146
Waḻkunmala Mayatjanya kurunpa winkingku.
Munula palunya kutju inkara mirawaṉima tiṯutjarangku mantangka nyanga wanka nyinaralpi.
Munula mayatja mantatja tjuṯaku mulamularingkuwiyangku wantima,
panya tjana aṉangu tjuṯa puṯu tjukaṟurungku aṯunymaṟa kanyilpai.
Mayatja panya paluṟu tjana unytju nyinanytjatjanu ilura maḻaku mantaringanyi.
Ka tjiṉṯu nyara palula tjana palyantjikitjangku wangkara kulintja uwankara kuḻu wiyaringkuku palyantja wiyaṯu.
Mayatja Godanya nganampa tjamu tjuṯaku, mayatja Jacobaku tjanampa, munu nganampa kuḻu.
Ka nganaṉa palunya kuliṟa mulamularingkunyangka paluṟu nganaṉanya alpamilalku.
Nyara palulanguṟu kutju nganaṉa pukuḻpa nyinaku.
Panya paluṟu ilkaṟi manta uṟu kuḻu paluṉu munu mai kuka kutjupa kutjupa uwankara kuḻu paluṉu.
Munu paluṟu kalkuntjatjanungku palyalpai alatjiṯu.
Munu ngaḻṯutjara tjuṯa ngunti kurannyangka nyakula paluṟu tjukaṟurungku ngurkantankupai munu tjananya aṯunymankupai.
Paluṟu paḻtjatjiratja nyinanyangka tjananya paḻtjalpai.
Munu kuranguṟu puḻkaṟa kuliṟa tjituṟu-tjituṟurinyangka nyakula ngaḻṯunytjungku alpamilaṟa unngu pukuḻmankupai.
Panya tjailangka nyinanyangka mayatjangku wangkara walatjunkupai, palu puṟunypa Mayatja Godalu nyakula alpamilalpai.
Munu paluṟu kuṟu pati aḻalpai munu tjaṟuringkula punkannyangka piṟuku pakaltjingaṟa kuṉpulpai.
Mayatja Godanya tjukaṟuru nyinapai tjuṯaku mukuringanyi.
Godalu malikitja tjuṯa aṯunymankupai ngura kutjupanguṟu pitjala nganampa ngurangka nyinanyangka,
munu wanakaḻa tjiṯula tjuṯa kuḻu aṯunymankupai.
Palu aṉangu tjuṯangku tiṯutjarangku kura kutju palyannyangka Godalu paiṟa iyalpai walytjangku kuliṟa kuraringkula ilunytjaku.
10 Uwa, mulapa Israelkunu tjuṯaku God kutju mayatja puḻka mulapa tiṯutjara nyinaku. Kala palunya kutju waḻkunma Mayatja puḻkanya.