10
Kákkapatkaka ku hidi, en gugustu ku a mangyari sakay dasal ten Diyos ay maligtas en banuwan a Israel. Sikán dán en makapangpatunay a magsikap hidi tánni masaya en Diyos dikodi, peru mali en pággamet di. Gapu awan di tinenggi en katuwiran a gubwat ten Diyos, sakay nagsikap hidi a nanggamet ti sadili di la a paraan embes a en paraan nen Diyos. Gapu ti Cristo en katuparan nen Kautusan, tánni mebilang a awan ti kasalanan en deyaman a sumampalataya dikona.
En Kaligtasan ay Para ten Atanan
Kona háddi en insulat ni Moises tungkul ten pagin-matuwid ten pamamag-itan nen Kautusan, “Mabiyag en mangtupad ten Kautusan.” Peru kona bi háddi en kinagi tungkul ten pagin-matuwid gapu ten pánnampalataya, “Dyan mu kagiyán ten sadili mu a, ‘Deya beman en meangay di langet?’ a kumán a gustu na a padibábbiyán ti Cristo. “Dyan mu bi kagiyán a, ‘Deya en dumibábbi ten lugar nen patay hidi?’ ” a kumán a gustu na a paikatán ti Cristo ten páglábbánggan. Peru iddi en kinagi na, “Adeni dikomu en upos, ked dán ti bibig muwen sakay ti pusu muwen.” En gustu na a kagiyán ay en upos a impangaral mi tungkul ten pánnampalataya. Ni ipahayag mu ten bibig mu a ti Jesus en Panginoon sakay manampalataya ka ti buu a pusu a siya ay biniyag a ruway nen Diyos ay maligtas ka. 10 Gapu ni buu a pusu en pánnampalataya nen essa a tolay ay imbilang siya nen Diyos a awan ti kasalanan. Sakay ni magpahayag siya ten pamamag-itan nen bibig na ay maligtas. 11 Kinagi ten Kasulatan a, “Ni deyaman en sumampalataya dikona ay awan mapasaniki.” 12 Awan ti pagkakaiba en Judio hidi sakay en Hentil hidi. Eessa la en Panginoon nen atanan sakay siya en mangatád ti sagana ten atanan a dumulaw dikona. 13 Gapu kinagi nen Kasulatan a, “Maligtas en atanan a dumulaw ten ngaran nen Panginoon.” 14 Peru konya a dulawan nen tolay hidi en awan di panampalatayaan? Konya bi hidi a manampalataya ni awan hidi ti masanig tungkul dikona? Sakay konya hidi a makapágsanig tungkul dikona ni awan bi ti mangaral? 15 Sakay konya a makapangaral en deyaman ni awan bi siya utusan? Ayun ten nakasulat ay, “Ánya dán ben ti ganda a áelingán a pademát en mágtoldu hidi ten Maganda a Bareta!” 16 Peru awan atanan ay tummanggap ten Maganda a Bareta. Kona háddi en kinagi ni Isaias, “Panginoon, deya en naniwala ten kinagi mi hidi?” 17 Kaya en pánnampalataya ay risulta nen págsanig sakay en págsanig ay risulta nen pángngaral tungkul kánni Cristo.
18 Peru tanung kuwid ay awan beman ti nakapágsanig? Nakapágsanig ngani hidi! Gapu nesulat a, “Nasanig ten atanan a lugar en boses di, sakay en bareta ay nasanig hanggan ten ontok ni munduwiday.” 19 Iddi pa en essa ku a tanung: awan beman nakaintendi en bansa a Israel? Tenhud pa ay tinábbig dán iyád ni Moises: “Gamitán ku en bakán hidi a Israelita tánni sumeni kam. Sakay gamitán ku en essa a bansa a mangmang tánni umiyamut kam.” 20 Matapang bi a kinagi ni Isaias a, “Netanák nen awan hidi magaryok dikoku. Nagpahayagák ten awan hidi nagtanung-tanung tungkul dikoku.” 21 Peru kona bi háddi en kinagi na tungkul ti Israel, “Ten buu a maghapun ay nagurayák a mangtanggap ten essa a bansa a makáttug ti págguluwan sakay ribeldi!”