2
En Mensahi ten Simbaan ti Efeso
“Isulat mu ten anghel nen simbaan ti Efeso:
“Iddi en pekagi nen tehud a tatawid ten pittu a biton ten kawanan na a lima, sakay en maglakad ten ditángnga nen pittu a págdáttonan ti simbuwan a gintu. Tukoy ku en gamet mu, en pagud mu sakay en tiyaga mu. Tukoy ku a awan mu páppabayan en mágkadukás a tolay, sakay pinurbaan mu en magkukunwari hidi a apostol, kaya napatunayan mu a magbulibuli hidi. Tukoy ku bi a matiyaga ka, nagtiis ka ti makpal a hirap alang-alang dikoku, sakay awan ka nanghina. Peru iddi bi i sala kuwid dikomu: en págmahal mu dikoku dikona purumeru ka a sumampalataya ay linumamig dán. Alalahanán mu en dati mu a kalagayan bagu ka a natápduk; pagsisiyan mu sakay adággan en gamet mu a mágkadukás, sakay gamitán mu a ruway en gággamitán mu ten purumeru. Ni awan ka magsisi, ay angayák haán sakay ibutan ku ten páppágyanan na en simbuwan mu. Peru iddi bi i panggustuwan kuwid dikomu: sasala mu bi a kona dikoku en gamet nen Nicolaita hidi.
“Ni makasanig kam, ay pakasanigán moy en kákkagiyán nen Ispiritu ten simbaan hidi!
“En magtagumpay ay átdenan ku ti karapatan a kuman ten bunga nen kayu a makapangatád ti biyag a ked ten paraiso nen Diyos.
En Mensahi ten Simbaan ti Esmirna
“Isulat mu ten anghel nen simbaan ti Esmirna:
“Iddi en pekagi dikomu nen sapul ay ten katapusan, en natay sakay nabiyag a ruway. Tukoy ku en kahirapan a kasalukuyan mu nadid a danasán. Tukoy ku a mahirap ka peru i tarudid ay mayaman ka. Tukoy ku bi en págsasesti dikomu nen magkukunwari hidi a Judio, peru i tarudid ay kampun hidi ni Satanas. 10 Dyan ka manteng ten pággusig a adeni mu dán a danasán. Tandaan mu: pepiresu nen diyablo en sangan dikomoy bilang pagsubuk; magtiis kam ten alay nen sapulu a aldew. Manatili ka a tapat hanggan ten kamatayan, sakay piremyuwan taka ti kurona ni biyag.
11 “Ni makasanig kam, ay pakasanigán moy en kákkagiyán nen Ispiritu ten simbaan hidi!
En magtagumpay ay awan dán makaennam ti kaduwwa a kamatayan.”
En Mensahi ten Simbaan ti Pergamo
12 “Isulat mu ten anghel nen simbaan ti Pergamo:
“Iddi en pekagi nen tehud a tawid ten matalas a ispada, a tehud a talas a magdili-dilipot. 13 Tukoy ku ni hádya ka a mágyan, ten lugar a paghariyan ni Satanas, peru nanatili ka a tapat dikoku. Awan mu inadággan en pánnampalataya mu dikoku maski dikona binunu ti Antipas a matapat ku a tagapagserbi, ti lugar moyen a páppágyanan ni Satanas. 14 Peru tehudák a sangan a bagay a salaán dikomu: tehud a sangan haán dikomoy a mangunonud ten toldu ni Balaam a nangtoldu kánni Balac tánni igiyya na en Israelita hidi a magkasala. Inakit na hidi a kuman ten pagkain hidi a nealay ten diyos-diyosan hidi, sakay mangalunya. 15 Tehud bi a sangan dikomoy a mangunonud ten toldu nen Nicolaita hidi. 16 Kaya pagsisiyan moy sakay adággan en kasalanan moy hidi! Ta ni awan ay angayák haán a pagdaka sakay geraán ku i tolayid a hidi iyud ten pamamag-itan nen ispada a lumuwas ten ngusu ku.
17 “Ni makasanig kam, ay pakasanigán moy en kákkagiyán nen Ispiritu ten simbaan hidi!
En magtagumpay ay átdenan ku ten nesaddi a manna. Átdenan ku bi siya ti mapudew a batu a tehud a nakasulat a bigu a ngaran a awan ti makatukoy a iba nan en makatanggap la.
En Mensahi ten Simbaan ti Tiatira
18 “Isulat mu ten anghel nen simbaan ti Tiatira:
“Iddi en pekagi nen Anak nen Diyos a tehud a mata a maggerab a kumán a apoy sakay en básset na ay magsiláng-siláng a kumán a pinakintab a tangsu. 19 Tukoy ku en gamet mu, en págmahal mu sakay katapatan, en págserbi mu sakay tiyaga. Tukoy ku a lalu a maganda en gamet mu nadid nan ten purumeru. 20 Peru iddi bi i pangsalaan kuwid dikomu: páppabayan mu ti Jezebel, en bábbi a magkukunwari a propeta. Táttolduwan na sakay dayaán en tagapagserbi ku hidi, tánni mangalunya, sakay kuman ten nealay ten diyos-diyosan hidi. 21 Inátdenan ku siya ti pagkakataun tánni pagsisiyan na sakay adággan en pángngalunya na, peru sala na. 22 Kaya magkasakit siya ti malubha a kaguman en nákpaggamet hidi ti pángngalunya dikona. Magdanas hidi ti matindi a kahirapan ni awan di pagsisiyan sakay adággan en madukás a ginamet di a kaguman i bábbiyid a iyán. 23 Bunuwán ku bi en atanan nen tagasunud na hidi tánni matukuyan nen atanan a simbaan a sikán en makatukoy ten pusu ay ti isip nen tolay hidi. Piremyuwan ku en balang essa dikomoy ayun ten ginamet moy.
24 Peru en agum a taga Tiatira a awan nágsanig ten madukás a toldu ni Jezebel, sakay awan kinumabetu ten dáddulawán a ‘madsalad a lihim ni Satanas,’ ay awanák dán ti idagdag a utus para dikomoy. 25 Basta pumirmi kam a matapat dikoku hanggan ten kássoli ku. 26 Para ten magtagumpay sakay mangtupad ten kaluuban ku a hanggan ten katapusan, ay iyatád ku dikona en kapangyariyan a kona ten tinanggap ku ten Ama ku a mamahala ten bansa hidi. 27 Mamahala siya ten pamamag-itan nen sarukud a bakal, sakay mugmugán na en bansa hidi a kona ten págmugmug ti binga. 28 Iyatád ku iyád dikona a kona ten páng-atád nen Ama ku dikoku. Iyatád ku bi dikona en talang-umaga. 29 “Ni makasanig kam, ay pakasanigán moy en kákkagiyán nen Ispiritu ten simbaan hidi!