18
“Navong miva en atan koa Iahova, Ahi onami, mul sani min kami, minousiltei sakien onen vangi meatin sav keil koa amul en out enek koa atisaso en meten Ahi. 10 Minalingtei titami keil en ahor ten sanien ka minanittei keil ien. Minoumontei sakien ten lingling temat, minahotin vistei asa koa hemai heka en tounah keil koa amul akistal en out netan, ka minoumontei sakien ten eimas. Lev 19:26; Eks 22:18 11 Minoumontei vati sakien ten masing, tukoi vuo mae. Ka minahistei tounah ran ninin onen meatin keil koa umat tuai. Lev 19:31 12 Iahova, Ahi onami, tin kat vati meatin koa musil sakien keil enek, keil avi amus en meten. Kei hou rasilin vangi meatin keil ran atan enek veni keil amumon vati sakien keil enek. 13 Sakini, mihousil kat revi Iahova, koa vi Ahi onami.” Mat 5:48
Ahi vat kati keke hesan provet tamun koa hesuval Mosis
Duteronomi 18:14-22
14 Evus, Mosis viteni vit, “En atan koa misak mesein kami mivakuri, meatin koa, amusil sise ten sakien ten lingling temat ka avotin vis asa koa hemai ka en tounah keil koa amul akistal en out netan. Ka Iahova, Ahi onami, kei romaentei kami mivoumoni. 15 Sakini, kei hesan provet tai hesuval nau heka ven onami keiles, ka kami mihelong kat ren. Umen 3:22; 7:37
16 “Navong milah ruai en Vatihou Senae, mipeahi keke mivarlongtei mun ren Ahi ka mivarlestei mun mari ahang onen veni kami mimetau minamatmat. 17 Ka Iahova viteni minau vit, ‘Asa koa aviteni mal. 18 Inau nisan provet tai hesuvaluk heka enges ven one keil. Nihiteni mini asa koa hehiteni ka tounah vasi koa inau nameng kati mini, kei hehit meseini suk min meatin keil. 19 Kei heselus en isok ka inau nisan mahien min meatin koa seseini valong kat ren. Umen 3:23 20 Ka munak provet tai heselus en etai tounah koa inau narvitentei mini, kei hemat hehinati. Vati hetas en provet emun koa heselus en isen ahi sav keil.’ 21 ?Ka kami miheilea keke selusien onen provet tai rokatei ven Iahova hemukave? 22 Munak provet tai heselus en isen Iahova, ka asa viteni romaitei vahi anatin, miheilea keke koanek rovitei selusien onen Iahova. Provet enek selus enges en rendemien onen, ka kami minametauntei.”

18:10: Lev 19:26; Eks 22:18

18:11: Lev 19:31

18:13: Mat 5:48

18:15: Umen 3:22; 7:37

18:19: Umen 3:23