13
Pággalang ten Pinunu hidi nen Gubiyernu
En balang essa ay dapat a pasakup ten pinunu hidi nen gubiyernu, gapu awan ti gubiyernu a awan gubwat ten Diyos, sakay en Diyos en nángtatag ti hidi iyád. Kaya ngani, en lumaban ten gubiyernu ay kumalaban ten intalaga nen Diyos; sakay parusaan hidi. En pinunu hidi ay awan dapat a kantingan nen tolay a mággamet ti maganda. En mággamet la hidi ti madukás en dapat a manteng. Ni sala mu a manteng ten pinunu hidi, ay maggamet ka ti maganda, sakay puriyán di ka. Hidi ay tagapagserbi nen Diyos para ten kapiyyaan moy. Peru ni maggamet ka ti madukás, ay dapat ka a manteng gapu tehud hidi a kapangyariyan a magparusa. Tagapagserbi hidi nen Diyos, a magparusa ten mággamet hidi ti madukás. Kaya ngani, dapat a magpasakup kam dikodi, bakán la a tánni awan kam maparusaan, nan alang-alang dán bi ten konsensiya moy.
Iyán bi i dahilanid ni bakin a magbayad kam ti buwes. En pinunu hidi nen gubiyernu ay tagapagserbi nen Diyos sakay iyád en tungkulin di. Iyatád moy ten balang essa en dapat a para dikona. Magbayad kam ti buwes ten dapat a buwisan; igalang moy en dapat a igalang sakay puriyán en dapat a papuriyan.
Tungkulin hidi ten Kaparehu a Tolay
Dyan kam magkahud ti sagutin ten deyaman, maliban ten sagutin a magmahalan kam ten balang essa, gapu en magmahal ten kaparehu na a tolay ay sumunud ten Kautusan. En utus hidi a kona ten, “Dyan ka mangalunya, dyan ka mamunu, dyan ka magtakaw, dyan mu gustuwán a makao mu en kao nen agum,” sakay en ányaman a utus a kona ti hidi iyád ay mabuu a atanan ti eessa a utus, “Mahalán mu en kaparehu mu a kona ten págmahal mu ten sadili mu.” 10 En magmahal ay awan maggamet ti madukás ten deyaman, kaya en págmahal ay págtupad ten Kautusan.
11 Gamitán moy iyád, gapu tukoy moy a panahun dán para lumukag kam. En págligtas dikotam ay mas adeni dán nadid nan ten dikona a magsapul kitam a sumampalataya ten Panginoon. 12 Máglalilipas dán en gibi sakay adeni dán a dumemlag. Iyemang tamon a mággagamitán ti kona ten gamet nen tolay hidi a ked ten kadiklámman sakay magin handa kitamon a mabiyag ten demlag. 13 Mabiyag kitam ti tama a kákkabiyag a kona ten tolay hidi a mabiyag ten demlag. Adeyuwan tamon en magulu a págsaya sakay páglasing, kalaswaan sakay kahalayan, pákpágdadima sakay kákkainggit. 14 En Panginoon a Jesu-Cristo i paghariyán moyid ten biyag moy sakay dyan moy sunudán en hilig hidi nen bággi.