27
Nagbiyahi ti Pablo a Patamu ti Roma
Dikona napagkasunduwan a dapat kami a mággabeng a patamu ti Italia, ti Pablo sakay en agum pa a piresu ay impebahala di kánni Julio, essa kapitan nen sundalu a Romano a nadulawan a “Sundalu hidi nen Emperador.” Summakay kami ten barku a gubwat ti Adramicio a patamu ten prubinsiya a Asia, sakay kaguman mi ten lakad mi ti Aristarco a mágyan ti Tesalonica a sakup ni Macedonia. Ten kinailawan na ay pummundu kami ti Sidon. Mabait ti kapitan a Julio kánni Pablo, pinayagan na siya a angay bumisita ten amigu na hidi tánni makatulung hidi dikona ten kailangan na hidi. Lummakad kami ti Sidon, nagbiyahi kami dámman peru patagbu en parás dikomi kaya nagpadinapan kami ten digdig nen dikál a puduk a Cyprus tánni pumagád. Nagtalib kami ten tapat ni Cilicia sakay Pamfilia sakay dummung kami ti Mira, essa a siyudad ni Licia. Nakaaryok en kapitan ti essa a barku a gubwat ten siyudad a Alejandria a patamu ti Italia, inyagton na kami haud.
Mahina en págbiyahi mi. Ummalay ti sangan a aldew, sakay nahirapan kami bagu a makademát ten tapat nen Cinido. Sapul ti lugarid a iyud ay awan kami dán makaarabes ten diget gapu patagbu kami ten parás. Kaya nagpatamu kami ti sikatan nen Creta a pagád ti parás sakay ten tapat ni Salmon. Nahirapan kami ten págbiyahi mi, gapu ten parás ay nagpadinapan kami hanggan nakademát kami ten badit a luuk a nginaranan di a Maganda a Dáddungan a adeni ten banuwan a Lasea.
Nanalay kami dán ten págbabiyahi mi. Sakay makaaánteng dán a tumulos gapu nakalipas dán en págkulásyon, kaya pinayuwan hidi ni Pablo. 10 “Kakagumanan ku hidi, ti palagay kuwidi ay dilikadu i biyahi tamiday sapul nadid, masayang la i karga iday hidi sakay i barkuwiday sakay dilikadu pa i biyag tamiday.” 11 Peru mas sinanig nen kapitan nen sundalu hidi en kinagi nen makákkao sakay en kapitan nen barku nan en payu ni Pablo. 12 Gapu awan maganda a punduwan iyud a lugar ti panahun ni sákdágnen, ay mas ginustu nen kakpalan a magdiretsu hidi ten págbiyahi di, ten kagustuwan di a mademát ti Fenix sakay haud a magpalipas ti sákdágnen. Iyád ay essa a dáddungan ti Creta. Danág nen sállat ni ámyanan ay ti sikatan sakay ten sállat ni abagatan ay ti sikatan.
En Bagyu ten Diget
13 Nadid, nagsapul a dummáppay en parás a maemas a gubwat ti abagatan kaya en ked ten isip di ay makaya di la. Kaya insangpa di dán en angkla sakay nágdigdig hidi ti Creta. 14 Peru awan nagnalay ay binumugsu en mabegsák a parás ti sikatan. 15 Sinabád nen parás en barku, awan mi kaya a ságsággán. Kaya ginamet miyid ay nágpaanud kami dálla. 16-17 Dikona makalembu kami ten badit a puduk a ngángngaranan a Cauda ay nahirapan kami a nángsangpa ten barutu. Inggalot nen tripulanti hidi ti mágkabaál a igut en bággi nen barku. Inákkán di en layag sakay nágpaanud kami dálla gapu manteng hidi a mesadsad ten baybay nen Sirte. 18 Lalu a binumegsák en bagyu kaya ten kailawan na ay sinapulan di dán a nagbut ten pangarga hidi. 19 Ten sumunud dámman a aldew ay imbut di dámman en kagamitan hidi nen barku. 20 Nanalay mi dán a awan netan en aldew ay ten biton hidi. Tulos-tulos la en mabegsák a bagyu, kaya nawanan kami dán ti pag-asa a maligtas pa.
21 Gapu nalay kami dán a awan kumman ay tummaknág ti Pablo sakay nagupos a, “Kakagumanan ku hidi, ni sinanigák moy la sakay ni awan kitam lummakad ti Creta ay awan kitam magkakona hád. 22 I mepayu kuwid nadid dikomoy ay begsákkan moy i isip moyen gapu awan ti matay maski ni essa dikomoy. Kaya la ay marukat-rukat i barkuwiday. 23 Pummeta dikoku nen gibi en essa a anghel nen Diyos. En Diyos a sássambaán ku sakay pagserbiyan ku. 24 Sakay kinagi na dikoku, ‘Dyan ka manteng Pablo! Kailangan a umatubeng ka ten Emperador. Alang-alang dikomu ay iligtas nen Diyos i kakagumanan muwen hidi ti barkuwiday.’ 25 Kaya, begsákkan moy i isip moyen, kakagumanan ku hidi! Maniwalaák ten Diyos a mangyari en atanan ayun ten kinagi na dikoku. 26 Kaya la ay mesadsad kitam ten essa a puduk.”
27 Kasapulu ay ti áppat mi dán a gibi dikona a ipadpad kami nen bagyu ten ditaw a diget ni Adriatico. Dikona hatinggabi dán ay inisip nen taga-abeng hidi a mággadi-adeni dán en barku ten dinapan. 28 Kaya tinuku di ten igut en diget sakay natukuyan di a duwapulu a dáppa en kabáttong na. Dikona a makaaren-en dán hidi ti badit ay tinuku di dámman, nagin sapulu ay ti limma dálla a dáppa en kabáttong na. 29 Gapu ten ánteng di a mesadsad kami ten kabatuwan ay intáknig di en áppat a angkla ten dipos nen abeng sakay indasal di a nakuwan ay dimadimang dán. 30 Nagplanu en tripulanti hidi a guminan, kaya indibábbi di ten diget en barutu sakay nagwari-wari hidi a nagtáknig ti angkla ten dulong nen abeng. 31 Peru kinagi ni Pablo ten kapitan sakay ten sundalu na hidi a, “Ni guminan i tripulantiyen hidi ay awan kam maligtas.” 32 Kaya gináttas nen sundalu hidi en igut nen barutu sakay pinabayan di a nágganud.
33 Dikona a págdemlag dán ay inakit hidi ni Pablo a kuman. Kinagi na dikodi, “Sapulu ay ti áppat dán nadid a aldew a awan kam kinuman gapu ti págbabalisa sakay pággauray. 34 Kaya kuman kamon tánni tehud kam a itággád tánni maligtas kam. Awan ti maaánya dikomoy a atanan.” 35 Káttapos na a kagiyán iyud ay nangalap siya ten tinapay sakay nagpasalamat siya ten Diyos ten atubengán nen atanan sakay tináppeng-táppeng na iyud sakay kumman. 36 Bummegsák en isip nen atanan sakay kumman en balang essa. 37 Duwadatos ay ti pittu a pulu ay ti ánnám kami a atanan a sumássakay ten barku. 38 Dikona a mabássug hidi ay imbut di ten diget en pangarga di a trigo tánni bumaltaw en barku.
En Kákkarukat nen Barku
39 Dikona mademlag dán ay nakatan-aw dán en taga barku hidi ti luta peru awan di tukoy ni hádya iyud a lugar peru netan di en luuk a tehud a baybay kaya binalak di a isadsad haud en barku ni maari. 40 Kaya gináttas di en igut nen angkla hidi sakay inwarak di dán hidi iyud ten diget. Inokbis di bi en igut nen timon sakay inyoklad di en layag ten atubengán tánni isadsad nen parás en barku a patamu ten dinapan. 41 Peru nebahura en barku. Binumaun en dulong na kaya awan dán makaarikad, en dipos na bi ay minarukat-rukat dán gapu ten mágkabegsák a tagmák.
42 Inggayak nen sundalu hidi a bunuwán en piresu hidi tánni awan dán hidi makanangoy a guminan. 43 Peru gustu nen kapitan nen sundalu hidi a meligtas ti Pablo kaya sinaway na en sundalu na hidi. Sakay pinágdipalongu na a pinasegbu en atanan a makabetu a magnangoy tánni makaapet dán hidi. 44 En awan hidi makanangoy ay pinangalap na hidi ti tabla oni ten narukat hidi a pirasu nen abeng. Kaya nakaapet kami a atanan dinapan.