2
Pentikos be dȩmó Dȩi Kepe Wisi dotonale fo
Israel so whi̧né o̧la deyóló nukua dere Pentikos be dȩ wapa, atima fea beta̧paae toura̧le wóló betó molepó. Atéró betó molemó, hapale tétitóró ó sa̧mó doasi besȩ́ tikiné hu kaae deté dorowóló atima betere tikimó hu̧yóló supa feané wosalepó. Atéyale alanétei, so whi̧ doko̧mó simi kaae da̧leta yalepó. Tétu, kale Dȩi Kepe Wisi atima tikipaae atéró biti̧ wouraalu, sȩratepa kae kae be fo yaairaalu kaae salepó.
Atéyale sukamó, mepaae kae kae hae kwiamó betó mole Kótó kolóló witu betere Juda fake whi̧rape kapala asiri wóló Jerusalem be huluamó betó molepó. Atéró atima besȩ́ tikiné hu kaae woseturaalu, so whi̧ mo fea beta̧paae toura̧le wóló betó mulu, noa ala dutérópóló sirayalepó. Ti noatepae, atimané wosalemó, kisipa tiki tiró betere fakerapené kae kae be fo atima doko̧ feané mo donotóró depa wosalepó. Atéteremó doasi siratu duraalu, “I Kaleli whi̧rapetei, da̧né be fo netéró tuȩ́ yalerópó? Atima da̧né be fo mo donotóró dere-a, netéró derópó? Da̧ Partia whi̧rapekélé, Media whi̧rapekélé, Elam whi̧rapekélé, Mesopotemia whi̧rapekélé, Judia whi̧rapekélé, Kapadosia whi̧rapekélé, Pontus whi̧rapekélé, Esia whi̧rapekélé, i betere ape. 10 Frisia-ró Pampilia whi̧rapetamokélé, Isip-ró Sairin be hulua felekemó tȩne be Libia whi̧rapetamokélé, Rom bemó wale uké whi̧rapekélé, fea i wóló betó mole ape. 11 Ai wóló tourale so whi̧ mepaae mo Juda fake yóo, mepaae kae faketei, Juda fakené dere ala sya fóo, dua dapó. Ai fake tamokélé, Krit whi̧rapekélé, Arabia whi̧rapekélé, da̧né be foné atimapaae Kótóné kae kae hapólui alarape eralepóló yó mótu betepa, mió da̧né i wosetere ape,” yalepó. 12 Atétere alamó, i dosa̧ayale be hulua so whi̧né sira yóló atimasisi duraalu, “I ala yóló ki̧lipaae noa alakó sókó waai derópó,” du betalepó.
13 Até du betepatei, mepaae whi̧rapené ai ala do̧ nalóló duraalu, “Aita wain wȩi mo dekéró naletikimó topo doturaalu, ai dere ape,” yalepó.
Pitané so whi̧paae yale fo
14 Téró Pita a̧ mepaae 11 whi̧rapetamo so whi̧ betó mole kuamó turukó holóló fo fakeyóló duraalu, “Jerusalem be whi̧ró da̧ mepaae Juda whi̧rapetamo-ó, i yale alarape bete dia̧paae ha̧keróló yaai dapa, mo wisiyóló wosae. 15 Diaao̧ kisipané i whi̧rape atima wain wȩi nale tikimó topo doturaalu dapóló de? Diaao̧tamo atei kisipa mutepa, ti mió wain wȩi nokole suka kele mei, ita hi̧ka 9 kilok i ape. 16 I whi̧rapeta, wain wȩi nóló dumi, atima ai du betere ala take Kótóné ama ko̧ló whi̧ Joel-né asȩre fo dokonatapó.
17 Kótóné duraalu, ‘Kemeyaai dere alimó, ya̧lo Dȩi Kepe Wisi so whi̧ fea tua̧paae wȩi kaae sunée deraalopó.
Téturaalu, diaao̧ naale senaalenékélé, Kótóné ko̧ló so whi̧né dere fo kaae yaalopó. Mepaae teó whi̧rapenékélé, nokené kilitu dere kaae yaalopó.
Dia̧ mepaae otere serenékélé, noke yaalo ai ape.
18 Até dere sukamó, Dȩi Kepe Wisi ya̧lo kutó diratere so whi̧ fea tua̧paae wȩi kaae sunée deratepa atimanékélé, ya̧lo take eraai dere alaró mió dere alatamo ha̧kearóló yó melaalo ai ape.
19 Atétepa, ó sa̧mó so whi̧né kolóló sira yaaitere alarape ya̧lo eraalopó. Atéturaalu i haemókélé me ala yaairemó eratere ala eróo, i hae samea sókó faróló, siró sukulitamokélé anóo, yaalopó.
20 Ai ala dereteita, Talené ama mo kae ere dȩ doasi tukóló muló betere be dȩ waai teópa, suka bete feteyóló dilikiróo, wéliékélé feteyóló samea alée falóo yaalopó.
21 So whi̧ dené Talené doi yóló ȩ tao sae depa, atétere so whi̧ aluyao̧sóró mo tao saalopó,’ erapó.
22 Israel whi̧rape-ó, i dere fo wosae. Nasaret be whi̧kó Yesuta, mo ha̧le whi̧ nisiyao̧sóró, so whi̧ feané kolóló sira yaaire alaró kelemei alatamokélé, me ala yaairemó eratere alakélé, fea eró̧póló, Kótóné a̧ sóró beteró beterapó. Ai alarape feata, ama eratepa diaao̧ kolóló, ai kisipare ape. 23 Beta̧ whi̧né Yesu eleké deyóló dia̧né naase tua̧mó mulalepó. Atétepa mepaae Talené fo woseni, dowi ala dere whi̧rapené dia̧ tao sóró a̧ filipaare ni tómó sinó̧póló oleralepó. Atéyale alata, Kótóné ama yaai kisipa mole ala dokonóturaalu erapó. 24 Téyaletei, ama tiki dou dolomó kȩlaa yao̧sóró sukutere alané fotoko̧ Kótónétei aluróo, a̧ mo ti suka̧letei Kótóné momó kepaaróo, yalepó. Ti noatepae, sukutere alané a̧ si̧yóló tawaaire mo su̧nipó. 25 Mo take ai sekȩ́mó kisipa mutu, Depit-né i fo asȩrapó.
‘Betere doko̧ fea Tale ya̧lo kelepaamó daapa kilitua dapó.
A̧ ya̧lo turu naase eró betere tikimó betereteiné ȩ me whi̧né woreróló só deranénipó.
26 Téreteiné ya̧lo hosaa betemó hȩkesené sukuturaalu, ya̧lo ko̧lónékélé, wole fo yóló ama doi sóró horatapó.
Ya̧lo tikikélé, take me ala ini, mo wisiyóló betaalopóló kisipa mutu, hai̧tamo kaae tawóló i betere ape.
27 Ti noatepae, take waaire alimó ya̧lo tiki dou dolomó mupa kȩlaa yó̧póló naao taaraalo meipó.
Téturaalu, naao mo kae beteró betere whi̧ wisinaalené tiki kȩlaa yó̧póló taaraalo meipó.
28 Ȩ wisiyóló betaaire tikipaae fó̧póló, naao tu̧ wisi alerapó. Ȩ ya̧tamo beta̧mó betepa, naao hai̧ dere ala mo fa̧anótu beterapó,’ erapó.
29 Norape-ó, ya̧lo dia̧paae mo i dere ape. Da̧né ayarape deté wale whi̧ Depit sukutepa dourale douta, mió i be dȩmókélé ha̧le epa kilitu beterapó. 30 Téretei Depit a̧ta, Kótóné ko̧ló whi̧ betepa a̧paae dirii fo yóló duraalu, ‘Naao deté faaire naalené detere naalekó beta̧ ya̧ betale sirimó tȩteróló kaae tanó̧póló ya̧lo sóró beteraalopó,’ erapó. 31 Take waaire alimó yaaire ala Depit-né ama kolóló i fo asȩrapó. ‘Kótóné so whi̧ fea tȩteróló kaae tanó̧póló sóró beteraaire whi̧ Keriso doumó kȩlaa yó̧póló taaréni, kepaaró beterapó.’ erapó. 32 Yesu a̧ mo ti suka̧letei, Kótóné momó kepaaró beterapó. Atépa da̧ta, ai alarape mo depa da̧né kelené kelalepóló ha̧keamó yó maté kotere whi̧rape i ape. 33 Yesuné o̧la o̧la fea ama tȩteróló kaae tanó̧póló a̧ Alima Kótóné turu naase dȩmó beteralepó. Alimané yóló mulale o̧la Dȩi Kepe Wisi ama naase tua̧mó mulalepó. Até depa, amamo da̧paae erale ala mió dia̧né kolóo, wosókélé yóo, yalepó. 34 Depit a̧ta hepen-paae fenitei, take waaire alimó yaaire alamó kisipa mutu i fo yalepó.
‘Talené ya̧lo Talepaae duraalu, “Ya̧ ya̧lo turu naase dȩmó betae.
35 Naao bóe whi̧rape ya̧ ao̧mó bitu, atima belei ao̧raaire ala ya̧lotei eraalopa, ha̧le kaae tawóló betae,” ’ yalepó.
36 Térapa, Israel fake so whi̧-ó, dia̧ i dere fo mo wosae. Dia̧né ai filipaa ni tómó oleróló dale whi̧ Yesutóró Kótóné a̧ kepaaróló da̧ fea tȩteróló kaae tanó̧póló topo whi̧kélé, Talekélé, ai sóró beterale ape,” yalepó.
Mo dekéró so whi̧ kisipa feteyóló wȩi tópuale fo
37 Pitané atéró dere foné ai wóló touró betere so whi̧né hosaamó mo sepake kaaené tikalepó. Téturaalu, Pitaró mepaae aposel whi̧rapetamopaae woseturaalu, “Norape-ó, mió da̧né noa alakó yaaloé?” yalepó.
38 Ti fo depa, Pitané atimapaae duraalu, “Dia̧ doko̧ feané dowi ala taaróló, tuȩ́ tiki feteyóló betepa, Yesu Kerisoné doimó wȩi tópuró̧póló yae. Atétepata, ti Tale Kótóné naao yale dowi kwia kemeróló, ama Dȩi Kepe Wisi dia̧ ha̧le melaalo ai ape. 39 Kótóné ama eraalopóló ere fo mo dokonóturaalu, ‘Dia̧kélé, dia̧né naalerapekélé, be saletómó wale so whi̧kélé, mepaae Kótóné a̧ beterepaae apé dere fo wosóló wale so whi̧kélé, fea ai o̧la mo saalopó,’ ” erapó.
40 Pitané ai fotamo mepaae forape olekeyóló fotoko̧iné duraalu, “Mió i alimó betere so whi̧né du betere dowi alané dia̧ felekemó, ai doratapa mo wisiyóló kaae tawae,” yalepó. 41 Atéyale sukamó Pitané yó matere fo wosóló 3,000 so whi̧ dowi ala taaróló kisipa feteyóló wapa wȩi tópuralepó. Atima atéró wóló take betere Keriso faketamo toune walepó.
So whi̧ mo beta̧ kisipa muóló betale fo
42 Téró, ai so whi̧ atima aposel whi̧rapené yó matere fo mo wisiyóló wosóo, atima hamomatamo mo beta̧ tuȩ́ muóló u tao su i tao su dere ala yóo, o̧lakélé beta̧mó nóo, Kótópaae moma dere alakélé beta̧mó yóo, du betalepó. 43 Kale aposel whi̧rapené so whi̧né kolóló sira yó̧póló eratere alarapekélé, kelemei alarapekélé, me ala yaairemó eratere alarapekélé depa, so whi̧né kolóló duraalu, Ita, Kótónétei eratapóló, winé sukutu betalepó. 44 Talepaae tuȩ́ tiki tiró betere so whi̧rape fea touróló beta̧ kisipa mutu, atimané o̧la o̧la mepaae ya̧ya̧re so whi̧ tao saalopóló fo dokalepó. 45 Atéró, atimané mepaae o̧la o̧laró haetamo dotonóló moni sóró mepaae ya̧ya̧re so whi̧ malepó. 46 Tétu, be dȩtere doko̧ atima mo fea momatere be belamó toura̧letatóró yó tarepó. Atima hosaa tua̧mó hai̧né sukutere ala mulu, hȩkesetamo atima fea me féli mené bemó o̧la nuku, me féli mené bemó o̧la nuku dua yalepó. 47 Até duraalu, Talené doi sóró horaté fu betepa, mo so whi̧né kolóló, aita mo donoi ala dapóló dukirótu beterepó. Ai ala du betepa, so whi̧ aluyao̧sóró Talené tao sóró Keriso so whi̧tamo Kótónétei betere doko̧ touróló sóró beteraté fu betalepó.