LUHAMBA LWA KWANJA LWA
PETERU
ULONGOLERU
Luhamba lwa kwanja lwa Peteru lulembitwi na ntumintumi Peteru. Peteru kanjiti luhamba lwakuwi kwa kulonga mweni kagaa na gaa yakamlembiliriti. Mweni kawalembiliriti wantu woseri yawamjimira Yesu yawawera wahenga mupasipanu (1Pet1:1). Yomberi katenditi hangu kwa wabetula wakuwi mala zivuwa kulanguziya mweni ndo yakalulembiti toziya luhamba alu lulifana na luhamba lwa Paulu kwa Waefesu, wantu wavuwa wajimira kuwera luhamba alu lwa kwanja lwa Peteru lulembitwi pa lulii lwa Waefesu pakwegera na mushinja sha malongu sita na muhanu Pakwiyuka Yesu. Peteru kalulembiti luhamba alu pakawera Rumi pakapashemiti Babuloni (5:13).
Peteru kalongiti kuwera kalembiti luhamba alu kwa nfiru ya “kukupanana moyu gwenga na kuwapitawulira kuwera aga ndo manemu ga nakaka ga Mlungu” (5:12). Kwana malinganiru mavuwa pakati pa luhamba lwa kwanja lwa Peteru 2:11-3:7 na Waefesu 5:18-6:9 na Wakolosayi 3:18-4:6. Vipandi vyoseri vitatu vyankuyowelera kuusu ulongu wa kaya na kuujimira ulonguziya. Yomberi viraa kankuwapanana moyu wantu yawamjimira Yesu kuhepelera pawawera muntabiku toziya upeleru wapakwegera, shipandi sha 4:1
Yagaweramu
Peteru kankulimaniziya kuwagambiziya wabetula wakuwi, shipandi sha 1:1-2
Shakapanu kankulonga mayagashii kwa Mlungu kwa ulopoziya woseri wantu yawajimira Yesu waupata na ntambu yauwera na mana mumakaliru gawu, shipandi sha 1:3-2:10
Kayi kankuwagambiziya wantu yawamjimira Yesu ntambu yakulikala weri pasipanu na kutakulira uganja wapakwegera wa mpalu na mdala gwakuwi na mmanda na mtuwa gwakuwi, shipandi sha 2:11-4:11
Shakapanu Peteru kankuwapanana moyu kuhepelera pawawera muntabiku, shipandi sha 4:12-5:11
Kankulumalilira luhamba lwakuwi, shipandi sha 5:12-14
1
Malamusiwu
Neni Peteru, ntumintumi gwa Yesu Kristu, nankuwalembera mwenga wantu yawasyagulitwi na Mlungu Tati, wantu yampalanganyikiti na kulikala gambira watugira isi aku Pontu na Galatiya na Kapadokiya na Asiya na Bituniya. Mlungu Tati kawasyaguliti mwenga kulawirana na ntambu yakafira mweni, na mpungwa kwa Rohu, mpati kumjimira Yesu Kristu na kumishirwa kwa mwazi gwakuwi.
Manemu na ponga gavuwa gaweri pamuhera na mwenga.
Litumbiru lyanakaka
Tumkwisi Mlungu na Tati gwa Mtuwa gwetu Yesu Kristu! Kwa lusungu lwakuwi likulu katupanana twenga ukomu wa syayi kwa kumzyukisiya Yesu Kristu. Katupanana litumbiru lyanakaka, su twankulolera uhala wa matekeleru ga Mlungu, matekeleru yagawola ndiri na yagahera uhakata na galii yaganyala ndiri. Mlungu kawatulira kumpindi matekeleru aga. Na mwenga mlolerwa weri na makakala ga Mlungu kwa njira ya njimiru toziya ya ulopoziya yauwera kala kugubutulwa mumashaka ga upeleru.
Munemeleri mushitwatira ashi, paiwera vinu kwa shipindi shididini hamfiruwi kuhinginiki toziya ya majeru ga ntambu yingiyingi yamtabika. Majeru aga lengu lyakuwi ndo kulanguziya nakaka njimiru yenu, yaiwera na mana nentu kuliku zahabu yeni tembera ata payiwora ijerisiwa kwa motu. Toziya ayi mwenga hampati uzyumi na ligoya na ukwisa, lishaka lilii Yesu Kristu pakagubutulwa. Mwenga mwankumfira yomberi tembera mumwoniti ndiri, na mumjimira tembera mumwona ndiri vinu. Su munemelera kwa ukwisa yawutakulika ndiri, toziya mwankuwanka ulopoziya wa rohu zyenu, wawuwera lengu lya njimiru yenu.
10 Wambuyi wa Mlungu yawatungiti kuusu manemu geni hagaweri ga nakaka kwa mwenga, wasakuliti na kukosiya kosiya kuusu ulopoziya awu, 11 womberi wafiriti kushimana shipindi na ntambu yashiwera, shipindi pakatakuliti Rohu gwa Kristu yakaweriti mngati mwawu, pakatunga kuusu ntabika hayimpati Kristu na ukwisa yawuwiza. 12 Mlungu kawagubuturiti wambuyi wakuwi kuwera ujumbi ulii yawaubweriti, walibweleriti ndiri weni kumbiti wawabweleriti mwenga Shisoweru Shiwagira kwa makakala ga Rohu Mnanagala yakatumitwi kulawa kumpindi kwa Mlungu, lihengu ali liwera ndiri na mota yawu weni kumbiti kwajili ya mwenga. Ata wantumintumi wa kumpindi mewafiri kuvimana vitwatira avi.
Waumini wafiruwa walikali makaliru mananagala
13 Su muweri kala nakamu na kulikala masu. Mlituli litumbiru lyenu lyoseri mumanemu galii hampananwi shipindi Yesu Kristu pakagubutulwa. 14 Gambira wana wa Mlungu yawajimira, namujimira nakamu kufata kayi matamata zidoda zyamuweriti nazu pamuwumaniti ndiri unakaka wa Mlungu. 15 Kumbiti yomberi yakawashemiti ndo mnanagala, su mwenga muweri wananagala muvyoseri vyamutenda. 16 Toziya Malembu Mananagala galembwa, “Muweri wananagala toziya neni ndo mnanagala.”
17 Pamumkanda Mlungu, mwenga mumshema Tati. Su muvimani kuwera yomberi kamtoza kila yumu kulawirana na matendu gakuwi pota kubagula, mwendereyi kumjimira Mlungu pamulikala gambira wahenga pasipanu. 18 Toziya muvimana kuwera mwenga mlopoziwitwi mumgenderanu gwenu yagufaa ndiri yagumuwankiti kulawa kwa wazewi wenu. Kumbiti mlopoziwiti ndiri kwa vintu vyaviharabika, kwa mpiya ama zahabu, 19 kumbiti kwa mwazi gwa mana nentu gwa Kristu, yakaweriti gambira mwana kondolu yakahera shilema ama lidowa. 20 Yomberi kasyagulitwi na Mlungu pamberi pa kunyawa pasipanu, kumbiti kagubutulitwi mumashaka aga ga upeleru toziya ya mwenga. 21 Kwa njira yakuwi mwenga mwankumjimira Mlungu yakamzyukisiyiti na kumpanana ukwisa, su njimiru yenu na litumbiru lyenu viwera kwa Mlungu.
22 Vinu mwenga mulipunga maweni kwa kuujimira unakaka, su mwenga muwafira nakaka wayenu pota na ufyangu, su mulifiri nakamu kwa moyu gwoseri. 23 Toziya mpananitwi ukomu wa syayi, ulii yawulawiti ndiri mumbeyu yayiharabika, kumbiti kulawa mumbeyu yayiharabika ndiri kwa njira ya ujumbi wa Mlungu yawuwera ukomu na wa mashaka goseri. 24 Malembu Mananagala ntambu yagalonga,
“Kila muntu kalifana na mahamba,
na ukwisa wakuwi woseri ulifana na uluwa wa mahamba.
Mahamba ganyala, na uluwa utuluka. 25 Kumbiti ujumbi wa Mtuwa ulikala mashaka goseri.”
Ujumbi awu ndo Shisoweru Shiwagira shamubweleritwi.