3
I me nai Pauluj en Iejuj Krijtuj a jalidi men pweki komail men liki kan, Due me komail ronadar iran ai koa dodok en mak en Kot, me i aleer pweki komail. A kaudial eu, me kajanjale on ia, me rir akan, duen ai intin motomot on komail er nin tapi o Ari, ma komail pan wadok, komail ap pan diar, duen ai lolekon ni me rir akan ren Krijtuj. Me jota kadiarok on aramaj akan ni muein maj o, ap kadiarok on japwilim a wanporon o jaukop jaraui kan ren Nen: Pwe men liki kan en ian jojo o ian kijan war a, o ian a inau ren Krijtuj Iejuj ki ronamau, Me nai wiala papa men duen ai pai en mak en Kot, me i aleer ki a manaman lapalap. Nai, me tikitik jan jaraui kan karoj, aleer mak wet, en padaki on men liki kan duen kapwapwa lapalapia en Krijtuj. O pwen kamaraini amen amen duen koa dodok en rir akan, me nekinek jan nin tapin kaua ren Kot, me kotin kapikadar meakan karoj, 10 Pwe anjau wet men poa kan o me manaman akan, me kotikot nanlan, en ereki momodijou jon en erpit en Kot karoj. 11 Duen kupur a, me a kotin kileledier ni tapin kaua ren Krijtuj Iejuj atail Kaun. 12 Pweki i me kitail pil kak aimaki tu on Kot ni atail kaporopor o pojon i. 13 Nan i me i men poeki, komail ender motot ki ai kamekam kin komail, pwe men kalinanada komail. 14 I me i kin kelepuki on Jam en atail Kaun Iejuj Krijtuj, 15 Me mar en penainai pokon nanlan o jappa tapi jan ia. 16 Pwen kotiki on komail manaman, duen a kapwapwa en a linan, en kelaileki Nen i nan pali lol en aramaj, 17 Pwe Krijtuj en kotikot nan monion omail pweki omail pojon, pwe komail en tenedi o jondi ni limpok, 18 Ap kak on ian jaraui kan karoj dedekida tälap, o aned, o lol, o ile; 19 O en pil ajada limpok en Krijtuj, me jikida jan erpit karoj, pwe komail en direki kupur en Kot karoj. 20 A i, me manaman on wiada, me lapa jan atail poeki o lamelame duen o manaman o, me kin dodok lol atail. 21 Linan en ko on i ni momodijou pan Krijtuj Iejuj kokolata joutuk. Amen.