28
Ti Malta
Dikona nakaapet kami dán ay natukuyan mi a i puduk bállid a iyud ay en ngángngaranan di a Malta. Mágkabait a tarud en tolay hidi haud sakay mahusay en págtanggap di dikomi. Nagnamu hidi ti paginduwan mi dikona maguden gapu madágnen. Nagkopkop ti Pablo ti kayu sakay dikona itolu na ay tehud a lummuwas a biklat gapu napasi ten apoy. Tinepal na ti Pablo sakay binumurebád ten lima na. Dikona ketan nen tolay hidi a taga haud a bumábbátten en biklat ten lima na, ay kinagi nen balang essa dikodi a, “Mágbabonu wád i lállakiyid a iddi. Nakaligtas ngani siya ten diget, peru awan dán pinayagan nen diyos ni katarungan a mabiyag.” Peru inwatek la ni Pablo en biklat ten apoy sakay awan siya naaánya. Áorayán di ni bumaga ti Pablo oni bigla la a matumba sakay matay. Peru ten alay di a naguray ay awan la ti nangyari dikona kaya nagbagu en isip di, kinagi di a, “Essa siya a diyos!”
En ngaran nen pinunu ti pudukid ay iyud ay ti Publio, adeni ti lugarid a iyud en luta na. Masaya siya a nangtanggap dikomi sakay pinospos na kami ten luub nen tállu a aldew. Nagkataun a tehud a saket en ama ni Publio, maladu siya sakay magkursu kaya angay siya inileng ni Pablo. Nagdasal siya sakay intupu na en lima na ten ulu nen tehud a saket sakay nagpiyya. Gapu ti pangyayariyid a iyud ay nagdemáttan en atanan a tehud a saket ti lugarid a iyud sakay pinagpiyya na hidi. 10 Inátdenan di kami ti makpal a rigalu, sakay dikona a magrektat kami dán ay inyangay di ten barku mi en atanan nen kailangan mi ten págbiyahi mi.
En Biyahi a Sapul ti Malta Hanggan ti Roma
11 Tállu a bulan en lummipas bagu kami a lummakad haud. Summakay kami dámman ten essa a barku a taga-Alejandria a nagpalipas bi ti sákdágnen haud. En ngaran nen abeng ay “Kambal nen Diyos” 12 Rummoyot kami ti Siracusa sakay nágyan kami haud ti tállu a aldew. 13 Sapul ti Siracusa ay nagtulos kami ti Regio. Ten sumunud a aldew ay nagabagat dán kaya ten luub nen duwaldew la ay dummemát kami dán ti Puteoli. 14 Tehud kami a netan haud a kákkapatkaka hidi ti pánnampalataya. Inakit di kami a mágyan haud ti sasimba. Sapul haud ay intulos mi en katapusan a bahagi nen biyahi mi a patamu ti Roma. 15 Dikona nabareta nen mánnampalataya hidi ti Roma en tungkul dikomi ay ummangay hidi ti Foro de Apio sakay ti Tres Tabernas tánni tagbuwán di kami haud. Dikona metan hidi ni Pablo ay nagpasalamat siya ten Diyos sakay binumegsák en isip na.
Ti Roma
16 Káddemát mi ti Roma ay pinayagan di ti Pablo a mangupa ti bilay a págyanan na sakay tehud a essa a sundalu a magbantay dikona.
17 Kállipas nen tállu a aldew ay inimbitaan ni Pablo ti miting en tehud hidi a katungkulan a Judio. Dikona napisan dán hidi ay kinagi na dikodi, “Kákkapatkaka ku hidi, maski ni awanák ti ginamet a madukás kontra ten kasa Judio tam hidi oni ten kaugaliyan a gubwat ten ninunu tam hidi ay dinikáppák di ti Jerusalem sakay impepiresuwák di ten Romano hidi. 18 Dikona matapusák a imbistigaan nen Romano hidi ay gustuwák di dán nakuwan a palayaán gapu awan hidi ti mapauwat a kasalanan ku a pangbunuwan di dikoku. 19 Peru kinontra nen Judio hidi kaya napilitanák a angay umadeni ten Emperador maski ni awanák ti reklamu kontra ten kabanuwan ku hidi. 20 Saiyád i dahilanid kaya gustu takam a makauron. Pinunguwák di ti kadenaid a iyád gapu kánni Jesus a pag-asa nen lahi ni Israel.”
21 Kinagi di dikona, “Awan kami ti natanggap a sulat a gubwat ti Judea tungkul dikomu. Maski en kabanuwan tam hidi a dummemát háddi ay awan ti nángbareta oni nagupos ti madukás kontra dikomu. 22 Peru gustu mi a masanig ni ánya makagi muwid gapu tukoy mi a maski hádya ay makpal a kákkagiyán i tolayen hidi kontra ti iyád a sekta.”
23 Kaya nángtakda hidi ti essa a aldew kánni Pablo. Dikona dumemát iyud a aldew ay makpal a tolay a ummangay ten páppágyanan ni Pablo. Maghapun siya a nagpaliwanag dikodi tungkul ten kahariyan nen Diyos. Pinilit na hidi a maakit a maniwala kánni Jesus ten pamamag-itan nen Kautusan ni Moises sakay ten insulat nen propeta hidi.” 24 Tehud a naniwala sakay tehud bi a awan naniwala ten kinagi na. 25 Awan hidi namagkasundu dikona kinagi ni Pablo dikodi bagu hidi a lummakad a, “Tama en kinagi nen Banal a Ispiritu kánni propeta Isaias ten ninunu moy hidi a,
26 ‘Umangay ka ti tolayid a hidi iyud sakay ikagi mu dikodi,
Mágsasanigán kam man a mágsasanigán ay awan kam makaintendi,
sakay maski ni pakaáelingán moy ay awan kam maketa.
27 Gapu tunay ti káttug i págpusuwan ni tolayid a hidi iyád,
mahirap a makasanig en bángbáng di,
sakay ingkáddám di en mata di.
Gapu sala di a maketa en mata di,
makasanig en bángbáng di,
sakay makaintendi en isip di.
Ni magkakonahud nakuwan ay sumoli kam dikoku,
sakay pagpiyyaán takam, kagi nen Panginoon.’ ”
28 Kinagi pa ni Pablo, “Kaya iddi a impakapospos ku dikomoy a tungkul ten kaligtasan a gubwat ten Diyos ay nepangaral dán ten Hentil hidi sakay sanigán di iyád.” 29 Káttapos a kagiyán ni Pablo iyud ay lummakad dán en Judio hidi sakay namagdibati hidi ti mahigpit.
30 Duwataon a nágyan ti Pablo ten bilay a nagkaseruwan na sakay tinanggap na ti mahusay en atanan a tolay a umadeni dikona. 31 Mabegsák en isip na sakay malaya a nangaral tungkul ten pághari nen Diyos sakay tungkul ten Panginoon a ti Jesu-Cristo.