12
En Kákkabiyag ni Cristiano
Kaya ngani kákkapatkaka hidi, alang-alang ten sagana a habag nen Diyos dikotam, ipákpágguron ku dikomoy a iyalay moy i sadili moyen bilang biyag a alay, banal sakay makasaya ten Diyos. Iyád en karapatdapat a págsamba moy ten Diyos. Dyan kam umayun ten lakad ni munduwiday. Umiba kam ten pamamag-itan nen págbagu moy ten isip moy tánni maintendiyan moy en kaluuban nen Diyos: ni ánya en maganda, makasaya sakay ganap.
Gapu ten kabaitan nen Diyos dikoku, ay kagiyán ku ten balang essa dikomoy, a dyan moy pahalagaan en sadili moy ti mas pa ten nerarapat. Nan, pakaisipán moy ti mapiyya en tatarudan a kalagayan moy ayun ten sukat nen pánnampalataya a kaluub nen Diyos ten balang essa dikomoy. Ni konya a en bággi ay binuu nen makpal a bahagi, sakay iba-iba ti gamet en balang essa, ay kona labi hud maski ni makpal kitam ay mabuu kitam ten eessa a bággi ni Cristo, sakay atanan tam ay bahagi nen balang essa. Tummanggap kitam ti iba-iba a kaluub ayun ten kabaitan nen Diyos, kaya gamitán tam hidi iyán a kaluub. Ni en kaluub tam ay pággupos ti pahayag a gubwat ten Diyos ay magpahayag kitam ayun ten sukat nen pánnampalataya tam. Ni págserbi en kaluub tam, ay magserbi kitam. Magtoldu en tummanggap ti kaluub ni págtoldu. Magpabegsák ti isip en tolay a tehud a kaluub a págpabegsák ti isip. Ni pángngatád en kaluub moy ay mangatád kam a maluwag ten pusu moy, ni pagin-pinunu bi ay mamunu kam ti buu a págsikap. Ni káttulung en kaluub moy ay gamitán moy iyán a tehud a dikál a kasayaan.
Magmahalan kam ti tatarudan a págmahal. Kaiyamutan moy en madukás sakay mahalán moy en maganda. 10 Magmahalan kam bilang tunay a matátkaka sakay pahalagaan moy en agum ti mas pa ten págpahalaga di dikomoy. 11 Magpakasipag kam sakay dyan magin tamad. Magserbi kam ten Panginoon ti buu a pusu. 12 Magsaya kam gapu ten pag-asa moy, magtiyaga kam ten págdusa moy sakay pirmi kam a magdasal. 13 Tumulung kam ten pangangailangan nen kákkapatkaka hidi, sakay patulusán moy en kákkapatkaka a awan ti matulusan.
14 Idasal moy en mágga-usigán hidi dikomoy; idasal moy hidi bakán a sumpaán. 15 Mákpagsaya kam ten masaya hidi, sakay mákpaglungkut kam ten malungkut hidi. 16 Magkaessa kam ti kaluuban. Dyan kam maghambug, nan mákpággagum kam maski ten pubri hidi.
17 Dyan moy gantiyan ti madukás en nanggamet dikomoy ti madukás. Magsikap kam a mabiyag ti marangal. 18 Ni maari, ay mákpággagum kam ti mapayapa ten atanan a tolay. 19 Kákkapatkaka ku hidi, dyan kam gumanti. Ipabahala mu dálla iyud ten iyamut nen Diyos. Gapu nakasulat a, “Kao ku en kágganti, sikán en gumanti, kagi nen Panginoon.” 20 Kaya, “Ni magaláp en kadima mu, ay pakanán mu. Ni mauwaw, ay painomán mu. Ni magkakonahud ay masaniki siya ten sadili na.” 21 Dyan kam patalu ten madukás, nan taluwán moy ti maganda en madukás.