15
Pasayaán Mu en Agum Bakán a en Sadili Mu
Sikitam a mágkabegsák ti pánnampalataya, ay tulungan tam en mágkahina hidi ti pánnampalataya. Bakán a en pangsadili tam la a kasayaan isipán tamid. Pagsikapan tam a atanan a gamitán en para ten kapiyyaan nen kaparehu tam a mánnampalataya tánni bumegsák en pánnampalataya na. Gapu maski ti Cristo ay awan naghangad ti pangsadili na a kasayaan, nan linimon na iyud; kona ten nakasulat a, “Sikán en nakaranas ten pángnginsultu di dikomu.” Ányaman a nesulat tenhud, ay nesulat para kumabetu kitam, tánni ten pamamag-itan nen págtiis sakay ten págpabegsákkan ti isip a gubwat ten kasulatan, ay magkahud kitam ti pag-asa. Ipagkaluub nakuwan nen Diyos, a mángngatád dikotam ti katatagan sakay begsák isip, a mabiyag kam a tehud a pamágkakaessa, ten págsunud ten halimbawa ni Cristo Jesus. Ni magkakonahud ay magkaessa kam a magpuri ten Diyos sakay Ama nen Panginoon tam a ti Jesu-Cristo.
En Maganda a Bareta ay Para bi ten Hentil hidi
Ni konya kam a masaya a tinanggap ni Cristo ay tanggapán moy bi en balang essa tánni mapapuriyan moy en Diyos. Kagiyán ku dikomoy, ti Cristo ay nagserbi ten Judio hidi tánni patunayan a en Diyos ay tapat, sakay tumáttupad ten pangaku na hidi ten ninunu di hidi. Sakay tánni en Hentil hidi ay magpuri bi ten Diyos gapu ten habag na. Kona ten nakasulat a,
“Kaya puriyán taka ten atubengán nen Hentil hidi,
en karangalan mu ay ikansiyon ku,
en ngaran mu ay sambaán ku.”
10 Kinagi na bi a,
“Magsaya kam, Hentil hidi, a kaguman nen banuwan na!”
11 Sakay kinagi na a ruway,
“Puriyán moy en Panginoon, sikam a Hentil hidi,
atanan a bansa ay magpuri dikona!”
12 Indagdag pa ni Isaias,
“Tehud a meenak ten lahi ni Jesse,
tánni maghari ten Hentil hidi,
siya en magin pag-asa di.”
13 Putatán kam nakuwan nen Diyos a pággubwatan ni pag-asa, ti kasayaan sakay kapayapaan ten pamamag-itan nen pánnampalataya moy dikona, tánni tulos-tulos a lumagu en pag-asa moy ten pamamag-itan nen kapangyariyan nen Banal a Ispiritu.
En Dahilan nen Págsulat ni Pablo
14 Kákkapatkaka, maniwalaák a tarud a sikam a mismu ay putat ti kabaitan sakay sapat a karunungan, kaya matolduwan moy en balang essa. 15 Konapamanhud, ti sulatid a iddi ay nagbegsák isipák a paalalahanan takam tungkul ten sangan a bagay. Ginamet ku iyád gapu ten kabaitan nen Diyos dikoku, 16 tánni magin tagapagserbi ni Cristo Jesus bilang padi ten Hentil hidi. Ipangaral ku dikodi en Maganda a Bareta nen Diyos tánni magin alay hidi a makasaya dikona, gapu hidi ay pinagin-banal dán nen Banal a Ispiritu. 17 Gapu kánni Cristo Jesus, en mepagmadikál ku ay en págserbi ku ten Diyos. 18 Awanák ti pinangahasan a ipagmadikál ni awan en ginamet ni Cristo tánni maakit en Hentil hidi a sumunud ten Diyos ten pamamag-itan ku, ten pamamag-itan nen upos sakay gamet ku, 19 ten tulung nen himala sakay makataka a bagay, sakay ten pamamag-itan nen kapangyariyan nen Ispiritu nen Diyos. Kaya impangaral ku en Maganda a Bareta tungkul kánni Cristo ten buu a lugar, sapul ti Jerusalem hanggan ti Ilirico. 20 En gustu ku ay ipangaral iyád ten lugar hidi a awan palla ti tukoy kánni Cristo, tánni awanák mángpataknág ten pundasyon dán nen agum. 21 Gapu kona háddi en nakasulat,
“Makakilala en awan palla nakabareta tungkul dikona.
Makaintendi en awan palla nakasanig tungkul dikona.”
Balak ni Pablo a Bumisita ti Roma
22 Iyán dahilanid ni bakin a awanák metulo-tulos a angay haán dikomoy. 23 Peru nadid a tapos dán en tarabahu ku ti lugarid a iddi, sakay ta nanalay ku dán a gustu a makaangay haán, 24 ay asaan ku a mamágkaketa kitam kárroyot ku haán a paangay ti Espanya. Asaan ku bi a tulunganák moy a makademát haud káttapos tam a mamággagum ti sabadit a panahun. 25 Peru nadid a kasalukuyan ay patamuwák ti Jerusalem tánni itugán ku en tulung para ten kákkapatkaka hidi haud. 26 Gapu ginustu nen taga-Macedonia hidi sakay taga-Acaya a magpatawid ti tulung para ten mágkahirap a kákkapatkaka ti Jerusalem. 27 Masaya hidi a nanggamet ti iyud, sakay talaga ngani a dapat di a gamitán. Gapu en Hentil hidi ay nabahagiyan ten pagpapala hidi a ispirituwal nen Judio hidi, dapat la a tulungan di en Judio hidi ten pamamag-itan nen pagpapala di hidi a materyal. 28 Kaya pákketugán ku ti tulungiday hidi ten kákkapatkaka tam ti Jerusalem, ay rumoyoták haán káangay ku ti Espanya. 29 Maniwalaák a káangay ku haán ay tawid ku en masagana a pagpapala ni Cristo.
30 Ipákpágguron ku dikomoy, kákkapatkaka hidi, alang-alang ten Panginoon tam a ti Jesu-Cristo sakay ten págmahal nen Ispiritu, a tulunganák moy ten pamamag-itan nen buu a pusu a págdasal para dikoku. 31 Ipagdasal moy a maligtasák ten taga-Judea hidi a awan sumampalataya sakay tanggapán nakuwan nen kákkapatkaka ti Jerusalem en págserbi ku dikodi. 32 Ni magkakonahud, ni kaluuban nen Diyos ay masayaák a dumemát haán sakay makaimang a kaguman moy. 33 Makaguman moy nakuwan en Diyos a pággubwatan ni kapayapaan. Amen.