16
Pángngumusta
Ipagkatiwala ku dikomoy en kapatkaka tam a ti Febe, a magserbi ten simbaan ti Cencrea. Tanggapán moy siya alang-alang ten Panginoon, a kona ten dapat tam a gamitán bilang matátkaka. Tulungan moy siya ten ányaman a kailangan na, gapu makpal siya a natulungan, sakay essaák ti hidi iyud.
Ikumustaák moy kánde Priscila ay ti Aquila, a kaparehu ku a magserbi kánni Cristo Jesus. Nakahanda hidi a matay para maligtasák la, sakay bakán la sikán en magpasalamat dikodi, nan pati atanan a simbaan nen Hentil hidi. Ikumustaák moy bi ten mánnampalataya hidi a mamagipun-ipun ten bilay di.
Ikumustaák moy bi ten mahal ku a amigu a ti Epeneto, siya en dipalongu a summampalataya kánni Cristo ti Asia. Ikumustaák moy bi kánni Maria a matiyaga a magserbi para dikomoy. Ikumustaák moy bi ten kaparehu ku hidi a Judio a de Andronico ay ti Junia, a nakaguman ku a nepiresu; matenggi hidi nen apostol hidi sakay dipalongu hidi a nagin Cristiano nan sikán.
Ikumustaák moy bi kánni Ampliato a mahal ku ten Panginoon, kánni Urbano, a kaparehu tam a magserbi kánni Cristo, sakay ten mahal ku a amigu a ti Estaquis. 10 Ikumustaák moy bi kánni Apeles a kilala a matapat kánni Cristo, ten pamilya ni Aristobulo, 11 ten kaparehu ku a Judio a ti Herodion, sakay ten kákkapatkaka hidi ten Panginoon ten pamilya ni Narciso.
12 Ikumustaák moy bi kánde Trifena ay ti Trifosa a magserbi ten Panginoon, kona bi ten mahal ku a amigu a ti Persida a tapat a nagserbi ten Panginoon. 13 Kumustaán ku bi ti Rufo a masipag a magserbi ten Panginoon, sakay ten ina na a kumán ku dán bi a ina; 14 kona bi kánde Asincrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas sakay ten kákkapatkaka a kaguman di. 15 Kumustaán ku bi de Filologo, Julia, Nereo sakay ten kapatkaka na a bábbi, kona bi kánni Olimpas sakay ten atanan a kapatkaka ten Diyos a kaguman di.
16 Mágbatiyan kam bilang matátkaka kánni Cristo.
Dagdag a Bilin
17 Ipákpágguron ku dikomoy, kákkapatkaka hidi: magingat kam ten mágpasapul hidi ti kampi-kampiyan sakay magin dahilan nen káadág ten pánnampalataya gapu ten pángkontra di ten toldu a tinanggap moy. Adeyuwan moy hidi. 18 I konaid hidi haán a tolay ay awan magserbi kánni Cristo a Panginoon tam, nan ten makasadili di la a kagustuwan. Itawtaw di en mahina hidi ti pággisipan ten pamamag-itan nen mágkaganda sakay mágkatam-is di hidi a pággupos. 19 Balitadu kam ten pagkamasunurin moy kánni Cristo a ikasaya ku. Peru gustu ku a magin matalinu kam tungkul ten bagay hidi a maganda sakay magin awan kam ti tukoy ten bagay hidi a mágkadukás. 20 En Diyos en bukal ni kapayapaan. Adeni na dán a pasukuwán dikomoy ti Satanas.
Pagpalaán kam nen Panginoon a ti Jesu-Cristo
21 Kumusta kam ka la kagi ni Timoteo a kaguman ku a magserbi, kona bi ten kákkapatkaka ku hidi a Judio a de Lucio, Jason sakay Sosipatro.
22 Sikán a ti Tercio, a nángsulat ti sulatid a iyád, ay mákkumusta bi dikomoy ten ngaran nen Panginoon.
23 Kumustaán kam ni Gayo a náktulusan ku, en bilay na ay pággipun-ipunan nen atanan a mánnampalataya. Kumustaán kam bi ni Erasto a tusureru nen banuwan, sakay nen kapatkaka tam a ti Cuarto.
24 [Pagpalaán kam nakuwan a atanan nen Panginoon tam a ti Jesu-Cristo. Amen.]
Katapusan a Págpuri
25 Puriyán en Diyos a makapagpabegsák ten pánnampalataya moy a ayun ten Maganda a Bareta tungkul kánni Jesu-Cristo a impangaral ku. Iyán a Maganda a Bareta ay lihim a netagu ten nalay a panahun, 26 peru ten utus nen awan ti hanggan a Diyos ay nehayag nadid ten atanan a bansa ten pamamag-itan nen insulat nen propeta hidi, tánni sumampalataya sakay sumunud dikona en atanan. 27 Puriyán tam en eessa a Diyos, ten pamamag-itan ni Jesu-Cristo, en ganap a makaintendi ten atanan a bagay! Amen.