3
Ho̧leke dore whi̧ wisirale fo
Beta̧ sukamó, Pitaró Jon-tamo Talepaae moma yaairaalu tukóló muló betere sukakelemó, kuluka 3 kilok moma dere bepaae fu betalepó. Atéró felemó, take hamané depemótei hó naase dowi whi̧ ai be bopéró betere tipi tu̧ sókó walemó beteraai beleyóló fu betalepó. Ai sekȩ́ta, momatere bepaae fua wua dere so whi̧paae monikó kema yó̧póló, suka fea whi̧rapené beleyóló mulaleta du betalepó. Ai whi̧ betera̧leta du betale tikita, mo kelaalo Koko̧i tipi tu̧póló doi mulapó. Kale whi̧ atéró sóró fóló beteró beteremó, Pitaró Jon-tamo moma ene faai fupa, atimaamopaae moni kema yalepó. Atétepa, kale whi̧ tamoné a̧ kelené kikéró kaae taru Pitané a̧paae duraalu, “Naao da̧mo kelae,” yalepó. Ti fo depa, kale whi̧né a̧mó me o̧lakó melaaitere nisiyóló kelené atimaamo kaae tarepó.
Atépa, Pitané duraalu, “Naao ai kematere o̧la silpa moni ó kold moni ȩ tanitei, ya̧lo tare o̧la beta̧ ya̧ i matere ape. Nasaret whi̧kó Yesu Kerisoné doimó i dapa, ya̧ turukó holóló kwȩyae,” yalepó. Ai fo yóló, Pitané kale whi̧né turu naasemó taosóró turukó horóló daaralepó. Até deretamotóró ama dore hóró hó kelepetamo fotoko̧ buóló wisiyalepó. Atéró, ai sekȩ́ a̧ tu̧ó horóló kwȩyaai kaae sóró, Pitaró Jon-tamo atima fea moma dere be belamó kutu betalepó. Atéró aimó a̧ tu̧ó holóló taaeta deté kuturaalu, Talené doi hale sóró horaté kwȩyalepó. Aimó touró betere so whi̧ feané kale whi̧né Kótóné doi sóró horaté kotere ala kelalepó. 10 Atétepa, i whi̧ta momatere be bopére tipi kelaalo koko̧re tu̧ sókó walemó bitu moni kema dua yaletei, netéró wisiyalerópóló siratu betalepó.
Moma dere bemó Pitané Talené fo yó maletei
11 Téró, kale whi̧né Pitaró Jon-tamo apuó tapa kelaai so whi̧ mo fea, Solomon-né doi mole be belapaae toura̧le wóló daae muluraalu, siratu betalepó. 12 Pitané ai ala kolóló, atimapaae duraalu, “Ti Israel so whi̧-ó, noatepa dia̧ i ere alamó siratu bitute? Diaao̧ tuȩ́né ita, da̧moné fotoko̧né ó Kótóné ala da̧moné eró tareteiné wisiralepóló de? 13 Abraham, Aisak, Jekop atimané Kótóta me kae mei, da̧né ayarapené Kótókélé mo beta̧tórótipó. Ai Kótóné ama kutó diratere whi̧ Yesu tao sóró doi mo doasi mulalepó. Ai ala ere whi̧tei, dia̧né a̧ mo ti dóló sukunaaire whi̧rapené naasepaae muló̧póló Pailat-paae melale felepó. Tétepa, Pailat-né ai whi̧ me dowi ala munipó depatei diaao̧ a̧paae duraalu, fó̧póló dotȩyao̧se yalepó. 14 Mo kae beteró betere donoi ala dere whi̧ wisinaaletei diaao̧ hó̧róo, whi̧ dupa dipula beteró betere whi̧ dia̧paae dotonae yóo, yalepó. 15 A̧ta, mo ti betere bete kaarale whi̧tei, dia̧né dóló sukunalepó. Téyaletei, Kótóné momó kepaaró beterapó. Ai alarape feata, da̧né keletómó mo yalepó. 16 Hó naase dopa dia̧ feané kilitu betere whi̧ta, da̧mo Yesupaae tuȩ́ tiki tiró betere alané a̧ wisiralepó. Ai tuȩ́ tiki tiratere alata, Yesuné da̧mopaae matepa, ama doiné i whi̧ mo ti wisiró beteretei mió diaao̧ ai kelere ape.
17 Norape-ó, ya̧lo mo i dere ape. Dia̧nékélé, diaao̧ topo whi̧rapené yale kaae, Yesu Tale Kótóné sóró beteró betere whi̧póló tuȩ́ muni yale ala da̧né tuȩ́rapó. 18 Tépatei ai yale alata, mo take Kótóné ama ko̧ló whi̧rape feané ama sóró beteró betere whi̧ Keriso doasi dele saalopó ere fo Kótóné mo ai dokonó betere ape. 19 Térapa, du betere dowi ala taaróló, kisipa feteyóló Kótópaae ape. Atetepa, ti Kótóné ama feléyóló betere ala wisi dia̧ tua̧paae eraalo. 20 Kótóné ama so whi̧ fea tȩteróló kaae tanó̧póló sóró beteró betere whi̧ dia̧ beterepaae dotonaalopa, kaae tawae. Ti ai whi̧ta, mo taketitei dia̧ tao só̧póló sóró beteró betere whi̧ Yesu ai ape. 21 Ai sekȩ́ta, Kótóné kae beteró betere ko̧ló whi̧rapepaae ere fo dokonóturaalu, Talené i haemó ere alarape momó wisiróló kisi aleraaire be dȩ sókó wó̧póló kaae tarapó. Ai be dȩ teópa, ti a̧ hepen-mó ha̧le kaae tawóló beterapó. 22 Moses-nékélé, i fo asȩrapó.
‘Tale Kótóné dia̧mó kisipa mutu, dia̧kótei ama fo eratere ko̧ló whi̧ sóró beteraalo ai ape. Téyaalopa, ai sekȩ́né ama dere fo fea wosóló sya fae.
23 Kótóné sóró beteraaire ama ko̧ló whi̧né dere fo dia̧ mepaae whi̧né wosóló sya fenitepa, ti atétere whi̧ Talené ama so whi̧tamo touyóló betao̧sóró sókó sóró kae beteraalopó,’ erapó.
24 Samuel betale alimó kaae sóró bitiré wale ko̧ló whi̧rapené deté wale fota, mió i alimó du betere alarapemó kisipa mutu erapó. 25 Kótóné ama ko̧ló whi̧rapené ere foró Talené ama i ala eraalopóló ere dirii fotamo dokonóturaalu, dia̧paaetóró mo eraalopó. Mo take Kótóné Abraham-paae i fo yalepó.
‘Naao deté faaire naalerapekó beta̧ whi̧paae ya̧lo eratere wisi alané i haemó betó mole so whi̧ mo fea wisiraalopó,’ erapó.
26 Ai ere fo mo dokonóturaalu, Kótóné ama kutó diratere whi̧ Yesu Keriso sóró beteralepó. Atéró, a̧ dia̧ Israel fake so whi̧pi tao sóró wisiraai kisipa mutu, dia̧ beterepaae dotonalepó. Dia̧ doko̧ feané du betere dowi ala taaróló tu̧ wisipaae fó̧póló, ai sekȩ́né amatei diaao̧ kisipa tiki feteraalopó,” yalepó.