136
Mayatja Godanyala waḻkunma,
panya paluṟu wiṟu mulapa.
Panya palumpa mukulya puḻka tiṯutjara ngaṟaku.
Paluṟu kutju god puḻka mulapa kutjupa uwankarangka waintaṟa alatjiṯu.
Kala palunya kutju waḻkunma.
Panya palumpa mukulya puḻka tiṯutjara ngaṟaku.
Paluṟu kutju mayatja puḻka mulapa mayatja kutjupa uwankarangka waintaṟa.
Kala palunya kutju waḻkunma.
Panya palumpa mukulya puḻka tiṯutjara ngaṟaku.
Paluṟu kutjungku kutjupa kutjupa puḻka mulapa palyalpai witulya puḻkangku.
Panya palumpa mukulya puḻka tiṯutjara ngaṟaku.
Paluṟu nintipuka mulapa munu palulanguṟu nintingku ilkaṟi paluṟa kutjupa kutjupa tjuṯa tjunu.
Panya palumpa mukulya puḻka tiṯutjara ngaṟaku.
Paluṟu manta lipiṟa tjunu uṟungka katu.
Panya palumpa mukulya puḻka tiṯutjara ngaṟaku.
7-9 Paluṟu paluṉu tjiṉṯu munu piṟa,
munu tjiṉṯu tjunu kaḻaḻa irnyantjaku,
munu piṟa kililpi tjunu mungangka irnyantjaku.
Panya palumpa mukulya puḻka tiṯutjara ngaṟaku.
10-12 Paluṟu Itjipanya nguraṟa tjuṯaku katja ngaṉmanyitja tjuṯa iluntanu.
Munu paluṟu Israelkunu tjuṯa witulya puḻkangku pakaltjingaṟa katingu ngura Itjipalanguṟu.
Panya palumpa mukulya puḻka tiṯutjara ngaṟaku.
13-15 Paluṟu uṟu ini Tjuṉa-tjuṉatjaranya tjaraṉu Israelkunu tjuṯa itipirinytjaku, munu tjananya nguṟurwanungku katingu.
Munu paluṟu uṟungka iluntanu Piiṟanya tjananya warmaḻa winki.
Panya palumpa mukulya puḻka tiṯutjara ngaṟaku.
16-22 Paluṟu katiṟinangi aṉangu tjuṯa ilytjiwanungku.
Munu paluṟu pungangi mayatja puḻka tjuṯa.
Paluṟu iluntanu aṉangu Amurkunu tjuṯaku mayatja ini Tjiyannga.
Munu piṟuku pungu aṉangu Patjanta nyinapai tjuṯaku mayatja ini Akanya.
Munu tjanampa manta tjananya ungu palumpa walytja tjuṯa Israelkunu tjuṯa.
Panya palumpa mukulya puḻka tiṯutjara ngaṟaku.
23-24 Kutjupa-aṟa warmaḻangku nganaṉanya pauntjingaṟa pungangi, kala puḻkaṟa tjituṟu-tjituṟuringi.
Palu paluṟu nintingku nganaṉanya nyangangi watarkurinytja wiyangku,
munulanya walatjunu mirpaṉtju tjuṯanguṟu.
Panya palumpa mukulya puḻka tiṯutjara ngaṟaku.
25 Paluṟu kutjungku aṉangu tjuṯa, kuka mantatja uṟutja tjuṯa kuḻu uwankara paḻtjalpai.
Panya palumpa mukulya puḻka tiṯutjara ngaṟaku.
26 Waḻkunmala pukuḻarira Mayatja Godanya ilkaṟingka nyinapainya.
Panya palumpa mukulya puḻka tiṯutjara ngaṟaku.