5
I PIL ronadar, me nenek kin wiaui nan pun omail. A eu jon en nenek, me jota kin wiaui ren men liki kan; pwe dene amen paudeki en a papa a paud. A komail me aklapalap, ap jota injen juedeki o kajapokela jan komail, me wiadar met. A ni ai doo jan komail ni pali war, ap koren ion komail ni pali nen i iet me i kapunadar, dueta amen, me mi re omail, Ni mar en atail Kaun Iejuj, ni atail pokon pena re omail ni pali nen atail, ki manaman en atail Kaun Iejuj. Me wiadar met i panalan Jatan, pwen kawela uduk o, pwe nen o en kamaurela ni ran en Kaun Iejuj. Kaidin me mau omail juaiki. Komail jota aja, me kalap kij kin kamutala dolepa karoj? Ari, kokowei jan kalap kitai, pwe komail en wiala plaua amaj kap, pwe komail udan plaua amaj kap, pwe atail paja Krijtuj kamatalar. Kitail ari en wiada atail paja, kaidin ni kalap kitai, pil kaidin ni kalap lemai de me jued, a ni plaua amaj kap ni pun o melel. Nai intin won komail er nan kijin likau o, pwe komail ender waroki on me nenek kan. 10 Ari mepukat i jota kin inda duen me nenek ren men liki kan, de me norok kapwa, de me lolap akan, de me wun ani, pwe ma idue, komail en katoror wei jan jappa. 11 A met i intin won komail er ender waroki on amen, me adaneki jaulan, ap nenek, de me norok kapwa, de kati ani mal, de lalaue amen, de kamom joko, de me lolap; komail ender ian i mana. 12 Pwe menda re i men liki? Kaidin ai dodok en kadeik irail ada. Komail jota kin kadeikada nan pun omail? 13 A me mi liki ko, Kot pan kotin kajapoke wei jan re omail me jued o!