En Sulat ni Pablo kánni
FILEMON
Paliwanag Tungkul ten Libru
Ti Filemon ay essa a kilala a Cristiano a maari a kabilang ten simbaan ti Colosas. Siya en amu ni Onesimo en alipin a linumaya. Ten essa a pagkakataun ay nakilala na ti Pablo mentras a pumáppiresu. Nagin Cristiano ti Onesimo ten pamamag-itan ni Pablo. Iyád a sulat ni Pablo kánni Felimon ay pákpágguron a tanggapán na ti Onesimo a alipin na. Bakán la a bilang alipin a pinatawad nan bilang kapatkaka a Cristiano.
Lasán nen Libru
Sapul 1-3
Papuri kánni Filemon 4-7
Pákpágguron para kánni Onesimo 8-22
Katapusan a bilin 23-25
1
Iyád a sulat ay gubwat kánni Pablo a piresu alang-alang kánni Cristo Jesus, sakay gubwat bi kánni Timoteo a kapatkaka tam.
Para iyád kánni Filemon a mahal mi a kapatkaka sakay kaparehu mi a tagapagserbi. Sakay para bi ten mánnampalataya hidi a mágsimba ten bilay mu, sakay ten kapatkaka tam a bábbi a ti Apia, sakay kánni Arquipo a kaparehu tam a magserbi ten Panginoon. Pagpalaán kam nakuwan nen Diyos a Ama tam sakay nen Panginoon tam a ti Jesu-Cristo ti kapayapaan.
En Págmahal sakay Pánnampalataya ni Filemon
Kapatkaka a Filemon, kada a magdasalák ay pirmiyák a magpasalamat ten Diyos gapu dikomu. Gapu nabareta ku en tungkul ten pánnampalataya mu ten Panginoon a ti Jesus sakay en págmahal mu ten atanan a tolay nen Diyos. Mentras a ipakapospos mu en tungkul ten pánnampalataya mu ten agum, ay idasal ku a matukuyan di en atanan a pagpapala a inyatád ni Cristo dikotam. Kapatkaka ku, en págmahal mu ay makapasaya sakay makapabegsák dikoku. Gapu dikomu ay pinasaya mu en tolay hidi nen Diyos.
En Pákkekagbi ni Pablo Para kánni Onesimo
Nadid Filemon, bilang kapatkaka kánni Cristo ay maari taka a utusan ni ánya en dapat mu a gamitán. Peru gapu mahal taka, kaya mákkekagbiyák dikomu. Gamitán ku iyád gapu sikán a ti Pablo a inutusan ni Cristo Jesus sakay nadid ay nakapiresu gapu dikona, 10 sikán ay mákkekagbi para kánni Onesimo a anak ku ti pánnampalataya, gapu mentras a pumáppiresuwák ay nagin amaák na ti pánnampalataya. 11 Tenhud ay awan ka ti pakinabang dikona, peru nadid ay makatulung dán siya dikomu sakay dikoku.
12 Pasoliyán ku ti Onesimo dikomu maski ni ikalungkut ku iyád ti hustu. 13 Gustu ku nakuwan a mágyan pala siya dikoku alay ku a pumáppiresu gapu ten pángngaral ku ten Maganda a Bareta, tánni matulunganák na gapu awan ka. 14 Peru awan ku gustu a sapilitan la en káttulung mu dikoku, nan gustu kuwid ay en buu mu a pusu. Kaya awan ku gustu a magarikad mentras a awan ka pumayag.
15 Palagay kuwidi ay neadeyu ti Onesimo dikomu ti sabadit a panahun tánni kássoli na dikomu ay makaguman mu dán siya a awan ti katapusan. 16 Nadid ay mas mahigit dán siya ten essa a alipin, gapu mahal tamon siya a kapatkaka. Mahalaga siya dikoku, peru mas mahalaga siya dikomu gapu bakán mu la siya a alipin nadid nan kapatkaka mu pa ten Panginoon.
17 Ni tenggiyánnák mu a kaguman mu a tagapagserbi, ay tanggapán mu ti Onesimo a kona ten págtanggap mu dikoku. 18 Ni tehud siya a ginamet a madukás dikomu oni tehud siya a utang, ay sikán dálla i singirán muwid. 19 Sikán a mismu a ti Pablo i nagsulatid háddi: sikán i mangbayadid dikomu. Peru dyan mu nakuwan kalimunan a nakilala mu ti Cristo * Ti Griego: ...a utang mu dikoku en sadili mu. gapu dikoku. 20 Kaya kapatkaka ku, pasayaánnák mu bilang kapatkaka mu kánni Cristo alang-alang ten Panginoon, pagustuwanák mu nakuwan ti agidán kuwidi dikomu.
21 Siguraduwák a gamitán mu en inagid ku dikomu, sakay mas higit pa haud. 22 Sakay pánghandaák mu ti págyanan ku gapu umasaák a tábbigán nen Diyos en dasal moy a atanan a makasoliyák haán dikomoy.
En Katapusan a Págbati
23 Kumusta ka kan kagi ni Epafras, kaguman ku siya a pumáppiresu gapu kánni Cristo Jesus. 24 Mákkumusta bi de Marcos, Aristarco, Demas sakay ti Lucas a kákkagumanán ku.
25 Pagpalaán kam nakuwan nen Panginoon tam a ti Jesu-Cristo.

*1:19 Ti Griego: ...a utang mu dikoku en sadili mu.