En sulat ten
HEBREO HIDI
Paliwanag tungkul ten Libru
En sulat ten Hebreo hidi ay para ten mánnampalataya hidi a mahigpit a áusigán sakay dilikadu a umadág ten pánnampalataya a Cristiano. Pinabegsák nen nagsulat en isip di tánni magpakatibay hidi ten pánnampalataya di. Ginamet na iyád ten pamamag-itan nen pángpeta a ti Jesu-Cristo en tunay sakay katapusan a pahayag nen Diyos. Tállu a katutuhanan en naatáddan ti halaga háddi: Purumeru, ti Jesus en Anak nen Diyos a awan ti sapul sakay awan ti katapusan, siya ay tunay a sinumunud ten Ama ten pamamag-itan nen hirap a tiniis na. Kaduwwa, bilang Anak nen Diyos, ti Jesus en padi a awan ti katapusan a impahayag nen Diyos, higit siya ten atanan a padi sakay propeta ten Dati a Tipan. Katállu, ten pamamag-itan ni Jesus, en mánnampalataya ay naligtas ten kasalanan di, ánteng sakay kamatayan. Bilang kapunuwan a padi, ti Jesus ay nángkaluub ti tunay a kaligtasan a siya en paksa nen pággalay hidi sakay pághandug ti hayup ten pággalayan ayun ten relihiyon nen Judio hidi.
Ten pángbanggit ten halimbawa hidi nen pánnampalataya nen agum hidi a tanyag a tolay ten kasaysayan ni Israel (kapitulu 11) impakapospos nen nagsulat ten atanan a mangbasa a manatili hidi a tapat ten pánnampalataya. Ten (kapitulu 12) inakit na hidi a ituun di kánni Jesus en pangileng di sakay tiisán di en ányaman a hirap sakay pággusig a maari a mangyari dikodi. En katapusan a bahagi ni libruwid a iyád ay payu hidi sakay babala.
Lasán nen Libru
Sapul: Ti Cristo en pakatenggiyan ten Diyos 1:1-3
Ti Cristo ay mas dakila nan ten anghel hidi 1:4-2:18
Ti Cristo ay mas mataas nan de Moises ay ti Josue 3:1-4:13
Mas dakila en pagkapadi ni Cristo 4:14-7:28
Mas dakila en kasunduwan ni Cristo 8:1-9:22
Mas dakila en pággalay ni Cristo 9:23-10:39
En kahigitan nen pánnampalataya 11:1-12:29
En pággatád ti kasayaan ten Diyos 13:1-19
1
Nagupos en Diyos ten Pamamag-itan nen Anak Na
Tenhud a panahun ay nákpágguron en Diyos ten ninunu tam hidi ten iba-iba a pagkakataun sakay iba-iba a paraan ten pamamag-itan nen propeta hidi. Peru nadid a dimudyan a panahun, ay mákpágguron siya dikotam ten pamamag-itan nen Anak na a tagapagmana ten atanan a bagay. Sakay ten pamamag-itan na ay linalang nen Diyos i buuwiday a mundu sakay en atanan a ked háddi. En Anak en mángpeta ten kaluwalhatian nen Diyos sakay ten pagka-diyos nen Diyos, gapu ni ánya en Diyos ay kona bi haud en Anak. Siya en mangalaga ti buuwiday a mundu ten pamamag-itan nen upos na a makapangyariyan. Dikona matapos na kitam a linisán ten kasalanan tam, ay sinumoli siya dilanget, sakay nággetnud ten kawanan nen makapangyariyan a Diyos.
Mas Dakila ti Jesus nan en Anghel hidi
Ni konya a kataasan en ngaran a inyatád nen Diyos ten Anak, ay kona bi haud a mas mataas siya ten anghel hidi. Gapu maski nikan ay awan kinagi nen Diyos ten deyaman a anghel a,
“Siko en Anak ku!
Sapul nadid ay sikán dán en magin Ama mu.”
Ni awan na bi kinagi ten deyaman a anghel a,
“Sikán ay magin Ama na,
sakay siya ay magin Anak ku.”
Sakay dikona paangayán dán nen Diyos en panganay a Anak na ti munduwiday ay kinagi na a,
“Dapat siya a sambaán nen atanan a anghel nen Diyos.”
Tungkul bi ten anghel hidi ay kinagi na a,
“Kumán hidi a parás,
sakay maggerab a apoy a magserbi dikona.”
Peru tungkul ten Anak na ay kinagi na a,
“En trono mu O Diyos, ay awan ti katapusan,
en pághari mu ay tehud a katarungan.
Kasayaan mu en pággamet ti matuwid,
peru en pagkamasuwayin ay sasala mu.
Kaya pinili ka nen Diyos a Diyos mu,
sakay inátdenan na ka ti kasayaan
a higit ten kaguman mu hidi.”
10 Kinagi na pa a,
“Siko Panginoon en nanglalang ti lutaiday ten sapul pa,
sakay gamet nen lima mu en langet.
11 Mágkawan hidi iyád,
peru siko ay awan mamawan.
Magin ráppot hidi a atanan a kona ten damit;
12 iduru mu hidi iyud a kona ten ráppot a damit,
sakay mapalitan hidi.
Peru siko ay awan magbabagu,
awan ka tumanda oni matay.”
13 Maski nikan ay awan kinagi nen Diyos ten deyaman a anghel a,
“Mággetnud ka ti kawanan kuwidi,
mentras a awan ku mapasuku dikomu en atanan nen kadima mu hidi.”
14 Ni konahud, ay ánya en anghel hidi? Hidi ay ispiritu a magserbi ten Diyos, sakay paangayán na hidi a tumulung ten maligtas hidi.