9
En Pángpili nen Diyos ti Israel
Tatarudan i kagiyán kuwiday gapu tagasunudák ni Cristo. Awanák mágbabuli-buliyán. En konsensiya ku, ten tulung nen Banal a Ispiritu ay makapagpatunay a magkagiyák ti tatarudan. Tunay i lungkut kuwiday sakay awan maibu-ibut i saket ni pusu kuwiday tungkul ten kabanuwan ku hidi a Judio. Ni maari la nakuwan ay gustu ku a sikán dálla en sumpaán nen Diyos sakay mehiwalay kánni Cristo para ten kapiyyaan di. Hidi ay Israelita a inatáddan nen Diyos ti karapatan a magin anak na. Impeta bi nen Diyos dikodi en kaluwalhatian na. Nangatád en Diyos dikodi ti kasunduwan sakay Kautusan, en tatarudan a págsamba, sakay en pangaku na hidi. Naggubwat dikodi en lahi nen ninunu hidi, sakay tungkul ten pagkatolay ni Cristo ay naggubwat siya ten lahi di. En Kataasan a Diyos ay dapat a puriyán a awan ti katapusan! Amen.
Bakán a gustu naid a kagiyán ay awan natupad en upos nen Diyos, gapu awan atanan ni Israelita ay kaguman ten banuwan a pinili na. Awan bi imbilang en atanan a anak ni Abraham ay anak hidi nen Diyos. Kinagi nen Diyos kánni Abraham, “En naggubwat la kánni Isaac i mebilangid a lahi mu a impangaku ku dikomu.” Kaya bakán a atanan a anak ni Abraham ay ibilang a anak nen Diyos, nan en ayun la ten pangaku nen Diyos. Gapu kona háddi en pangaku, “Soliyák ti taonid, ti kona labi haád a panahun, sakay magenak ti lállaki ti Sara.”
10 Bakán la a iyud. Maski ni essa la en ama nen duwwa a anak ni Rebecca a awan ti agum nan en ninunu tam a ti Isaac, ay 11-12 impakilala nen Diyos a en págpili na ay ayun ten sadili na a planu, bakán a ayun ten gamet nen tolay. Kaya bagu pa a meenak en anak hidi sakay bagu pa hidi a makagamet ti maganda oni madukás, kinagi dán nen Diyos kánni Rebecca a, “Magserbi en panganay ten wadi na.” 13 Ayun ten nakasulat, “Minahal ku ti Jacob sakay kinaiyamutan ku ti Esau.” 14 Makagi tam beman a awan makatarungan en Diyos? Awan! 15 Gapu kona háddi en kinagi na kánni Moises, “Mahabagák ten gustu ku a kahabagan sakay kagbiyan ku en gustu ku a kagbiyan.” 16 Maliwanag a en págpili nen Diyos ay bakán a ayun ten kagustuwan nen tolay oni gamet nen tolay, nan ten habag nen Diyos. 17 Gapu ayun ten Kasulatan ay kinagi nen Panginoon ten hari ti Egipto, “Indátton taka a hari tánni ten pamamag-itan mu ay mepeta ku en kapangyariyan ku, sakay makilala en ngaran ku ti buuwiday a mundu.” 18 Kaya kahabagan nen Diyos en deyaman a gustu na a kahabagan, sakay pakáttugán na ti ulu en gustu na a pakáttugán ti ulu.
En Iyamut sakay en Habag nen Diyos
19 Bakay kagiyán mu dámman dikoku nadid a, “Ni konahud ay bakin a sássisiyán pa nen Diyos en tolay? Deya beman i makapangkontraid ten kaluuban nen Diyos?” 20 Tolay ka la deya ka beman para tumábbig ti kona haud ten Diyos? Makagi beman nen tolay ten nanglalang dikona a, “Bakin a linalangák mu a kona háddi?” 21 Awan beman ti karapatan en mággamet ti binga a manggamet ti mágkamahal a kalasi sakay mágkamura a kalasi a gubwat ten parehu a malagkit a luta?
22 Konapamanhud ay gustu a ipeta nen Diyos en iyamut na sakay en kapangyariyan na. Peru buu a tiyaga na a pinagtiisan en tolay hidi a dapat dán nakuwan a parusaan sakay ubusán a bunuwán. 23 Ginamet na iyád tánni ipakilala na en awan ti kaparehu a kadakilaan na ten tolay hidi a kinahabagan na, a tenhud pa ay inhanda na dán para ten kaluwalhatian na. 24 Sikitam en dinulaw hidi, bakán la a en gubwat ten Judio hidi nan en gubwat bi ten Hentil hidi. 25 Kona háddi en kinagi na ten libru ni Oseas,
“En dati a awan ku banuwan
ay madulawan a, ‘Banuwan ku’
sakay en dati a awan ku mahal
ay madulawan a ‘Mahal ku.’ ” 26 Sakay en kinagiyan na a,
‘Bakán takam a banuwan,’
ay madulawan a anak hidi nen Diyos a biyag.’ ” 27 Kona bi háddi en impahayag ni Isaias tungkul ti Israel, “Maski ni sakona ti kakpal nen baybay ti digiten en anak ni Israel ay sasangan la dikodi en maligtas. 28 Gapu mahigpit sakay alistu a hatulan nen Panginoon i munduwiday.” 29 Ti Isaias labi en nagkagi a, “Ni en Panginoon a Makapangyariyan ten atanan ay awan nángwarak ti sasangan ten lahi tam, sikitam nakuwan ay nagin kona ti Sodoma sakay ti Gomorra.”
En Israel sakay en Maganda a Bareta
30 Ánya nadid makagi tamid? En Hentil hidi a awan nagsikap a magin makasaya ten Diyos ay tinanggap na hidi ten pamamag-itan nen pánnampalataya di dikona. 31 Peru en Israel a nagsikap a mangtupad ten Kautusan tánni kasayaan nen Diyos ay awan nagtagumpay. 32 Bakin? Gapu nagsikap hidi a kasayaan nen Diyos ten pamamag-itan nen sadili di a gamet bakán a ten pamamag-itan nen pánnampalataya dikona. Nesángdul hidi ten batu a kákkerakpaan. 33 Ayun ten nakasulat ay, “Mángdáttonák ti Sion ti essa a batu a kákkesángdulan, essa a dikál a batu a kákkerakpaan di. Peru ni deyaman en manampalataya dikona ay awan mapasaniki.