2
RI ai kan, ni ai pwara won komail er, kaidin ni kadek lokaia de lolekon en aramaj, me i padaki on komail er kadede en Kot. Pwe i jota wia kin ia, en aja meakot nan pun omail, Iejuj Krijtuj eta o a kalopuela. O nai mimi re omail ni ai luet, o majak, o rerer toto. O ai kajoi o ai padak kaidin ni kadek lokaia en lolekon, a ni kadede en Nen o manaman. Pwe omail pojon de pajoneki lolekon en aramaj akan, a manaman en Kot. Ari jo, me kit kin padapadaki me lolekon ren me unjok kan, a kaidin lolekon en jappa et, o pil kaidin en jaupeidi kan en jappa et, me pan jarodi, A kit kin padaki duen erpit en Kot me rir, iei me jo janjal, me Kot kotin kileledier ni en jappa jaik mia, pwen kalinanada kitail, Me jota jaupeidi en jappa men ajadar, pwe ma re ajaer i, re jota pan kalopuela Kaun en linan. A duen a intinidier: Me jota maj eu udialer, o me jota jalon eu ronadar, o me jota ko on nan monion en aramaj amen, iei me Kot kotin kaonop on, me pok on i. 10 A Kot kotin kadiarok on kitail ki Nen e, pwe Nen kin kotin rapaki meakaroj, pil duen kupur en Kot. 11 Pwe ij aramaj, me kin aja duen lol en aramaj akan, pwe nen en aramaj eta me mi re a? Iduen Kot, jota me aja meakan me udan Kot, pwe Nen en Kot eta. 12 A kaidin nen en jappa, me kit aleer, a Nen en Kot, pwe kit en ajada meakan, me Kot kotiki on kitail er. 13 I me kit pil kin padaki wei, kaidin ni lokaia o manin pan lolekon en aramaj, a ni majan akan, me Nen kotin kaweweda, kareda dipijou nenin akan. 14 A aramaj ip pwel jota kin ale meakot ren Nen en Kot, pwe me mal kot on i, pwe a jota kak on, pwe mepukat kin kajauiada ren Nen. 15 A me nenin kin kajauiada meakaroj, ap jota amen me pan kak kajauiada i. 16 Pwe ij me aja duen kupur en Kaun o, de ij me pan kak padaki on i meakot? A Nen en Krijtuj kotikot lol atail.