4
ARAMAJ akan en wia kin kit papa en Krijtuj o jaunkoa pan me rir akan ren Kot. A iaduen jaunkoa kan? Amen amen en lelapok. I jota injenoki, me komail de kapun en aramaj kajaui ia da. Pein nai pil jota kajaui ia da. Pwe jota me i pein aja, a kaidin met, me i pun kila, a Kaun o me kin kajaui ia da. Ari, komail depa kajaui okotme mon a anjau, a lao Kaun o pan kotido, me pan kajanjale dan marain okiok en me rotorot akan o kadiarokada lamalam en nan monioin akan, amen amen ap pan indandeki ren Kot. Ri ai kan, mepukat i kin inda duen nai o Apoloj, pwe komail en ale jan kit, pwe amen ender lamelame, me a jiki jan me intinidier, pwe komail ender aklapalapaki amen, ap palian me teio. Pwe ij me mone kin uk? A jota, me mi re om, me koe jota aleer. A ma koe aleer meakaroj, menda koe kin juaiki, likamata koe jota aleer? Komail medier o kapwapwalar, o komail kin kaunda, ap jota ale jan kit. I men, komail en kaunda, pwe kit ap pil pan ian komail kaunda. Pwe i lamelame, me Kot kotin wiai on kit wanporon akan, en tikitik melel, me mau on mela, pwe kit wialar men kapuriamui eu ni jappa mon tounlan o aramaj akan. 10 Kit me jon en pweipwei pweki Krijtuj, a komail me lolekonki Krijtuj; kit me luet, a komail me kelail; komail me indand mau, a kit me indand jued. 11 Kokodo lel auer met kit men manadar, o pil men nim piladar, o kilijo, o je kin kalokolok, o jota deu at. 12 O dodok ni pein pa at; kit me kalok jued, a je kin kapaiada, kit me kalokolok, a je kin nenenla; Ni at pakaraun mal, kit kin kapakap. 13 Kit wialar tatan kid o kopataun aramaj karoj. 14 I intiniedier mepukat kaidin pwen kanamenok komail, a pwen panaui komail nai jeri kompok kan. 15 Pwe ma omail jaunpadak pan Krijtuj me nen, nan jam omail akan me jota non toto, pwe nai me kaipwi komail ren Krijtuj Iejuj ki ronamau. 16 I ari poeki re omail komail en idauen ia do. 17 Pwe i me i kadarki won komail Timoteuj nai jeri kompoke o lelapok pan Kaun o pwen kataman kin komail duen al ai kan pan Krijtuj, duen me i kawewedar ni momodijou karoj. 18 Akai komail me aklapalap likomata i jota pan pwar won komail. 19 A i pan pwar won komail madan, ma Kaun o pan kotin kupura. I ap pan kilan kaidin padak en me aklapalap akan, a me manaman. 20 Pwe wein Kot jota mi ni kajoi a ni manaman. 21 Da me komail mauki? I en pwar won komail wa jokon, de limpok o nen en opampap?