2
Libuwi lyaliwera likomu
Su muleki ukondola woseri na upayira na ufyangu na weya na kila ntambu zya kutakulirana madoda. Gambira wana wanonu ntambu yawafira maweri, mfiruwa kuwera na mata ga maweri geni ga shirohu, su kwa aga mpati kukula muulopoziya wenu. Vinu mwenga muvimana kuwera Mtuwa ndo muheri.
Su mumgenderi Mtuwa, libuwi lya ukomu lyalilemitwi na wantu, kumbiti kulongolu kwa Mlungu ndo libuwi lyalisyagulitwi na lya mana nentu. Na mwenga vulaa, gambira mabuwi yagawera makomu, munyawiwa muweri numba ya shirohu kweni aku hamtenderi ntambu mtambika gwa shirohu pakalaviya tambiku zya shirohu zyazijimirwa na Mlungu kupitira Yesu Kristu. Toziya Mumalembu Mananagala galembitwi,
“Guloli, nankutula libuwi aku Sayuni,
libuwi lya lyanjiru lya mupembi lyalisyagulitwi na lya mana nentu,
na muntu yoseri yakamjimira yomberi hapeni kasoniziwi.” Kwa mwenga yamujimira, libuwi ali lyana mana nentu. Kumbiti kwa walii yawajimira ndiri, Malembu Mananagala ntambu yagalonga,
“Libuwi lyawalilemiti wanyawa numba, liwera libuwi lyaliwera na mana kuliku goseri,” kayi galonga,
“Libuwi ali ndo wantu hawalikwali,
litalawu haliwatendi womberi waguwi.”
Womberi walikwala toziya wajimira ndiri ujumbi wa Mlungu, na hangu ndo ntambu yawapangiwitwi kwanjira kwanja. Kumbiti mwenga ndo lukolu lwalusyagulwa na utambika wa shifalumi na shipinga sha wantu wananagala na wantu wakuwi Mlungu, yamushemitwi kubwera matendu makulu gakulikangasha ga Mlungu, yakawashemiti kulawa muluwindu na kuwayingiziya muulangala wakuwi wa kulikangasha. 10 Shipindi shimu, mwenga muwera ndiri wantu wa Mlungu, kumbiti vinu mwenga muwera wantu wakuwi, shipindi shimu muwoneritwi ndiri lusungu na Mlungu, kumbiti vinu muwonerwa lusungu.
Mulikali gambira wamanda wa Mlungu
11 Waganja wangu, nuwahiga nentu mwenga gambira wahenga na yawapita pasipanu! Muleki matamata zidoda zyazisingana na rohu zyenu. 12 Mfiruwa kuwera na mgenderanu guherepa nentu pakati pa wantu yawamumana ndiri Mlungu su ata pawawatakulira mtenda madoda wawezi kugamana matendu genu maheri, su wamkwisi Mlungu lishaka lya kwiza kuwatoza wantu.
13 Su muwajimiri walongoziya woseri wa wantu toziya ya Mtuwa, ujimira kwa mfalumi yakaweriti mkolamlima mkulu, 14 ama ujimira kwa walongoziya wa mikowa, weni yawasyagulitwi nayomberi kuwatoza yawatenda madoda na kuwazyuma yawatenda gaherepa. 15 Toziya Mlungu kankufira mwenga kwa matendu genu maheri gamtenda, muwanyamaliziyi wantu wazigizigi yawahera mahala. 16 Mulikali gambira wantu walekeru, kumbiti namuwutendera ulekeru wenu kuwufifa ukondola, kumbiti mulikali gambira wantumintumi wa Mlungu. 17 Muwapanani ligoya wantu woseri. Muwafiri walongu wenu waumini na mmupanani ligoya Mlungu. Mmupanani ligoya mfalumi.
Mfanu gwa ntabiku ya Kristu
18 Mwenga wantumintumi wa ukaya, muwajimiri watuwa wenu kwa ligoya lyoseri, yawawera waheri na yawawera wapoli, muwajimiri ata walii yawakalaziya. 19 Toziya handa muhepelera kutama kwa ntabiku yamfiruwa ndiri toziya muvimana handa Mlungu kafira hangu, su Mlungu hakawatuli weri. 20 Hamupati shishi pamuhepelera makomangu gamfiruwa toziya ya vidoda vyamtenda? Kumbiti handa pamuhepelera ntabiku ata paiweri mtenda maheri, Mlungu hakafiriziwi na mwenga. 21 Aga ndo gamshemiritwi, Kristu mweni katabikiti toziya ya mwenga, na kawalekerani mfanu, su mtendi ntambu yakatenditi mweni. 22 Yomberi katenditi ndiri vidoda, ama katakuliti ndiri upayira woseri. 23 Pawamwigiliti yomberi kawankula ndiri kwa kwigila, pakapatiti ntabiku yomberi kalaviyiti ndiri vitiriziwu, su kagatuliti matumbiru gakuwi kwa Mlungu, mtoza gwa teratera. 24 Yomberi mweni kavipapiti vidoda vyetu munshimba mwakuwi pakapingikitwi palupingika, su tuleki kutenda vidoda na kulikala makaliru gagamfiriziya Mlungu, na kwa vironda vyakuwi mwenga mponiziwitwi. 25 Mwenga muweriti gambira wakondolu yawaweriti wagamira, kumbiti vinu mumuwuyira Mlolera na yakawulolera ukomu wenu.