EN PAHAYAG
Kánni Juan
Paliwanag Tungkul ten Libru
En Pahayag kánni Juan ay nesulat dikona kasalukuyan a usigán en Cristiano hidi gapu ten pánnampalataya di kánni Jesu-Cristo bilang Panginoon. En pinakalayunin nen nángsulat ay pabegsákkán en isip sakay biyagán en pag-asa nen sinulatan na hidi. sakay pinayuwan na hidi a manatili a tapat ten panahun nen pághirap sakay pággusig.
En dikál a bahagi ni libruwid a iyád ay pahayag sakay pangitain a insaysay ten pamamag-itan nen simbulu a maintendiyan nen Cristiano hidi ti panahunid a iyud, peru manatili a nakatagu ten agum. Kona labi ten paksa nen essa a kansiyon, en paksa ni libruwid a iyád ay paruway-ruway ten iba-iba a paraan ten pamamag-itan nen iba-iba a pangitain. Maski ni makpal sakay iba-iba en kahulugan a neatád ten nakasulat hidi háddi, en pinakapaksa ni libruwidi ay malinaw. Ten pamamag-itan ni Cristo a Panginoon ay daigán nen Diyos en kadima na hidi, kabilang dán háddi ti Satanas. Piremyuwan nen Diyos en anak na hidi a tapat ti bigu a langet sakay bigu a luta ni maghari dán siya.
Lasán nen Libru
Sapul 1:1-8
En dipalongu a pangitain sakay en sulat hidi ten pittu a simbaan 1:9-3:22
En kasulatan a nakalukot a tehud a pittu a tatak 4:1-8:1
En pittu a trumpeta 8:2-11:19
En dragon sakay ten duwwa a halimaw 12:1-13:18
En iba-iba a pangitain 14:1-15:8
En pittu a malukung nen iyamut nen Diyos 16:1-21
En kákkawasak nen Babilonia, sakay en kákkatalu nen halimaw, en mabuli a propeta, sakay en Diyablo 17:1-20:10
En katapusan a pághatul 20:11-15
En bigu a langet, en bigu a luta sakay en bigu a Jerusalem 21:1-22:5
Katapusan a bilin 22:6-21
1
En Pahayag ni Jesu-Cristo a Insulat ni Juan
Iddi a libru ay sássulatan nen pangyayari hidi a impahayag ni Jesu-Cristo. Inyatád nen Diyos i pahayagid a iddi tánni ipeta na ten tagapagserbi na hidi ni ánya en adeni dán a dapat a mangyari. Impakapospos ni Cristo i bagayid a hidi iyád ten tagapagserbi na a ti Juan ten pamamag-itan nen páng-utus na ten anghel na. Ingkagi ni Juan en atanan a netan na tungkul ten mensahi nen Diyos a impahayag bi ni Jesu-Cristo. Pinagpala en mangbasa ti libruwid a iyád, sakay en mangsanig hidi ten propesiya a ked háddi, sakay en mangtupad ten atanan a nesulat háddi! Gapu atananid a iyád ay adeni dán a mangyari.
Págbati ten Pittu a Simbaan
Gubwat iyád kánni Juan, para ten pittu a simbaan ten prubinsiya a Asia.
Magkahud kam nakuwan ti pagpapala sakay kapayapaan a gubwat ten Diyos. Siya en Diyos ten kasalukuyan, Diyos ten nakalipas, sakay Diyos a dumemát. Sakay iyád ay gubwat bi ten pittu a ispiritu a ked ten atubengán nen trono na, sakay gubwat kánni Jesu-Cristo, en tapat a tistigu, en panganay a dipalongu a biniyag ten patay hidi, sakay Hari nen atanan a hari ti lutaiday.
Mahal na kitam, sakay pinalaya na kitam ten kasalanan tam hidi ten pamamag-itan nen kákkebuhus nen digi na. Ginamet na kitam a essa a lahi nen padi hidi a magserbi ten Diyos na sakay Ama. Kao ni Jesu-Cristo en kapuriyan sakay en kapangyariyan a awan ti katapusan! Amen.
Tandaan moy! Dumemát siya a ked ten panganurin sakay ketan siya nen atanan, maski en nangpika hidi ten wares na. Magsangetan atanan tolay ti lutaiday gapu dikona. Sadya a magkakona hud! Amen.
Kinagi nen Panginoon a Diyos a makapangyariyan ten atanan, “Sikán en Alpha ay ten Omega,* 1:8 Alpha ay ten Omega: en Sapul ay ten Katapusan. Diyos ten kasalukuyan, Diyos ten nakalipas, sakay Diyos a dumemát.”
Pangitain Tungkul kánni Cristo
Sikán ay ti Juan a kapatkaka moy, kaguman moy ti pághirap sakay págtiis a maranasan nen kabilang hidi ten kahariyan na. Imbuták di ten puduk a Patmos gapu impangaral ku en upos nen Diyos sakay en katutuhanan a impahayag ni Jesus. 10 Dikona aldew nen Panginoon, mentras a ked dikoku en kapangyariyan nen Banal a Ispiritu ay nasanig ku ten áadággan ku en mabegsák a boses a kumán a tánnug ni trumpeta. 11 Kinagi na, “Isulat mu en ketan mu, sakay ipatawid mu ten pittu a simbaan: ti Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, sakay Laodicea.”
12 Linumingaták tánni ketan ku ni deya en magupos, ay netan ku en pittu a págdáttonan ti simbuwan a gintu. 13 Sakay mágtaknág ten ditángnga nen págdáttonan ti simbuwan en kumán a Anak nen Tolay, nakabadu siya ti malayon a hanggan ten bulong na. Sakay tehud a baregkás a gintu en rakaw na. 14 En ulu na sakay en buuk na ay kumán a mapudew a dutdut ni tupa sakay niyebe, sakay en mata na ay maggerab a kona ten apoy. 15 En básset na ay magsiláng-siláng a kumán a pinakintab a tangsu. Sakay en boses na ay kumán a sarubusub ni tapaw. 16 Tatawid na ten kawanan na a lima en pittu a biton, sakay magluwas ten ngusu na en ispada a tehud a talas a magdili-dilipot. En rupa na ay makasili a kona ten aldew.
17 Pákketa ku dikona ay kumánnák a patay a nalugmuk ten básset na. Peru intupu na dikoku en kawanan na a lima sakay kinagi na, “Dyan ka manteng! Sikán en Sapul sakay en katapusan, 18 sakay sikán en biyag. Natayák peru ilingán mu, biyagák nadid, sakay en biyag ku nadid ay awan dán ti katapusan. Táttawid ku nadid en kapangyariyan nen kamatayan sakay en lugar nen patay hidi. 19 Kaya isulat mu en netan mu, en pangyayari nadid sakay en mangyari pa. 20 En gustu a kagiyán nen pittu a biton a tatawid ku, sakay en pittu a págdáttonan ti simbuwan a gintu ay iddi: en pittu a págdáttonan ti simbuwan a gintu ay en pittu a simbaan, sakay en pittu a biton ay en anghel hidi ten pittu a simbaan.”

*1:8 1:8 Alpha ay ten Omega: en Sapul ay ten Katapusan.