟu tjana tjiḻpi kutjupa tjuṯa aḻṯingu tjunguringkunytjaku munuya wangkara kuliṟa tjukurpa palyaṉu, munuya tjaultji tjuṯa mani puḻka ungu tjana tjukurpa Jesunya wankaringkula pakantja para-tjakultjunkunytja wiyangku wantinytjaku. 13 Munuya tjananya wangkangu alatji, “Nyiiku! Mani nyangatja mantjiṟa kanyinma, ka kutjupangku nyurala Jesunya tjapinnyangkampa alatji wangka, ‘Wiya, nganaṉa kunkunpa ngarinyangkanti palumpa nintintja tjuṯangku munga kultungka pitjala palunya puntu kutitjuṟa katingu.’ Alatji kutjuya wangka, palya! 14 Ka tjinguṟu nyurampa mayatjangku Pilate-alu tjukurpa nyangatja kunkunpa ngarinytja kuliṟa nyurampa puḻkaṟa mirpaṉariku, palu palya, panya nganaṉa palula ngaṉmanytju wangkaku, ka paluṟu kuliṟa nyuranya wantiku mirpaṉarira pungkunytja wiyangku, palya! Kaya nguḻu wiya nyinama!” Alatjiya tjanala wangkangi.
15 Kaya tjaultji panya tjuṯangku mani mantjiṟa anu munuya para-pitjala tjukurpa panya palunya aṉangu tjuṯangka para-wangkangi, panya nintintja tjuṯangku Jesunya puntu kutitjuṟa katinytja. Ka tjukurpa paluṟu lipiringu ngura winkingka, kaya kuwari kuḻu Jew tjuṯangku tjukurpa nyanga palunya wangkapai.
Jesunya Nintintja Tjuṯangka Utiringkunytja
(Markaku 16:14-18; Luke-aku 24:36-49; Johnku 20:19-23; Acts 1:6-8)
16 Kaya nintintja panya 11 Galileelakutu anu munuya puḻi murpu panya palula wirkanu, panya Jesulu tjanala ngaṉmanytju wangkangu nyara palula tjunguringkunytjikitjangku. 17 Munuya nyara palulalta Jesunya nyakula waḻkuṉu. Kaya kutjupatjara puṯu nguwanpa palumpa mulamularingangi kuliṟa, “Mulapa nyangatja wanyu Jesunya?”
18 Ka Jesulu tjanala wangkangu alatji, “Godaluṉi wangkara tjunu uwankara mayatjangku kanyintjaku ilkaṟingka mantangka kuḻu. 19 Kaya nyuralpi ara ngura winkikutu munuya aṉangu tjuṯangka ngapartji nintila tjana ngayuku walytjaringkula ngayunya waṉantjaku, munuya tjananya baptise-katima ini Mamala, Katjala, Kurunpa Miḻmiḻṯa. 20 Munuya tjananya nintila ngayulu wangkanytjitja uwankara tjana wangaṉarangku kuliṟa palyantjaku. Munuya rapa alatjiṯu nyinama panya ngayulu nyurala tjungu tiṯutjara ngaṟaku manta ilkaṟi wiyaringkunytja-kutu.”