4
Pawatjalu Ruthanya Aḻṯinytja
Ka tawunu nyara palula Bethlehemala piintji waṟa para-ngaṟala waṉaningi apunguṟu palyantja kaita kutjutjara. Ka kaita palangka itingka wati mayatja-mayatja tjuṯa kutjupa-aṟa mitingi tjunguringkula wangkapai. Ka nyara palulakutu Pawatjanya ankula nyinakatingu. Munu paluṟu wati panya palumpa kuṯa palula itiwanu wati-pitjanyangka nyakula aḻṯingu, “Kuṯa! Wanyu ngalya-pitja!” Ka paluṟu pitjala nyinakatingu. Palulanguṟu Pawatjalu aḻṯingu wati mayatja-mayatja tjuṯa 10-pa pitjala pulala tjunguringkula nyinara kulintjaku pulanku wangkanyangka.
Munu tjunguringkunyangkalta paluṟu wangkangi wati panya palumpa kuṯangkalta, “Ngaṉmanypa panya Nayuminya Mawapalakutu ankunytja kuwaripangka palumpa kuringku paama kanyiningi. Palu paluṟu ma-pakaṟa ngura nyara palula ankula wiyaringu. Ka kuwari minyma panyatja wanakaḻarira maḻaku pitjangu. Munu paluṟu kulini paama panya palunya tjalamilantjikitjangku. Kaṉanta kuwari tjakultjunanyi kulintjaku panya nyuntu ngayuku kuṯangku kutju payamilantjaku ngaṟanyi. Palu nyuntu mukuringkunytja wiyangku wantinyangka kutju ngayulu payamilantjaku ngaṟanyi. Ala! Nyuntu payamilantjikitja mukuringkulampa wangka nyanga tjanala miṟangka. Palu wantirampa wangka, kaṉa ngayulu payamilalku.”
Ka wati panya Pawatjaku kuṯangku wangkangu, “Wiya, palyaṉa ngayulu payamilalku.”
Ka Pawatjalu wati panya palula wangkangu, “Uwa palya. Palu nyuntu paama panyatja payamilaṟampa uti kungkawaṟa Mawapanya nguraṟa Ruthanya kuḻu aḻṯima, panya paluṟu wanakaḻaringu nyuntumpa walytjangka. Munun palunya aḻṯira uti tjitji utinma palula, ngula tjitji panya paluṟu puḻkaringkula paama panya paluṟunku kanyintjaku. Panya aṟa nyanga paluṟu nganampa tjaka ngaṟanyi alatjingalpai.”
Ka wati panya paluṟu Pawatjalu wangkanyangka kuliṟa nguḻu-nguḻuringu munu kulinu, “Munta, nguntiṉatju paama payamilantjikitjangku wangkangu, palu nyangangkuṉitju mitingingka tjuṯa miṟangka kalkuningi kungkawaṟa Ruthaku paama payamilaṟa aḻṯinytjaku.” Munu paluṟu kulintjatjanungku alatji wangkangu, “Wiya, ngayuluṉa paama panya palunya payamilantja wiyangku wantinyi. Palu nyuntu paama panya palunya payamilala munu Ruthanya aḻṯi, mununku palulanguṟu tjitji utila paama panya palumparinytjaku. Panya ngayuku tjitjiku paama wiya palatja palumpaṟa Ruthaku tjitjiku paama.”
7-8 Munu paluṟu tjinatja palumpa araltjaṟa Pawatjanya ungkula wangkangu, “Ngayuluṉanta unganyi nyanga tjinatja ngayulu wantira.” Tjakangkuya aṟa tjanampa alatjingalpai wangkara palyanmankunytjatjanungku.
9-10 Ka Pawatjalu tjinatja mantjiṟa wangkangu wati panya tjuṯangka, “Nyawaya! Ngayuluṉa mulapa kuwari paama payamilaṉi Nayumila, paama panya palumpa kuriku Ilima-likaku munu katja palumpa kutjaraku Maalanku pulampa Tjiliyanku. Munu nyangaṉa kuwari Maalanku kuri Ruthanya wanakaḻarinytja aḻṯinyi. Munuli ngula tjitji ngalinku kanyini, ka paluṟu puḻkaringkula kulilku, ‘Munta-uwa, nyangatja ngayuku tjamuku kamiku paama, kaṉa ngayulu kuwari wiṟuṟa alatjiṯu kanyilku.’ ” Munu Pawatjalu wangkangu tjanala, “Nyangatjaṉa mulamulangku wangkanyi nyurala miṟangka.”
11-12 Ka wati tjuṯangku Pawatjala wangkangu, “Uwa, palyala kulini nyuntu wangkanyangka. Kawi Mayatja Godalu tjitji tjuṯa Ruthanya ungama panya Jacobaku kuri kutjara puṟunypa, panya Raitjilnga pulanya Liyanya tjitji tjuṯa Godalu ungu. Kawi nyuntu wati mayatja-mayatja puḻka nyinama mani puḻka mulartjara ngura nyanga Bethlehemala. Kawi Godalu nyupalimpa tjitji tjuṯa palyanma tjana wiṟuṟa nyinanytjaku nyuntumpa tjamu ngaṉmanyitja Piṟitjiku tjitji tjuṯa puṟunypa.” Alatjiya Pawatjala wangkangu.
Ruthalu Iṯi Katja Kanyintja
13 Ka palulanguṟu Pawatjalu Ruthanya aḻṯira katingu palumpa ngurakutu kuriṟara pula nyinanytjikitjangku. Ka Mayatja Godalu Ruthanya pukuḻmanu, ka paluṟu iṯitjararingkula tjitji nyiṯayira kanyinu. 14 Ka iṯi wirkankunyangka minyma tjuṯangku nyakula pukuḻaringu munu Nayumila kamingka wangkangu alatji, “Kuwarila Mayatja Godanya mirawaṉinyi panya paluṟunta pakaḻi ungu nyuntunya pakaḻingku kanyintjaku puḻkaringkula. Kawi aṉangu Israelkunu uwankarangku nyuntumpa pakaḻi ngurkantaṟa puḻkanmanama. 15 Nyuntu panya ngaṉmanypa katjatjara pukuḻpa nyinangi, palu nyuntu kuwari nyuntumpa mingkayiku puḻkaṟa alatjiṯu pukuḻarinyi panya paluṟu nyuntumpa mukulya wiṟunya nyinanyi munu panya kuwari nyuntumpa pakaḻi kanyinu. Ka ngula pamparingkunyangka nyuntunya pakaḻingku wiṟuṟa kanyilku pukuḻmaṟa mulatu.” Alatjiya minyma Bethlehemanya nguraṟa tjuṯangku Nayumila wangkangu.
16 Ka Nayumilu pakaḻi palumpa ampuṉu munu palunya aṯunymaṟa kanyiningi pukuḻṯu. 17 Kaya minyma tjuṯangku iṯi panya wirkankunyangka uwankarangka tjakultjunangi, “Awai! Wanyuya kulila! Kuwari iṯi ngaringu Nayumiku pakaḻi.” Munuya tjitji panya palunya ininu Uupitanya. Ka Uupitanya puḻkaringkula ngula watiringu munu kuri aḻṯira tjitji utinu ini Jesse-nya, ka Jesse-nya puḻkaringkula ngula watiringu munu kuri aḻṯira tjitji utinu ini Davidanya.
18 Ka Uupitaku walytja iritilpi nyinangi Jacobanya. Ka Jacobalu katja ini Judah-nya utinu. Ka Judah-lu katja ini Piṟitjinya utinu. Ka Piṟitjilu katja ini Itjuṟannga utinu. 19 Ka Itjuṟantu katja ini Ramanya utinu. Ka Ramalu utinu katja ini Amina-tapanya. 20 Ka Amina-tapalu utinu katja ini Naatjannga. Ka Naatjantu utinu katja ini Tjalmannga. 21-22 Ka Tjalmantu katja panya Pawatjanya utinu wati panya Uupitaku mama. Alatjiṯuya walytja wanapari wanapari utiningi Jacobalanguṟu Uupitalakutu. Ka Uupitalu panya katja ini Jesse-nya utinu, ka Jesse-lu katja panya Davidanya utinu, ka paluṟu panya ngula Israelku mayatja puḻka nyinangi.