8
En Kákkabiyag a Ayun ten Ispiritu
Kaya awan dán hatulan a maparusaan en tolay hidi a nákpagkaessa kánni Cristo Jesus. Awanák dán sakup nen kapangyariyan nen kasalanan sakay kamatayan gapu pinalayaák dán nen kapangyariyan nen Ispiritu a makapangatád ti biyag ten pamamag-itan ni Cristo Jesus. Ginamet nen Diyos en awan nagamet nen Kautusan gapu ten kahinaan nen tolay. Pinaangay na háddi en sadili na a Anak a kona ten essa a tolay a makasalanan tánni sidaán en kasalanan. Kaya hinatulan na dán en kasalanan a nangalipin ten tolay. Ginamet iyád nen Diyos tánni magamet tam ni ánya en agidán nen Kautusan ten pamamag-itan nen págsunud ten Ispiritu, embes a en sadili a kagustuwan nen bággi tam. Gapu en mabiyag hidi a ayun ten hilig nen bággi ay magsikap ten bagay hidi a ayun ten bággi, peru en mabiyag hidi ayun ten pággiyya nen Ispiritu ay magsikap tungkul ten bagay hidi a ispirituwal. En sangpáttán nen kássunud ten hilig nen bággi ay kákkatay, peru en sangpáttán nen kássunud ten Ispiritu ay biyag sakay kapayapaan. Gapu kalaban nen Diyos en deyaman a sumássunud ten hilig nen bággi, gapu sala na a sumunud ten kautusan nen Diyos sakay talaga a awan na magamet a sumunud. Kaya en mabiyag ayun ten hilig nen bággi ay awan maari a kasayaan nen Diyos.
Peru awan kamon mabiyag a ayun ten kagustuwan nen bággi, nan ayun dán ten Ispiritu. Ti katunayan ay mágyan dán dikomoy en Ispiritu nen Diyos. Ni en Ispiritu ni Cristo ay awan ten essa a tolay ay bakán siya a kánni Cristo. 10 Peru ni mágyan dán dikomoy ti Cristo, maski ni matay dán en bággi moy gapu ten kasalanan ay biyag en ispiritu moy gapu imbilang kamon nen Diyos a matuwid. 11 Ni mágyan dikomoy en Ispiritu nen Diyos a nangbiyag a ruway kánni Jesu-Cristo, ay siya labi en mangbiyag a ruway ten bággi moy a tehud a kamatayan, ten pamamag-itan labi nen Ispiritu na a mágyan dikomoy.
12 Kákkapatkaka hidi, awan kitamon alipin nen hilig nen bággi, kaya awan kitamon dapat a mabiyag ayun ten makamundu a bággi. 13 Gapu matay kam ni mabiyag kam a ayun ten bággi peru ni bunuwán moy ten pamamag-itan nen Ispiritu en gamet hidi nen bággi ay mabiyag kam. 14 En atanan a igiyya nen Ispiritu nen Diyos ay anak hidi nen Diyos. 15 Gapu awan inyatád dikomoy nen Diyos en Ispiritu tánni magin alipin kam a mabiyag ti ánteng. Nan en inyatád dikomoy ay Ispiritu tánni gamitán na kam a anak nen Diyos kaya makadulaw kitamon dikona, “Ama! Ama ku!” 16 En Ispiritu en magpatunay, kaguman na en ispiritu tam a sikitam ay anak hidi nen Diyos. 17 Sakay bilang anak hidi nen Diyos, sikitam ay tagapagmana nen Diyos a kaguman ni Cristo a tagapagmana. Gapu ni magtiis kitam a kaguman ni Cristo, ay makaguman na kitam ten kaluwalhatian na.
18 Para dikoku, en kahirapan hidi a táttiisán tam ten kasalukuyan ay awan meparehu ten kaluwalhatian a mehayag dikotam balang aldew. 19 Gapu áorayán nen atanan a tolay a ihayag nen Diyos en anak na hidi. 20 Awan nagtagumpay en tolay, bakán a gapu iyud en gustu di, nan iyud en kagustuwan nen Diyos. Peru nangatád labi siya ti pag-asa. 21 En atanan a linalang ay palayaán nen Diyos tánni awan dán iyád marunot, sakay tánni makabahagi ten maluwalhati a kalayaan nen anak hidi nen Diyos. 22 Tukoy tam a mágdadaingán hanggan nadid, en atanan a linalang gapu ten matindi a kahirapan a kona ten essa a magenak. 23 Bakán la a iyád! Maski sikitam a tummanggap ten Ispiritu bilang purumeru a inatáddan nen Diyos ay mágdadaingán bi mentras a maguray kitam ten pánghayag nen Diyos a anak na kitam sakay en kállaya nen bággi tam. 24 Ligtas kitamon gapu ten pag-asa tam. Peru awan iyád makagi a pag-asa ni áelingán tamon en inasaan tam. Deya pa beman en umasa ni ked dán bi haán en inasaan? 25 Peru ni umasa kitam ten awan tam áelingán ay áorayán tam iyud a tehud a katiyagaan.
26 Kona labi hud ten kahinaan tam hidi ay tulungan kitam nen Banal a Ispiritu. Awan tam tukoy ni konya kitam a dapat a magdasal, kaya en Ispiritu en mamag-itan dikotam ten Diyos ten paraan a awan kaya a ikagi. 27 Sakay maintendiyan nen Diyos a makatukoy ten lasán nen pusu nen tolay, en gustu a kagiyán nen Ispiritu, gapu en Ispiritu en mamag-itan para ten pinili hidi, ayun ten kaluuban nen Diyos.
28 Tukoy tam a en atanan a bagay a mangyari, ay kumilus en Diyos para ten kapiyyaan nen atanan a magmahal dikona, a dinulaw na ayun ten planu na. 29 Gapu sapul pa ten sapul ay tukoy dán nen Diyos ni deya en para dikona; pinili na dán hidi a magin kona ten Anak na, tánni siya en magin panganay ten makpal a matátkaka. 30 Sakay en pinili na hidi tenhud pa ay dinulaw na. Sakay en dinulaw na ay tinanggap na, sakay en tinanggap na ay inátdenan na bi ten kaluwalhatian na.
31 Ánya nadid en makagi tam tungkul ti hidi iyád a bagay? Ni en Diyos ay kakampi tam, deya nadid en kumontra dikotam? 32 Ni en sadili na a Anak ay awan na ingkemot nan inyatád na para dikotam a atanan, en agum pa beman hidi a bagay awan naid meatád dikotam? 33 Deya nadid makapángkasuwid kontra ten tolay hidi nen Diyos, en Diyos pa ngani i magpatawadid dikodi? 34 Deya en manghatul ti parusa? Ti Cristo Jesus beman a ked ten kawanan nen Diyos? Siya pa ngani en natay sakay nabiyag a ruway, sakay nadid ay siya en mamag-itan para dikotam. 35 Deya en makapánghiwalay dikotam ten págmahal ni Cristo? En kaguluwan beman, kahirapan, pággusig, aláp, kapubriyan, panganib, oni kamatayan? 36 Ayun ten Kasulatan, “Alang-alang dikomu ay pirmi kami a nakalaan ti kamatayan kumán kami a en tupa hidi a karniyán.” 37 Awan! Atananid a iyád ay kaya tam a pagtagumpayan ten pamamag-itan na a nangmahal dikotam. 38 Gapu siguradu ku a awan ti makapánghiwalay dikotam ten págmahal nen Diyos. Maski kamatayan, en biyag, en anghel hidi, en pinunu hidi, en bagay hidi nadid a kasalukuyan, en bagay hidi a pademát, en tehud hidi a kapangyariyan, 39 en kadisunuwan, en kadisaladan, oni ányaman a linalang ay awan makapánghiwalay dikotam ten págmahal nen Diyos, en págmahal a impagkaluub na dikotam ten pamamag-itan ni Cristo Jesus a Panginoon tam.