7
A IET duen me komail intinie don ia, a mau on aramaj amen, a ender jair li amen. Ari jo, amen amen en ale pein a warok li, o amen amen en ale pein a warok ol, pwen der dender. Ol o en wiai on a warok li me inen, a pil dueta li on a warok ol. Li o jota kak poedi pein war a, a a warok. Pil dueta ol o jota kak poedi pein war a, a a warok. Der jo oke amen amen, ma jo, pweki inau anjau kij, pwen mot ijejol rer ekij o kapakap, ap pur pena, pwe Jatan de kajonejon komail omail jo oke pena. Mepukat kaidin kujoned eu, pwe pein ai lamelam. A i men aramaj akan karoj en dueta nai. A amen amen aleer pein a pai en mak jan ren Kot duen amen amen. A nai indai on me jo papaud o li odi kan, me mau irail en dadaur dueta nai. A ma irail jota kak on, irail en papaud; me mau papaud jan dender. 10 O on me papaud akan nai me ilaki wei, a kaidin nai pwe Kaun o: Li papaud ender kamuei wei jan a warok! 11 A ma a muei wei janer, i en dadaurata a kirip de kadeke a warok, o ol ender kajela a warok. 12 Kaidin Kaun o, pwe nai men indan me tei kan: Ma ri atail ol amen mia, me a paud jopojon amen, ap men mimieta re a, a ender kajela li o. 13 Pil dueta li amen, ma a warok jopojon amen o a men mimieta re a, a ender kajela ol o, 14 Pwe ol jopojon me kajaraui kilar li o, o li jopojon kajaraui kilar ol o, pwe ma a jo due met, noumail jeri kan me jamin, a met irail me jaraui. 15 A ma me jopojon o pan muei wei jan, ari i en muei wei jan; ri ol de ri li jota kin kaupindi ni mepukat. A Kot me kotin molipe kitail, pwen popol pena. 16 Pwe iaduen, koe li o, koe aja, me koe pan kak kamaurela ol o? De koe ol, koe pan kamaurela li o? 17 A duen Kaun o pan on amen amen, duen Kot molipe on amen amen, iduen dadaurata; nan iduen nai ilakilan momodijou akan karoj. 18 Ma amen me paeker ni jirkomjaij, i en dadaurata a jirkomjaij, a ma amen me paeker ni jojirkomjaij, i ender ian jirkomjaij. 19 Pwe kaidin meakot jirkomjaij, o pil kaidin meakot jojirkomjaij, a wiawia kujoned en Kot akan. 20 Amen amen en dadaurata udan a koa ni a paeker. 21 Ma koe paeker ni om ladu, koe der injenjuedeki, a ma koe pan kak maioda jan, ari pil me mau. 22 Pwe ladu men, me paeker on Kaun o, nan a maio ren Kaun o; o pil dueta me maio men paeker ap pan ladun Krijtuj men. 23 Komail me neti kidar pai eu, der wiala ladun aramaj akan. 24 Ri ai kan, amen amen dadaurata ut arail ren Kot. 25 A duen peinekap akan, jota kujoned eu jan ren Kaun o; a pein ai lamelam mia, pwe i aleer mak en Kaun, pwen kak melel. 26 Iet me i lameda, me mau on aramaj jota papaud, pwe ni anjau apwal wet. 27 Ma koe kapapaud on li amen, ender men muei jan, a ma jo om paud mia, ender rapaki li amen. 28 A kaidin dip eu, ma koe pan papaud; o ma jeripein amen pan papaud, kaidin dip. A a pan apwal on mepukat ni pali uduk arail. A nai jota men, me apwal kot en lel on komail. 29 A ri ai kan, mepukat i indada, pweki anjau o me motomot. A pil eu: Me mau on me ar warok mier, en wia dene jota ar warok; 30 O me kin janejan, dene jota janejan; o me kin pereperen, dene jota ar peren; o me kin netinet, dene jota ar kapwa. 31 O me dodokki jappa, ren kalaka, pwe eder wiaki me jued. Pwe mom en jappa et pan rojala. 32 A i men, komail ender lodi on me apwal. Me jota papaud, kin apwali me japwilim en Kaun o, duen a pan kaperenda Kaun o. 33 A me papaud, kin lamelame, me kon on jappa, duen a pan kaperenda a paud. 34 A nan pun en li papaud o peinekap me wuk pajan: Me jota papaud, kin apwali me japwilim en Kaun o, pwen jaraui ni pali war o pil ni pali nen; a me papaud, kin inon ion me kijan jappa, duen a pan kak kaperenda a warok. 35 Mepukat i inda wei, pwen kamaui komail, a kaidin pwen jaliedi komail, a pwen jauaja komail, pwe karoj en inen o pun re omail, o pwe komail en papa Kaun o. 36 A ma amen lamelame, me japun, ma a jota pan mueid on na jeripein, me mau on papaud, en papaud; ari, a pan wia duen me a mauki, pwe kaidin dip, ma a pan mueid on i en papaud. 37 A ma amen me kelail ni monion i, pil kelail on kaunda, pein injen a, ap inauki on nan monion i en kolekol na jeripein, i me mau. 38 Ari, ma amen pan papaud me mau, a ma amen jota pan papaud, me mau jan. 39 Li papaud amen me kaupina kidi pun en papaud arain a warok memaur; a ol o lao mela, nan a maio on kapapaud, me a mauki, i eta; a en wiaui ren Kaun. 40 Meid pai, ma a pan dadaurata a kirip duen me i lameda, A nai aja, me Nen en Kot pil kotikot re i.