LUHAMBA LWA KWANJA LWA PAULU KWA
WAKORINTU
ULONGOLERU
Luhamba lwa kwanja kwa Wakorintu lulembitwi na ntumintumi Paulu mushinja sha malongu muhanu na tanu Pakwiyuka Yesu (1:1). Alu ndo luhamba lwa kwanja pakati pa mahamba mawili gatuwera nagu gakalembiti Paulu kwa shipinga sha wantu yawamjimira Yesu aku Korintu. Pamonga luhamba alu lulembitwi mushipindi shakaweriti kankulikala Efesu pamberi pa mpangu gwakuwi gwa kuwatyangira wantu wa Korintu mumwanja gwakuwi gwa kugenda na kuwuya kulawa Makedoniya (16:5-9).
Luhamba alu ndo mawankula ga visoweru vyakawankiti Paulu kulawa kwa walongu wamu wa shipinga sha wantu yawamjimira Yesu kuusu vitwatira vidoda vyavitendikiti pakati pawu, paiwera pamuhera na malekaniru na uhumba. Lushi lwa Korintu lumanikana nentu kwa vitwatira vyakuwi vya uhumba, su shiwera ndiri shitwatira sha kulikangasha kwa shipinga sha wantu yawamjimira Yesu kulemberwa kuusu vitwatira vya ntambu ayi. 1Korintu iwera na shipandi shashimanikana nentu kuusu mafiliru (13).
Yagaweramu
Paulu kankuwalamsiya Wakorintu na kumgambira mayagashii Mlungu kwajili ya womberi, shipandi sha 1:1-9
Shakapanu kankuyowelera kuusu visoweru vyakapatiti kuusu malekaniru mushipinga sha wantu yawamjimira Yesu aku Korintu, shipandi sha 1:10-4:21
Kayi kankuyowelera vitwatira vya uhumba na vitwatira vya kusitakiana na kulijega mushizyungu, shipandi sha 5 mpaka shipandi sha 6.
Shakapanu kankulagalira kuusu vitwatira vya ndowa na kulaviya tambiku kwa vinyagu na kuguwira na mafupu ga shirohu na uzyukusiwu, shipandi sha 7 mpaka shipandi sha 15.
Upeleru kankumalalira kuusu malagaliru ga vitendu na malagaliru ga muntu mweni, shipandi sha 16.
1
Neni Paulu yawanshemiti kuwera ntumintumi gwa Yesu Kristu kwa mafiliru ga Mlungu na mlongu muyetu Sosteni.
Twankuwalembelerani mwenga yamuwera shipinga sha wantu yawamjimira Yesu aku lushi lwa Korintu. Mwenga mtendwa wananagala toziya mulikolerana pamuhera na Yesu Kristu, mshemitwi muweri wantu wa Mlungu, pamuhera na wantu woseri kila pahala pawamguwira Mtuwa gwetu Yesu Kristu, yakawera Mtuwa gwawu na gwetu viraa. Manemu na ponga ya Mlungu Tati gwetu na ga Mtuwa gwetu Yesu Kristu, gaweri pamuhera na mwenga.
Tekeleru zya Mlungu kupitira Yesu Kristu
Mashaka goseri numgambira Mlungu mayagashii kwajili ya mwenga, toziya ya manemu gakawapananiti mwenga kupitira Yesu Kristu. Toziya kwa kulikolerana pamuhera na Kristu muwera walunda mukila shintu. Mpananwa kutakula na kumana. Ujumbi kuusu Kristu wanakaka mngati mwenu. Hangu mpungukiwitwi ndiri lifupu lyoseri lyampananitwi na Rohu Mnanagala, pamuwera mwankuhepera kugubutulwa kwakuwi Mtuwa gwetu Yesu Kristu. Nayomberi hakawagangamaziyi mwenga mpaka upeleru, mpati kuwoneka pota na ukondola mulishaka lilii lya Mtuwa gwetu Yesu Kristu. Mlungu yakawera mwaminika, kawashemiti mwenga muweri pamuhera na Mwana gwakuwi Yesu Kristu, Mtuwa gwetu.
Kulibagulana kwa wantu yawamjimira Yesu
10 Wantu yawamjimira Yesu wayangu, nuwaluweni kwa litawu lya Mtuwa gwetu Yesu Kristu, mulijimilirani mukila shintu shamtakula, su nakuwera malekaniru pakati pa mwenga. Mulikolerani nakamu pamuwera na liholu limu na nfiru yimu. 11 Wantu yawamjimira Yesu wayangu, wantu wamonga kulawa kwa kaya ya Kloyi, wang'ambira kuwera mwenga mwankulirewa. 12 Neni nfira kutakula shampikiniriti kulawa pakati pa mwenga, yumu kalonga, “Neni gwa Paulu”, Yumonga kalonga “Neni gwa Apolu”, Na yumonga kalonga, “Neni gwa Peteru.” Kwa litawu lya Shigiriki wamshema Kefa, na yumonga kalonga, “Neni gwa Kristu.” 13 Hashi, Kristu kabagulika? Hashi, Paulu ndo yawampingikiti kwajili ya Mwenga? Ama hashi, mbatizitwi gambira ntumintumi gwa Paulu?
14 Mayagashii Mlungu toziya numubatiziti ndiri muntu yoseri pakati penu, kumbiti hera Krispu na Gayu. 15 Su kwahera muntu yakaweza kutakula kuwera mwenga wakubatizeni kwa litawu lyaneni. 16 Nulihola, vilaa numubatiziti Stefana na kaya yakuwi, kumbiti mani panumbatiziti muntu gwingi. 17 Kristu kantumiti ndiri kubatiza, kumbiti nuwabweleri wantu Shisoweru Shiwagira, kayi nushibweri pota na kutendera luhala lwa mbweru za wantu, su makakala ga kuhowa kwa Kristu palupingika nagawoneki kuweri shintu ndiri.
Kristu ndo likakala na luhala lwa Mlungu
18 Toziya ujumbi wa kuhowa kwa Kristu palupingika kuwera uzigizigi kwa wantu yawagamira, kumbiti kwa twenga yatulopoziwa, ujumbi awu ndo makakala ga Mlungu. 19 Malembu Mananagala galonga,
“Aharibisiyi luhala lwa yawawera na luhala,
Na mahala ga wantu hanyasili kutali.”
20 Su kakoshi yakawera na luhala? Hashi, kakoshi mfunda gwa malagaliru? Hashi, kakoshi shikambaku gwa kutakuziyana gwa pasipanu? Mlungu kulanguziyiti kuwera luhala lwa pasipanu lyahera mahala.
21 Toziya kwa luhala lwa Mlungu, wantu hapeni wammani Mlungu kwa njira ya luhala lwawu weni. Mlungu kafiriziwiti kuwalopoziya wantu yawajimira kupitira shizyigizyigi shatuwabwerera. 22 Wayawudi wafira lilangaliru handa shilangaliru, Wagiriki wankusakula luhala. 23 Kumbiti twenga twankumbwera Kristu yawampingikiti. Kwa Wayawudi shitwatira ashi shiwera shileweleru na kwa wantu yawawera ndiri Wayawudi shiwera shizyigizyigi, 24 kumbiti kwa walii yawashemitwi na Mlungu, Wayawudi pamuhera na wantu yawawera ndiri Wayawudi, Kristu ndo likakala lya Mlungu na luhala lwa Mlungu. 25 Toziya shashiwoneka kuwera uzigizigi wa Mlungu, shiwera na luhala kuliku luhala lwa muntu, na shilii shashiwoneka shahera makakala ga Mlungu, shiwera na likakala kuliku likakala lya muntu.
26 Wantu yawamjimira Yesu wayangu, vinu muliholi Mlungu pakawashema, wavuwa wenu waweriti ndiri na luhala lwa munshimba na wantu wavuwa ndiri yawawera na makakala na wantu wavua ndiri yawawera na ukulu. 27 Kumbiti Mlungu kavisyaguliti vitwatira vyaviwoneka pasipanu kuwera vizigizigi, su kawasoniziyi wantu yawawera na luhala na Mlungu kavisyaguliti vitwatira vilii pasipanu viwoneka legilegi, su kawasoniziyi wantu yayawera na makakala. 28 Mlungu kavisyagula vitwatira vilii pasipanu viwoneka vyavifaa ndiri na vyawavizarawu, su kavihalabisiyi vilii vyaviwoneka na wantu kuwera shintu shikulu. 29 Su kwahera muntu yoseri yakaweza kulitumbira shoseri kulongolu kwa Mlungu. 30 Kumbiti Mlungu ndo yakawakolelerani pamuhera na Yesu Kristu. Mlungu kamtenditi Kristu kaweri luhala lwetu, kwa njira yakuwi twenga tutendwa waheri kulongolu kwa Mlungu, tuweri wantu wananagala wa Mlungu na kulopoziwa. 31 Su Malembu Mananagala ntambu yagalonga, “Yakafira kulitumbira, kalitumbiri Mtuwa ntambu yakatenda.”