En Purumeru a Sulat ni Pablo ten
TAGA-CORINTO HIDI
Paliwanag Tungkul ten Libru
En layunin nen Purumeru a Sulat ni Pablo ten Taga-Corinto hidi ay talakayán en problema nen biyag sakay pánnampalataya a Cristiano a lummitaw ten simbaan a impataknág ni Pablo haud. Ti panahunid a iyud, ay essa a tanyag a banuwan ti Grecia en Corinto, sakay sentru a siyudad ni Acaya, a essa prubinsiya a Romano. Iyád a banuwan ay tanyag a maunlad ten págnigosyu sakay kabihasnan. Tanyag bi iyád a banuwan ti pángngalunya sakay ti kakpal ni sari-sari ni rilihiyon a ked haud.
En mahalaga hidi a paksa a tinalakay nen apostol ay en págkampi-kampiyan ten simbaan sakay en kássáddáp nen pángngalunya ten sangan a miyembru. Tinalakay bi háddi en problema a tungkul ten pákkabinga sakay en ugnayan nen lállaki hidi ten bábbi hidi, en pagkain hidi a nealay ten diyos-diyosan, kaayusan ten simbaan, en kaluub hidi nen Banal a Ispiritu, sakay en kákkabiyag a ruway. Malinaw a impeta ni Pablo ti sulatid a iyád ni ánya en toldu nen Maganda a Bareta tungkul ti hidi iyád a paksa.
Tinalakay ten kapitulu sapulu ay ti tállu, en pinakatanyag a bahagi ni libruwid a iyád, en págmahal bilang pinakamahalaga a kaluub nen Diyos ten anak na hidi.
Lasán nen Libru
Sapul 1:1-9
Págkampi-kampiyan ten mánnampalataya hidi 1:10-4:21
Pánggalunya sakay pákkabinga 5:1-7:14
En Cristiano hidi sakay en paganu hidi 8:1-11:1
En kákkabiyag sakay en págsamba ten simbaan 11:2-14:40
En kákkabiyag a ruway ni Cristo sakay nen mánnampalataya hidi 15:1-58
Tulung para ten kákkapatkaka hidi ti Judea 16:1-4
Sakay katapusan hidi a bilin 16:5-24
1
Iyád a sulat ay gubwat kánni Pablo a dinulaw ayun ten kaluuban nen Diyos tánni magin apostol ni Cristo Jesus, sakay gubwat kánni Sostenes a kapatkaka tam.
Para iyád ten simbaan nen Diyos a ked ti Corinto, sikam a pinili hidi nen Diyos a magin kao na ten pamamag-itan nen pákpagkaessa kánni Cristo Jesus. Kumona bi ten atanan a tolay a ked ten atanan a lugar a dumulaw ten ngaran nen Panginoon a ti Jesu-Cristo, a Panginoon tam a atanan.
Magkahud kam nakuwan ti pagpapala sakay kapayapaan a gubwat ten Diyos a Ama tam sakay gubwat ten Panginoon tam a ti Jesu-Cristo.
Pagpapala hidi a Gubwat kánni Cristo
Pirmiyák a magpasalamat ten Diyos gapu ten pagpapala hidi a inyatád na dikomoy ten pamamag-itan ni Cristo Jesus. Gapu ten pákpagkaessa moy kánni Cristo, ay nagin masagana kam ten atanan a bagay, magin ti pággupos sakay kaalaman. En katutuhanan a tungkul kánni Cristo ay malinaw a ketan dikomoy, kaya awan kam nagkulang ten ányaman a pagpapala a ispirituwal, mentras a maguray kam ten kássoli nen Panginoon tam a ti Jesu-Cristo. Gamitán na kam a matatag hanggan ten katapusan tánni awan kam ti kapintasan ten aldew nen Panginoon tam a ti Jesu-Cristo. Matapat en Diyos a nangdulaw dikomoy tánni mákpagkaessa ten Anak na a ti Jesu-Cristo a Panginoon tam.
En Págkampi-kampiyan ten Simbaan
10 Kákkapatkaka ku hidi, ipákpágguron ku dikomoy, ten ngaran nen Panginoon tam a ti Jesu-Cristo, a magkaessa kam sakay dyan kam mamagkampi-kampiyan, magin ti isip sakay layunin. 11 Gapu imbareta dikoku nen kaguman hidi ni Cloe a mamágdadema kam kan. 12 Iddi gustu kuwid a kagiyán: tehud a magkagi a, “Kánni Pablowák;” tehud bi a magkagi a, “Kánni Apolosák.” Tehud pa a agum magkagi a, “Kánni Pedrowák,” sakay tehud bi a iba bi a magkagi a, “Kánni Cristowák.” 13 Bakin? Nahati beman ti Cristo? Ti Pablo beman en nepaku ten kudus para dikomoy? Bininyagan kam beman ten ngaran na?
14 Salamat ten Diyos ta awanák ti bininyagan dikomoy maliban la kánde Crispo sakay ti Gayo. 15 Kaya awan moy makagi a nabinyagan kam ten ngaran ku. 16 Maala-ala ku bali, bininyagan ku bi en pamilya ni Estefanas. Maliban dikodi ay awanák dán ti matandaan a bininyagan ku. 17 Gapu inutusanák ni Cristo, bakán a para magbinyag nan para mangaral ten Maganda a Bareta. Impangaral ku ngani iyád, peru bakán a ten pamamag-itan nen pággupos sakay karunungan ni tolay, tánni awan mawanan ti halaga en kákkatay ni Cristo ten kudus.
Ti Cristo en Kapangyariyan sakay Karunungan nen Diyos
18 En mensahi a tungkul ten kákkatay ni Cristo ten kudus ay kamangmangan para ten tolay hidi a tawtaw, peru iyád ay kapangyariyan nen Diyos para dikotam a ligtas hidi. 19 Gapu nesulat a, “Sidaán ku en karunungan nen mágkarunung hidi, sakay pawanan ku ti halaga en katalinuwan nen mágkatalinu hidi.” 20 Ánya nadid halagaid nen mágkarunung hidi, en maistu hidi nen Kautusan, en mágkalalaki a dibatista ti panahunid a iyád? Ipeta nen Diyos a en karunungan ti munduwiday ay kahangalan la.
21 Gapu ten karunungan nen Diyos, ay awan na impakultad a matukuyan siya nen tolay ten pamamag-itan nen karunungan di. Nan ginustu na a iligtas en magpasakup hidi dikona ten pamamag-itan nen Maganda a Bareta a ipáppangaral mi, a ten pangileng nen agum ay kahangalan. 22 En Judio hidi ay magaryok ti himala bilang katunayan. Sakay karunungan bi en aryokán nen Griego hidi. 23 Peru en ipáppangaral mi ay ti Cristo a nepaku ten kudus, a para ten Judio ay essa a kesángdulan sakay para ten Hentil hidi ay kahangalan. 24 Peru ten dinulaw hidi nen Diyos, magin Judio man oni Griego, ti Cristo en kapangyariyan sakay karunungan nen Diyos. 25 Gapu en akala di a kahangalan nen Diyos ay karunungan a mas higit ten karunungan nen tolay, sakay en akala di a kahinaan nen Diyos ay begsák a mas higit ten begsák nen tolay.
26 Kákkapatkaka hidi, alalahanán moy en kalagayan moy dikona dulawán kam nen Diyos. Sasangan la dikomoy en makagi a marunung, makapangyariyan sakay kabilang ten tanyag hidi ayun ten pangileng nen tolay. 27 Peru pinili nen Diyos en nebilang hidi a hangal ti munduwiday tánni ipatagama en mágkarunung, sakay pinili na en nebilang hidi a mágkahina tánni ipatagama en mágkabegsák. 28 Pinili na en mágkababa hidi a tolay, en awan hidi ti halaga, sakay en mágkahina hidi ti munduwiday tánni pawanan ti halaga en mágkataas hidi a tolay ti munduwiday. 29 Kaya awan ti deyaman a maari a magmadikál ten atubengán nen Diyos. 30 Naggubwat dikona en biyag moy gapu ten pákpagkaessa moy kánni Cristo Jesus, a siya en ginamet a karunungan tam. Ten pamamag-itan na bi ay imbilang kitam a matuwid, pinagin-banal sakay inligtas nen Diyos. 31 Kaya ngani, kona ten nesulat a, “En ginamet nen Panginoon en dapat a ipágmadikál nen masor a magmadikál.”