9
KAIDIN nai maiodar? Kaidin wanporon amen nai? I jota udialer Iejuj atail Kaun? Kaidin ai wiawia pan Kaun o komail? Ma i jota wanporon amen on me tei ko, a on komail; pwe komail kajale pan ai koa en wanporon pan Kaun o. Iduen i kin japenki, ma meamen kin kalelapok re i. A jota muei on kit er, en mana o nim? A jota muei on kit er, en paudeki li amen, me pan ian kit jailok jili, duen me wanporon tei kan, o ri en Kaun o, o Kepaj kin wiada? De nai o Parnapaj eta me a jota muei on liki jan dodok en pa at? Ij me kin ian mauin ap pwain pein i? Ij me wiada mat en wain eu, me jota kin kan kijan wa? Ij me kin kamana pwin man akan me jota kin kan pil en didi en man oko? Mepukat i jota kin inda nin tiak en aramaj akan, pwe kaidin kapun o me pil majanier due? Pwe a intinidier nan kapun en Mojej: Koe der pira pena au en kau ol amen, me kin tiaka pajan korn. Iaduen, Kot kin apapwali kau ol akan? 10 De kaidin pweki kit, me a kotin majaniekier mepukat? Pwe me kin japajap, en kaporoporeki a dodok; o me kin dolun en kaporoporeki, me a pan ian ale kijan wa. 11 Pwe ma kit wiai on komail japajap nenin, a kaidin me kajampwal kot, me komail pan apwali kit ni pali uduk. 12 A ma a muei on me tei kan, ale jan omail dipijou kan, nan kit me jo mau on jan irail? Ari jo, kit jota kol on kit tiak wet, a je men mia ni at apwal akan, pwe jen de karompwa ronamau en Krijtuj. 13 Komail jota aja, me irail, me jopijokki jaraui, pil manamana jan nan im en kaudok, o me irail, me kin papan pei jaraui, pil aleki pwaij ar jan pei jaraui? 14 Iduen Kaun o kotin majani, me irail, me padaki ronamau, pil pan manaki ronamau. 15 A nai jota kin kol on ia eu ren mepukat, o i jota intin wei mepukat, pwe komail en kapwai on ia mepukat, pwe a mau on ia en mela, mon amen pan kawela mar ai. 16 Pwe ma i padaki ronamau, jota me i en juaiki, pwe i en udan wiada; pwe jued on ia, ma i jota padaki ronamau. 17 Pwe ma i peren kida dodok wet, i pan ale katin, a ma i kan wiada, nan kujoned mia, i en wiada. 18 Ari, ia katin pai ni ai padaki ronamau ap jota pwaipwai, pwe i ender akapwaipwaiki jan ronamau meakot. 19 Pwe nai me udan maiodar jan amen amen, ari jo, i wia kin ia ladun amen amen, pwe i en kamaurela me toto duen i kak on. 20 I wia kin ia Juj amen on Juj akan, pwen kamaurela Juj akan; o on irail, me mi pan kapun, dueta pan kapun amen, pwen kamaur ir ala, me mi pan kapun; ari jo, nai jolar mi pan kapun. 21 On irail me jota mi pan kapun, i wia kin ia me jota mi pan kapun amen; ari jo, kaidin nai me likin kapun mon Kot, pwe i kin mi pan kapun en Krijtuj, pwen kamaurela me jota mi pan kapun. 22 On me luet akan, i wia kin ia me luet amen, pwen kamaurela me luet akan. Nai wiala jon karoj on amen amen, pwen kamaurela akai waja karoj. 23 I me i kin wiawia pweki ronamau, pwe i en ian i pwaijaijki. 24 Komail jota aja, duen men weir en tan, irail karoj kin tan, a amen ta, me pan ale pai? Komail ari en tan idipok, pwe komail en ale. 25 A amen amen me aktan idipok, kin ijejol pokon. Irail kin wia me, pwen ale mar kamon a kitail, pwen ale me jo kamon. 26  Nai ari aktan jopuiok; nai kin pepei, a kaidin dueta me woki nan wäwä; 27 Pwe i kin jok pon war ai, pwen katenedi, pwe i de padaki on akai, ap pein lokidokila.