3
Nayumilu Ruthaku Kuri ngurkantankunytja
Ka ngula Nayumilu kuliṟa palumpa mingkayingka wangkangu, “Awa Rutha! Wangkakuṉa nyuntula? Ngayulu kulini wati kuri nyuntumpa nyakula ngurkantankunytjikitjangku nyupalinku aḻṯira pukuḻpa nyinanytjaku. Ka nyuntu ninti Pawatjaku panya palumpa paamangka nyuntu minyma tjuṯangka tjungu waṟkaringi. Wati panya paluṟu ngayuku walytja mulapa. Palu kulila! Paluṟu kuwari mungangka mai araṟanganyi. Ka nyuntu kuwari minangka paltjiṟa tiṟitja wiṟungka tjarpa mununku paṉṯipai wiṟungka nyiṯila wiṟu paṉṯintjaku. Munu nyuntu munga nyanga kuwari ma-pitja ngura nyara paluṟu tjanaya mai araṟangkunytjalakutu. Munun wirkaṟa utiringkuwiyangku kumpiṟa ngaṟala nyangama tjana araṟangkunyangka. Munu waṟkangka maḻangka mai ngalkula tjikiṟa wiyaringkunyangka Pawatjanya nyawa ngura yaaltjingka ngarikatinyangka. Munun paluṟu watarku kunkunarinyangka nyakula palulakutu panykaṟa pulangkita atiṟa wanti tjina utintjikitjangku munun tjinangka itingka ngarikati. Munu paṯaṟa ngarima kanta paluṟu wankaringkula nyakula kulilku, ‘Munta nyangatja tjinguṟu tjapintjikitja pitjangu ngayulu palunya ngula aḻṯinytjaku.’ Alatji paluṟu kulilku munu paluṟu tjinguṟu nyuntunya wangkaku ngula aḻṯinytjikitjangku.”
Ka Ruthalu palumpa mingkayingku wangkanytja uwankara kuliṟa palyanmaṉu. Munu pakaṟa anu ngura panya palulakutu panya Nayumilu wangkara iyantjalakutu. Ka nyara palula wati panya Pawatjalu mai araṟangangi, munu araṟangkula wiyaringkula mai ngalkula tjikiṟa kurunpa pukuḻaringu. Munu ankula mai panya uṯuḻu pantja-pantjaṟa wiṟuṟa ngarikatingu munu kunkunaringu. Ka Ruthanya purkaṟa ma-panykaningi Pawatjalakutu munu pulangkita atiṟa tjina palunya utiṟa wantira maḻarku ngarikatingu. Ka Pawatjanya kunkunpa puḻka ngaringi munu munga kultungka urulyaraṟa wankaringu munu kampa kutjuparira nyangu, “Ai! Kungkawaṟa yaalitja nyangatja ngayula itingka ngarinyi?” Munu wangkangu, “Awai! Ngananyan ngarinyi?”
Ka Ruthalu wangkangu, “Ngayulu panya Ruthanya. Ka nyuntu panya ngayuku mingkayiku walytja mulapa munun ngayunya aṯunymankunytjaku ngaṟanyi. Wanyu ngayunya pulangkitangka tjukutjuku tjutula, kaṉa palulanguṟu tjutunnyangka kulilku mulapa nyuntu ngayunya ngula aḻṯiku.”
10 Ka wati panya Pawatjalu wangkangu, “Kungkawaṟa wiṟu, Mayatja Godaluwi nyuntumpa pukuḻpa palyanma, panya nyuntu walytja tjuṯa puḻkaṟa kulilpai. Nyuntu panya wiṟuṟa kanyini nyuntumpa mingkayi. Munu nyuntu piṟuku tjukaṟurungku kulini tjitjuṟurungku aḻṯinytjaku. Wati yangupala tjuṯa ngaṟanyi kutjupatjara mani puḻkatjara, kutjupatjara mani wiya, palu nyuntu tjananya wantira tjukaṟurungku ngayunya ngurkantanu tjitjuṟuru nyuntumpa mingkayiku walytja. 11 Rutha, nyuntu rapa nyinama. Aṉangu uwankara nyuntumpa ninti panya nyuntu kungkawaṟa wiṟu mulapa. Ka ngayuluṉa palya kulini nyuntu wangkanyangka. 12-14 Mulapa ngayulu tjitjuṟuru nyuntumpa mingkayiku walytja ilatja. Palulanguṟu uti ngayulu nyuntunya mulapa aṯunymaṟa kanyinma. Palu kulila wanyu! Wati kutjupa nyinanyi ngayuku kuṯa. Uti paluṟu nyuntunya aḻṯima wati ngaṉmanyitjangku. Wanyu kaṉa wati nyara palunya mungawinki ankula tjapila nyuntunya aḻṯira kanyintjaku. Ka tjinguṟu paluṟu nyuntunya aḻṯiwiyangku wantinyangkampa ngayuluṉanta aḻṯira aṯunymaṟa kanyilku. Palu palyali kuwari piṟuku kunkunari munu nyuntu tjiṉṯukutu pakaṟa ara nyuntumpa ngurakutu aṉangu nyanga tjuṯangku pakaṟa nyakunytjaku-tawara.”
Ka Ruthanya piṟuku maḻarku ngaringu munu ngarira tjiṉṯukutu pakaṉu ngurakutu ankunytjikitja. 15 Ka Pawatjalu pakaṟa wangkangu, “Munta Rutha, pala mantara katatjanku lipiṟa tjura mantangka kaṉanku mai puḻka tjura nyuntu ngurakutu katinytjaku.” Ka mulapaṯu Ruthalu mantara katatja araltjaṟa mantangka lipiṟa kanyiningi mai paali tjunkunytjaku. Ka Pawatjalu mantara palula tjaalyngaṟatjuṟa iyaṉu kungkawaṟa panya palula. Ka paluṟu tjaḻiṟa ngurakutu katingu.
16-17 Ka wirkankunyangka mingkayingku tjapinu, “Walangkuṉi tjakultjura! Nyaaringu?” Ka Ruthalu uwankara wangkangu Pawatjalu wangkanytja. Munu wangkangu, “Palu Pawatjalu alatji wangkangu wati kutjupa kunyu nyinanyi palumpa kuṯa. Ka kunyu paluṟu wati palunya tjapilku. Munuṉi paluṟu mai nyangatja ungkul'iyaṉu nyuntula maṟalpa wirkankunytjaku-tawara.”
18 Ka Nayumilu palula wangkangu, “Ka nyuntu tjituṟu-tjituṟuwiyangku Pawatjaku pukuḻṯu nyinara paṯanma, panya paluṟunta kulini alatjiṯu watarkuriwiyangku. Munu kuwari nyanga tjapini wati panya palumpa kuṯangka wati panya puḻka tjuṯangka tjunguringkula.”