4
NAI en Kaun a jalidi men, kin panaui komail, pwe komail en kekeid inenweita ni koa eu, me komail paeker on, Ni karakarak melel, o opampap, o kanonama, o limpok pena nan pun omail. Ankelail on wia minimin eu ni Nen jaupena ki jal en popol. War ta ieu, o Nen ta ieu, duen me komail paeker on ni kaporopor ta ieu, en omail paeker on. Kaun ta men, pojon ta ieu, paptaij ta ieu, Kot o Jam en karoj me ta men me kotin poedi meakaroj o daudaulole, o me kotikot lol atail karoj. A kitail karoj aleer atail pai en mak duen jon en kupur en Krijtuj. I me a kotin majani: Ni a kotidalan poa, a kotin jaliedi me jalidi kan, o a kotiki on aramaj pai kan. A iaduen, ma a kotidalan poa, kaidin a pil jo kotidilar pa jed, waja lolia maj o? 10 Me kotidila, i ota, me kotida wei ileila jan nanlan kan karoj, pwen kadirela waja karoj. 11 O a kotin kajapwilada akai, en wanporon akan o akai en jaukop akan, o akai en waronamau kan, o akai en jilepa o jaunpadak kan. 12 Pwen kapunala jaraui kan on wiawia dodok eu, me pan kauada war en Krijtuj. 13 Kitail karoj lao lel on pojon ta ieu, o lolekon ki Japwilim en Kot, o wiala ol melel, me paroki on Krijtuj ni a unjokela, 14 Pwe kitail en jolar tau en jeri pwelel, me mokimokideki jili padak likam, me kin pwai kida kotaue en aramaj akan o ar likam, o widiwidin me re kin wiada, pwen kaweid japun. 15 A kitail en melel ni limpok, ap kakairida ni jon karoj on Krijtuj, me tapwi o. 16 Me war pon kakauda jan o kokon akan karoj kateneten pena ia; a kokon pukat papa pena, duen dodok en kokon akan eu eu, duen ar itar on, iduen war o kin kakairida o maular ni limpok. 17 I me i indai on komail o kadede kila Kaun o, me komail ender weweid dueta men liki kan kin wia ni aklapalap en nen ir. 18 Me nen arail rotorotalar, o re jan maur en Kot, pweki ar jololekon me mi lol arail o pweki monion arail kapitakailar. 19 Me jolar pam waja, ap mueid on pein irail, en dender o inon ion kapwaiada jon en jaut akan karoj. 20 A kaidin iduen, me komail ajadar ren Krijtuj. 21 Ma komail roner duen i o padakki i, me tiak melel mi ren Iejuj. 22 Komail ari muei jan tiak en maj o aramaj marin, me kin kawe kila pein i inon jued. 23 A komail en kawilikapada nen omail! 24 O danwar anekila aramaj kap, me wiauier duen kupur en Kot, ni melel o pun o jaraui. 25 I me komail en kajela likam amen amen ap lokaia melel on men impa, pwe kitail jau ta ieu. 26 Ni makar komail der wia dip, o katipin der kirila mon omail injenemaula. 27 Ender duki on tewil o! 28 Me pirap, ender pur on pirap, a mak eta, en dodok, kadokeki pa kan dipijou mau, pwen kaonop da kijakij on me jamama kan. 29 Kajoi jaut ender ko wei jan nan au omail, a men kamau, pwen papaki on me karon akan me mau. 30 Komail der kamauke Nen jaraui en Kot, me komail kilelekier on ran en kajapaledo! 31 A limelimek jued, o linaranar, o makar, o men pei, o lalaue en doo wei jan komail, o pil jon en jued karoj. 32 A komail en kadek pena, o poka pena, o mak pena amen amen, dueta Kot kotin maki on komail ren Krijtuj.