2
Ujumbi wa Yesu yawampingikiti
Walongu wayangu, neni paniziti kwa mwenga nuwabweliriti ndiri bada nakaka ya ujumbi wa Mlungu kwa visoweru viherepa, ama kwa luhala lwa muntu. Toziya panilikaliti na mwenga amuwiti kulyaluwa goseri, ira kummana Yesu Kristu, ulii yawampingikiti. Paniziti kwa mwenga nweriti legilegi, nendemera kwa lyoga nentu. Mafundishu ganeni na mabweru ganeni, gawera ndiri kwa visoweru viherepa na ga luhala lya kuwakwegera wantu, kumbiti gaweriti na makakala ga Rohu gwa Mlungu. Ntenditi hangu, su njimiru ya mwenga nayilitumbira luhala lwa muntu, kumbiti ilikali mumakakala ga Mlungu.
Luhala lwa Mlungu
Pamuhera na hangu, tubwera ujumbi wa luhala kwa walii yawakula murohu. Kumbiti luhala alu lwa pasipanu ndiri ama lwa wakolamlima ndiri wa pasipanu, yawagenda kwagamira. Luhala lwanuwabwelera ndo luhala lwa bada ya Mlungu, luhala lwalufifikiti, yomberi lwakalusyaguliti kala kwanjira makashu kwajili ya ukwisa wa twenga, pamberi pa kuwumbwa pasipanu. Kwahera ata mkolamlima yoseri gwa pasipanu yakalumaniti luhala alu. Handa mewalumaniti, womberi mewampingiki ndiri Mtuwa gwa ukwisa. Kumbiti ntambu yagatakula Malembu Mananagala,
“Vitwatila vyeni lisu lipatiti ndiri kuwona, ama likutu kupikinira,
Vitwatira vyeni muntu kapatiti ndiri kuvihola mumoyu,
Aga ndo Mlungu gakawatandiriti walii yawamfira.”
10 Avi ndo vitwatira Mlungu vyakatugubutuluriti kwa njira ya Rohu gwakuwi. Toziya Rohu kalola lola kila shintu ata vitwatira vyaviwera mungati mwa Mlungu. 11 Hashi, gaa yakaweza kugamana galii gagawera mngati mwa muntu handa ndiri rohu gwakuwi yakawera mngati mwakuwi mweni? Su ntambu iraayi, kwahera yakavimana vitwatira vya Mlungu, kumbiti Rohu gwa Mlungu. 12 Twenga twankiti ndiri rohu gwa pasipanu, kumbiti twankiti Rohu yakalawiti kwa Mlungu su tuweza kuvimana vyoseri Mlungu vyakatupananiti.
13 Su twenga twankutakula ndiri kwa visoweru vyawatufunditi kwa luhala lwa muntu, kumbiti twankutakula kwa visoweru vyatufunditwi na Rohu, patuvitakulira vitwatira vya shirohu kwa wantu yawawera na Rohu. 14 Muntu yakahera Rohu hapeni kawanki vitwatira vya Rohu gwa Mlungu, vitwatira avi viwoneka vya uzigizigi hera kwakuwi na hapeni kavimani, toziya gamanikana hera kwa utanga wa Rohu. 15 Muntu yoseri yakawera na Rohu gwa Mlungu ayu kaweza kuyambula uherepa wa kila shintu, kumbiti kwahera muntu yakaweza kumtoza. 16 Malembu Mananagala galonga,
“Gani yakaweza kugamana mahala ga Mtuwa?
Gani yakaweza kumfunda Mtuwa?”
Kumbiti twenga twana mahala ga Kristu.