3
ARI ri ai kan i jota kak padaki on komail dueta on aramaj nenin, a on me uduken o kijin jeri en Krijtuj akan. I kamana kin komail pil en didi, a kaidin kijin mana, pwe komail jaikenta kak on, o komail pil jota kak on anjau wet. Pwe komail non uduken pwe iaduen, ma peirin o akamai, mi re omail, komail jo uduken o weweid ni tiak en aramaj akan? Pwe amen kin inda: Nai nain Pauluj amen, a amen: Nai nain Apoloj amen. Komail jo kin mi nin tiak en aramaj? Pwe ij Apoloj? O ij Pauluj, kaidin papa kai, me komail aja janer lamalam duen Kaun o kotin pan on amen amen? Nai me padukedier, a Apoloj me kalamu ir adar, a Kot me kotin kaparadar. Ari kaidin i meakot, me padukedi, pil kaidin i, me kalamu ir adar, a Kot eta, me kotikidar wa kan. Ari, me kin padukedi o me kin kalamu ir adar, ira dupeneta, o amen pan katinki iran ara dodok. Pwe kit me jauaj pan dodok en Kot, a komail japajap en Kot, o japwilim en Kot a kakau im. 10  Nai me wiadar pajon ki mak en Kot me i aleer duen jauje lolekon amen, a amen ujewei kakau poa, a amen amen en kalaka duen a kakau pon pajon wet! 11 Pwe jota me pan kak wia eu pajon, me pan toror jan me wiauier, i eta: Iejuj Krijtuj. 12 Ari, ma amen pan kauada pon pajon wet kold, jilper, takai, kajampwal, tuka, rä, pain kit akan, 13 Nan wiawia en amen amen pan janjaleda, pwe ran o pan kapareda due, pwe a pan kadiarok kida kijiniai. Pwe kijiniai pan kajaleda wiawia en amen amen. 14 Ma wiawia en amen, me a kauadar poa, pan mimieta, a pan katin. 15 A ma wiawia en amen pan ronala, a jota pan katin. A pein i pan dorela duen amen, me pitila jan nan kijiniai. 16 Komail jota aja, me komail tanpaj en Kot, o Nen en Kot kotikot lol omail? 17 A ma amen kawela tanpaj en Kot, nan Kot pan kawela i, pwe tanpaj en Kot me jaraui, ari iei komail. 18 Jota amen en kotaue pein i! Ma amen nan pun omail lamelame anjau wet, me a lolekon, mak eta, en wiala ol pweipwei men, pwen wiala lolekon amen. 19 Pwe lolekon en jappa et me jon en pweipwei ren Kot, pwe a intinidier: A kin kaloe kidi me aklolekon pein ar widiwidin. 20 Pil eu! Kaun o kotin mani, lamalam en me aklolekon kan, me mal. 21 Ari, jota amen en akkeleki aramaj akan, pwe omail meakaroj; 22 Ma Pauluj, de Apoloj, de Kepaj, de jappa, de memaur, de mela, de ma men met, de men mur, pwe karoj me omail. 23 A komail japwilim en Krijtuj, a Krijtuj japwilim en Kot.