10
PWE ri ai kan, i men, komail en aja duen jam atail akan, me mi pan palin dapok eu o kotela madau o. Irail karoj ap paptaij on Mojej ni palin dapok o ni madau o. O karoj tunoler jak nenin, O karoj nim jan pil nenin; pwe irail nim jan paip nenin, me kotikot re ’rail, iei paip o Krijtuj. A me toto re ’rail, me Kot jota kak kupuramauki, pwe irail lokidokilar nan jap tan. A mepukat wiauier, pwe kitail de kaalemoni, pwe kitail ender inon ion me jued akan duen irail inon ion. Komail pil ender kati ani mal due irail, duen a intinidier: Aramaj pukat mondi penan nam o nim ap uda madomadon. Kitail pil der wia nenek, duen me akai irail wiadar, ap rianen jilekid mekilar ni ran ta ieu. Kitail pil der kajonejon Krijtuj, duen akai irail kajonejon i, ap mekilar jerpent kai. 10 Komail pil der lipaned, duen akai ir lipanededar, ap kame kilar men kamekam men. 11 Mepukat karoj wiaui on irail men kaalemoni; ap intinidier, pwe men panaui kin kitail, pwe kitail leler imwin kaua. 12 Ari ma amen lamelame, me a kajinenda, en kalaka pein i, pwe a de pupedi. 13 Jota jonejon eu lel on komail, i eta, me aramaj itar on, pwe Kot me melel, me jota kin mueid on komail jonejon eu, me komail jota itar on. A ni jonejon a pan kotin kaimwijokela, duen me pan kak pa omail 14 Ari kompoke pai kan, komail tane jan kati ani mal! 15 Mepukat i indai on komail, pwe komail me lolekon; a pein komail kajauiada, me i inda. 16 Dal en pai me kit kin kapaiada, kaidin i dal en atail jaupena ren ntan Krijtuj? O prot me kit kin pilitiki pajan, kaidin i atail jaupena en war en Krijtuj? 17 Pwe kitail me toto me lopon ta ieu, o war ta ieu, pwe kitail karoj tunole jan lopon ta ieu. 18 Komail kilan Ijrael pali uduk. Irail me kin kan jan mairon, kaidin irail pil minimini on pei jaraui? 19 A da me i en inda? I en inda me mairon on ani mal meakot? De dikedik en ani mal meakot? 20 A karoj me men liki kan maironki, re kin maironki on tewil akan a kaidin on Kot. A i jota mauki, komail en minimin on tewil akan. 21 Komail jota kak nima jan dal en Kaun o pil jan dal en tewil akan; komail jota kak ian tepel en Kaun o pil tepel en tewil akan. 22 De kitail en palian Kaun o? Kitail me kelail jan i? 23 A muei oner meakaroj, a kaidin karoj me kin kamaula; a muei oner meakaroj, a kaidin karoj me kin kapunla. 24 Jota amen me pan apwali pein a dipijou, a en amen. 25 Karoj me kin netila nan wajan netikila uduk, komail kan, ap der kalelapok duen jon ar, pwe komail der katoutouki injen omail. 26 Pwe japwilim en Kaun jappa o audepa kan. 27 A ma amen, me jopojon pan luke komail, en toun kapara kamadip, o ma komail men ian, ari, karoj me pan nek on komail, komail en kan, ap der kalelapok duen jon a, pwe komail der katoutouki injen omail. 28 A ma amen pan indan komail: Met kijan mairon en ani mal, komail der kan pweki i, me kajaledar, pwe komail der kawela injen arail. 29 A met i jolar inda duen pein injen om a duen injen en amen. Pwe menda injen en amen pan kajauiada ai jaladokelar? 30 Pwe ma i ian kan ki danke, menda i en kalok jued, pwe i tunole ni ai danke? 31 Ari, ma komail kan de nim de wia meakot, komail en wia meakaroj, pwen wauneki Kot. 32 Komail der kadipikelekel men Juj, de men Krik, de momodijou en Kot, 33 Duen i kin pok on amen amen ni ai wiawia kan karoj, o jo moneki me pein ai, pwen jauaja me toto, pwe irail en dorela.